Take-Twon ohjeet lainvalvonnalle

Päivitetty viimeksi: 29. tammikuuta 2024

Take-Two Interactive Software, Inc. on maailmanlaajuinen yritys, jonka päätoimipaikka on Yhdysvalloissa ja jonka konserniin kuuluvat kaikki Take-Twon yhteisöt ja merkit, mukaan lukien Rockstar Games, 2K, Private Division ja Zynga (”Take-Two”). Näiden ohjeiden sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, ne tulevat voimaan edellä mainitusta viimeisimmän päivityksen päivämäärästä, eivätkä ne muodosta oikeudellista neuvontaa.

Take-Two on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia, laillisia tietopyyntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat käyttäjän tuottamaa sisältöä (user generated content, ”UGC”), joka on saatavilla Take-Twon tuotteissa tai palveluissa. Seuraavien ohjeiden tarkoituksena on avustaa valtion virastoja, kansallisia viranomaisia, sääntelyelimiä, Euroopan komission nimittämiä luotettuja ilmoittajia ja lainvalvontaviranomaisia (”lainvalvontaviranomaiset”) pyyntöjen ja määräysten lähettämisessä Take-Twolle tavalla, joka mahdollistaa Take-Twon nopean vastauksen.

Huomautus: nämä ohjeet on tarkoitettu vain lainvalvontaviranomaisten käyttöön:

  • Kaikki siviilioikeudelliset esityspyynnöt tai muut siviilioikeudelliset menettelyt on toimitettava Take-Twon yritysasiamiehelle alla olevaan osoitteeseen. Take-Two ei suostu oikeudelliseen tiedoksiantoon sähköpostitse. Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse ei ole pätevä tiedoksianto. Take-Twon vastauksen asianmukaisesti toimitettuun, pätevään oikeusmenettelyyn nopeuttamiseksi lähetä PDF-muotoinen kopio Take-Twon yritysasiamiehelle tiedoksi annetuista asiakirjoista sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

  • Kaikki yleistä tukea tai tietoja koskevat kuluttajien pyynnöt on osoitettava ensisijaisesti asiakastuelle. Alla lueteltuihin sähköpostiosoitteisiin lähetetyt, yleiset asiakastukea tai tietoja koskevat pyynnöt poistetaan ilman vastausta. Kuluttajan lainvalvontapyyntöjärjestelmän perusteeton, harhaanjohtava tai vilpillinen käyttö on palveluehtojemme vastaista ja saattaa johtaa kielteisiin toimiin tiliäsi vastaan.

Take-Two kerää ja käsittelee tuotteidensa ja palvelujensa kuluttajia koskevia tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Nämä tiedot voivat vaihdella riippuen merkistä, tuotteesta, palvelusta tai käytetystä jakelualustasta. Lue Take-Twon tietosuojakäytäntö saadaksesi lisätietoja siitä, minkä tyyppisiä tietoja Take-Twolla saattaa olla kuluttajistaan, ennen kuin lähetät oikeudellisen tiedoksiannon Take-Twolle.

TIETOJA YHDYSVALTOJEN LAINVALVONTAVIRANOMAISILLE

Tiedoksianto oikeudellisesta menettelystä: Yritysasiamies

Osoite tiedoksiannolle oikeudellisesta menettelystä:

Take-Two Interactive Software, Inc.

c/o Corporation Service Company

80 State Street

Albany, NY 12207

Yhdysvallat

Tietojen säilytyspyyntö

Vaatimukset:

1. kuvaile säilytettävät tiedot kohtuullisen yksityiskohtaisesti, mukaan lukien asiaankuuluva ajanjakso,

2. lähetä virallisella kirjelomakkeella ja liitä mukaan voimassa oleva sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yhteyshenkilön nimi ja

3. varmista, että pyynnön on allekirjoittanut lähettävän lainvalvontayhteisön valtuutettu edustaja.

Lähetä pyyntö osoitteeseen

[email protected]

Huomautus:

vastauksena sovellettavan lain mukaiseen pätevään säilytyspyyntöön Take-Two pyrkii säilyttämään tunnistetut, vastaavat tiedot 90 päivän ajan,jota voidaan pyynnöstä pidentää kerran 90 lisäpäiväksi.

