Smernice kompanije Take-Two namenjene organima za sprovođenje zakona

Poslednji put ažurirano: 29. januar 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. je globalna kompanija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama i ova grupacija obuhvata sva pravna lica i firme pod imenom Take-Two, uključujući Rockstar Games, 2K, Private Division i Zynga (u daljem tekstu kompanija “Take-Two”). Informacije navedene u okviru ovih smernica podležu promeni bez prethodnog obaveštenja, stupaju na snagu od datuma poslednjeg ažuriranja koji je naveden na početku ovog dokumenta i ne predstavljaju pravni savet.

Kompanija Take-Two se zalaže za poštovanje važećih i zakonito podnetih zahteva za pristup informacijama i obavezuje se da će preduzeti odgovorajuće korake u pogledu korisnički generisanog sadržaja („UGC”) koji je dostupan u okviru proizvoda ili usluga kompanije Take-Two. Svrha ovih smernica je da državnim agencijama, organima javne vlasti, regulatornim telima, organizacijama/licima koji prijavljuju kršenje zakona na internetu a koje je imenovala Evropska komisija, i organima za sprovođenje zakona (“Organi za sprovođenje zakona”) pruži pomoć prilikom podnošenja zahteva i žalbi kompaniji Take-Two kako bi ona adekvatno reagovala i odgovorila na njih u što kraćem roku.

Napomena: Ove smernice su namenjene isključivo organima za sprovođenje zakona:

  • Svi pravni zahtevi koji podnose fizička lica i svi pravni postupci u okviru građanskog procesnog prava podnose se korporativnom agentu kompanije Take-Two na adresu navedenu u nastavku teksta. Kompanija Take-Two ne prihvata pravne zahteve poslate putem e-pošte i neće odgovarati na njih; slanje zahteva ili žalbi putem e-pošte nije validno. Međutim, da biste ubrzali odgovor kompanije Take-Two na valjano sproveden, efikasan pravni proces, pošaljite e-poštom besplatnu PDF kopiju dokumenata dostavljenih korporativnom agentu kompanije Take-Two na adresu [email protected].

  • Svi zahtevi potrošača u vezi sa pružanjem podrške ili informacija opšteg tipa, obratite se u prvom redu Korisničkoj podršci. Ukoliko ovakve zahteve u vezi sa pružanjem podrške, uslugama ili informacijama opšteg tipa pošaljete na bilo koju adresu e-pošte navedenu u nastavku teksta, zadržavamo pravo da takve zahteve izbrišemo i da na njih ne odgovorimo. Zloupotreba našeg sistem za podnošenje zahteva organa za sprovođenje zakona od strane potrošača ili namerno slanje netačnih ili lažnih podataka putem ovog sistema, predstavlja kršenje naših Uslova pružanja usluga i kompanija Take-Two zadržava pravo da preduzme korake koji mogu biti nepovoljni po vas, odnosno po vaš Nalog.

Kompanija Take-Two prikuplja i obrađuje informacije u vezi sa potrošačima koji koriste naše proizvode i usluge u skladu sa našom Politikom privatnosti. Ove informacije se mogu razlikovati u zavisnosti od toga čije i koje proizvode, usluge i platforme za distribuciju video-igara koristite. Pre nego što kompaniji Take-Two uputite bilo koji pravni zahtev, pročitajte njenu Politiku privatnosti u kojoj ćete naći detaljnije informacije o tome koje vrste informacija u vezi sa potrošačima kompanija Take-Two ima pravo da čuva, prikuplja i obrađuje.

INFORMACIJE ZA ORGANE ZA SPROVOĐENJE ZAKONA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA

Služba za pokretanje postupka: Korporativni agent

Adresa službe za pokretanje postupka:

Take-Two Interactive Software, Inc.

c/o Corporation Service Company

80 State Street

Albany, NY 12207

United States of America

Zahtev za čuvanje informacija

Obavezni uslovi:

1. Opišite koje informacije treba sačuvati uz navođenje dovoljno detalja, uključujući i važeći rok čuvanja;

2. Pošaljite dokument na zvaničnom memorandumu i navedite važeću adresu e-pošte, broj telefona i ime i prezime osobe za dalji kontakt; i

3. Proverite da li je zahtev potpisao ovlašćeni predstavnik organa za sprovođenje zakona koji ga je izdao.

Pošaljite zahtev na adresu:

[email protected]

Napomena:

Nakon prijema pravno valjanog zahteva za čuvanje informacija u skladu sa važećim zakonom, kompanija Take-Two će nastojati da sačuva informacije na osnovu kojih se osoba može identifikovati kao fizičko lice u periodu od 90 dana,uz mogućnost da se ovaj period produži jednom za dodatnih 90 dana na zahtev.

Zahtev za pružanje uvida u informacije

Obavezni uslovi:

• Osnovna evidencija i informacije o korisnicima (npr. ime i prezime, korisničko ime, imena likova, adresa e-pošte, IP adresa i informacije u vezi sa internet konekcijom);

• Privatna komunikacija korisnika (ne starija od 180 dana)

Važeći sudski poziv izdat u vezi sa zvaničnom krivičnom istragom (u skladu sa američkim Zakonom o obelodanjivanju elektronske komunikacije korisnika, Naslov 18, Odeljak 2703(c)(2)

Obavezni uslovi:

• Opšta evidencija ili informacije (npr. liste prijatelja, grupe kojima potrošač pripada);

• Privatna komunikacija korisnika (starija od 180 dana)

Važeći sudski nalog (u skladu sa američkim Zakonom o obelodanjivanju elektronske komunikacije korisnika, Naslov 18, Odeljak 2703(d))

Pošaljite zahtev na adresu:

Pošaljite zvanične kopije sudskih poziva i naloga na gorenavedenu zvaničnu adresu našeg korporativnog agenta i pošaljite besplatnu PDF kopiju na adresu [email protected] sa zvanične adrese e-pošte ovlašćenog predstavnika organa za sprovođenje zakona.

Hitni zahtevi: U slučajevima kada postoji opasnosti od smrti/ozbiljnih fizičkih povreda

Obavezni uslovi:

1. Navedite osnove za slanje hitnog zahteva, uključujući svaku verovatnoću neposredne opasnosti od smrti ili ozbiljne telesne povrede;

2. Pošaljite dokument na zvaničnom memorandumu i navedite važeću adresu e-pošte, broj telefona i ime i prezime osobe za kontakt; i

3. Proverite da li je zahtev potpisao ovlašćeni predstavnik organa za sprovođenje zakona koji ga je izdao.

Pošaljite zahtev na adresu:

[email protected]

Napomena:

Ukoliko nema sudskog poziva ili naloga, kompanija Take-Two ima pravo, ali nije u obavezi, da otkrije informacije i privatnu komunikaciju korisnika u slučajevima kada se šalje hitni nalog koji uključuje neposrednu opasnost od smrti ili ozbiljne fizičke povrede. Zadržavamo diskreciono pravo da sami utvrdimo da li opisane okolnosti zaista predstavljaju osnovu za hitno otkrivanje podataka.

INFORMACIJE ZA ORGANE ZA SPROVOĐENJE ZAKONA U EVROPSKOJ UNIJI I OSTALIM ZEMLJAMA VAN SAD

Svi zahtevi i žalbe za ostvarivanje prava na pristup informacijama po kojima treba postupiti i koje je izdao organ za sprovođenje zakona van Sjedinjenih Država moraju se podneti na engleskom jeziku i u skladu sa važećim zakonom. Pre podnošenja zahteva kompaniji Take-Two, proverite da li su potrebni zahtev za pružanje međusobne pravne pomoći ili zamolnica, da biste obezbedili da kompanija Take-Two reaguje u skladu sa važećim zakonom.

Zakon o digitalnim uslugama (Digital Services Act, „DSA”)

Obavezni uslovi —

Zahtev za pružanje informacija:

1. Uputite zahtev nadležnom pravnom zastupniku kompanije Take-Two;

2. Navedite koji organ za sprovođenje zakona zastupate;

3. Navedite o kom konkretnom proizvodu ili usluzi kompanije Take-Two je reč;

4. Objasnite iz kojih razloga podnosite zahtev i navedite dovoljno informacija, kao i koje konkretne informacije tražite, kako bi kompanija Take-Two mogla da identifikuje konkretnog(e) potrošača(e) čije informacije tražite (kao što su jedno ili više korisničkih imena, imena naloga, adrese e-pošte, jedinstveni identifikatori uređaja ili drugi jedinstveni identifikatori);

5. Navedite šta je vaš pravni osnov za podnošenje zahteva po zakonu EU ili države-članice EU;

6. Navedite konkretni organ za sprovođenje zakona kojem treba da prosledite informacije koje tražite;

7. Pošaljite dokument na zvaničnom memorandumu i navedite važeću adresu e-pošte, broj telefona i ime i prezime osobe za kontakt; i

8. Proverite da li je zahtev potpisao ovlašćeni predstavnik organa za sprovođenje zakona koji ga je izdao.

Obavezni uslovi —

Obaveštenja o nezakonitom sadržaju:

1. Uputite zahtev nadležnom pravnom zastupniku kompanije Take-Two;

2. Navedite koji organ za sprovođenje zakona zastupate;

3. Navedite o kom konkretnom proizvodu ili usluzi kompanije Take-Two je reč;

4. Navedite šta je vaš pravni osnov za podnošenje zahteva po zakonu EU ili države-članice EU;

5. Jasno objasnite zašto je konkretan UGC nezakonit (uključujući konkretne odredbe zakona EU ili države članice EU koje se krše ovim korisničkim sadržajem);

6. Navedite tačnu lokaciju na kojoj se UGC nalazi ili druge informacije na osnovu kojih možemo naći UGC o kome je reč;

7. Navedite konkretni organ za sprovođenje zakona kojem treba da prosledite informacije o dejstvu zahteva;

8. Navedite na koje teritorije se odnosi vaš zahtev;

9. Navedite informacije o mehanizmima za obeštećenje koji su dostupni kompaniji Take-Two i potrošaču(ima) odgovornom(ih) za UGC;

10. Pošaljite dokument na zvaničnom memorandumu i navedite važeću adresu e-pošte, broj telefona i ime i prezime osobe za kontakt; i

11. Proverite da li je zahtev potpisao ovlašćeni predstavnik organa za sprovođenje zakona koji ga je izdao.

Obavezni uslovi – Organizacije ili lica koja prijavljuju kršenje zakona na internetu:

1. Navedite svoje ime i prezime, adresu e-pošte i status koji imate kao član organizacije ili lice koje prijavljuje kršenje zakona na internetu u skladu sa članom 22 Zakona o digitalnim uslugama, kao i link nadležnog organa koji vam je dao ovlašćenje;

2. Navedite pravno lice ili studio kompanije Take-Two na koje se ovo obaveštenje odnosi;

3. Razumljivo i jasno objasnite zašto smatrate da je konkretni UGC nezakonit;

4. Navedite o kom UGC je reč i tačnu lokaciju na kojoj se nalazi, ili druge informacije na osnovu kojih kompanija Take-Two može da pronađe lokaciju na kojoj se nalazi UGC o kome je reč;

5. U obaveštenju navedite i sledeću izjavu: „Ovim takođe potvrđujem da su sve informacije i navodi u ovoj prijavi tačni, precizni i potpuni i da odgovaraju mom najboljem saznanju”; i

6. Pošaljite obaveštenje na [email protected] sa svog službenog naloga e-pošte koji imate kao ovlašćeno lice.

Pravni predstavnik za pitanja Zakona o digitalnim uslugama:

Kada je reč o Zakonu o digitalnim uslugama, kompanija Take-Two ima različite pravne zastupnike u zavisnosti od lokacije rukovaoca podataka o ličnosti koji je odgovoran za konkretni studio ili pravno lice:

• Ukoliko je reč o Evropskoj uniji, pravni zastupnik je rukovalac podacima o ličnosti naveden na sajtu www.take2games.com/labels.

• Ukoliko je reč o teritoriji van Evropske unije, pravni zastupnik je zastupnik Evropskog ekonomskog prostora naveden na sajtu www.take2games.com/labels.

Pošaljite zahtev na adresu:

Sve zahteve u vezi sa Zakonom o digitalnim uslugama pošaljite na adresu nadležnog pravnog zastupnika kompanije Take-Two i ista dokumenta, ali u besplatnom PDF formatu, prosledite na adresu [email protected] sa zvanične adrese e-pošte ovlašćenog predstavnika organa za sprovođenje zakona.

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation, „GDPR”)

Obavezni uslovi:

1. Navedite o kom konkretnom proizvodu ili usluzi kompanije Take-Two je reč;

2. Uputite zahtev rukovaocu podataka o ličnosti koji je nadležan za pravno lice ili studio kompanije Take-Two i koji je odgovoran za konkretan proizvod ili uslugu;

3. Objasnite iz kojih razloga podnosite zahtev i navedite dovoljno informacija o subjektu(ima) na koje se podaci odnose, kao i koje informacije želite da vam kompanija Take-Two dostavi o konkretnim subjektima;

4. Pošaljite zahtev na zvaničnom memorandumu i navedite važeću adresu e-pošte, broj telefona i ime i prezime osobe za kontakt;

5. Proverite da li je zahtev potpisao ovlašćeni predstavnik organa za sprovođenje zakona koji je uputio ovaj zahtev; i

6. Prosledite zahtev nadležnom rukovaocu podataka o ličnosti na adresu www.take2games.com/labels i sa zvanične adrese e-pošte ovlašćenog predstavnika organa za sprovođenje zakona pošaljite ista dokumenta, ali u besplatnom PDF formatu, službeniku za zaštitu podataka o ličnosti kompanije Take-Two na adresu e-pošte navedenu u nastavku teksta.

Službenik za zaštitu podataka o ličnosti:

[email protected]

Drugi zahtevi za organe za sprovođenje zakona

Obavezni uslovi:

1. Navedite o kom konkretnom proizvodu ili usluzi kompanije Take-Two je reč;

2. Uputite zahtev pravnom licu ili studiju kompanije Take-Two koji je nadležan za konkretan proizvod ili uslugu;

3. Navedite po kom pravnom osnovu podnosite zahtev, kao i sve potrebne informacije u skladu sa važećim zakonom;

4. Proverite da li je zahtev potpisao ovlašćeni predstavnik organa za sprovođenje zakona koji je uputio ovaj zahtev; i

5. Sa zvanične adrese e-pošte ovlašćenog predstavnika organa za sprovođenje zakona, pošaljite zahtev u PDF formatu na adresu e-pošte navedenu u nastavku teksta.

Pošaljite zahtev na adresu:

[email protected]