Tietojen esityspyyntö

Vaatimukset:

• peruskäyttäjätiedot (esim. nimi, käyttäjätunnus, henkilöhahmojen nimet, sähköpostiosoite, IP-osoite ja yhteydenmuodostustiedot)

• yksityinen käyttäjäviestintä (alle 180 päivää vanha)

Virallisen rikostutkinnan yhteydessä annettu pätevä haaste (18 Yhdysvaltain lainsäädännön 2703 pykälän c momentin 2 kohta)

Vaatimukset:

• yleiset tallenteet tai tiedot (esim. ystäväluettelot, ryhmät, joihin kuluttaja kuuluu)

• yksityinen käyttäjäviestintä (yli 180 päivää vanha)

Voimassa oleva tuomioistuimen määräys (18 Yhdysvaltain lainsäädännön 2703 pykälän d momentti)

Lähetä pyyntö osoitteeseen

Toimita viralliset kopiot haasteista ja tuomioistuimen määräyksistä yllä mainittuun yritysasiamiehemme tiedoksianto-osoitteeseen ja lähetä PDF-muotoinen kopio sähköpostitse osoitteeseen [email protected] lähettävän lainvalvontayhteisön virallisesta sähköpostiosoitteesta.

Hätäpyynnöt – kuolemanvaara / vakava ruumiinvamma

Vaatimukset:

1. kuvaile hätätilanteen perusteet, mukaan lukien välittömän kuolemanvaaran tai vakavan ruumiinvamman vaaran todennäköisyys,

2. lähetä virallisella kirjelomakkeella ja liitä mukaan voimassa oleva sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yhteyshenkilön nimi ja

3. varmista, että pyynnön on allekirjoittanut lähettävän lainvalvontayhteisön valtuutettu edustaja.

Lähetä pyyntö osoitteeseen

[email protected]

Huomautus:

jos haastetta tai tuomioistuimen määräystä ei ole, Take-Twolla on lupa, mutta ei velvollisuutta, luovuttaa tietoja ja yksityistä käyttäjäviestintää vastauksena todelliseen hätätilanteeseen, johon liittyy välitön kuolemanvaara tai vakavan ruumiinvamman vaara. Määrittelemme yksinomaisesta harkinnastamme, tukevatko kuvaillut olosuhteet tarvetta luovutukseen hätätapauksessa.

TIETOJA EUROOPAN UNIONIN JA MUILLE KUIN YHDYSVALTALAISILLE LAINVALVOJILLE

Kaikki lainvalvontaviranomaisten Yhdysvaltojen ulkopuolella antamat tietopyynnöt ja toimintamääräykset on toimitettava englanniksi ja sovellettavan lain mukaisesti. Ennen kuin lähetät pyynnön Take-Twolle vahvista, tarvitaanko keskinäinen oikeusapupyyntö pätevän tiedoksiannon antamiseksi Take-Twolle.

Digitaalisia palveluja koskeva säädös (”DSA”)

Vaatimukset –

tietojen antamista koskevat määräykset:

1. ohjaa määräys asianmukaiselle Take-Twon oikeudelliselle edustajalle,

2. yksilöi edustamasi lainvalvontayhteisö,

3. yksilöi kyseessä oleva Take-Twon tuote tai palvelu,

4. anna kohtuullisen yksityiskohtaiset tiedot kyselystä ja halutuista tiedoista, joiden avulla Take-Two voi tunnistaa tietyn kuluttajan (kuluttajat), josta kyseisiä tietoja haetaan (kuten yksi tai useampi käyttäjätunnus, tilien nimet, sähköpostiosoitteet, yksilöllinen laitetunniste tai muut yksilöivät tunnisteet),

5. yksilöi määräyksen oikeusperusta EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,

6. yksilöi asianomainen lainvalvontayhteisö, jolle määräyksen tuloksena olevat tiedot tulee antaa,

7. lähetä virallisella kirjelomakkeella ja liitä mukaan voimassa oleva sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yhteyshenkilön nimi ja

8. varmista, että pyynnön on allekirjoittanut lähettävän lainvalvontayhteisön valtuutettu edustaja.

Vaatimukset –

laitonta sisältöä koskevat ilmoitukset:

1. ohjaa määräys asianmukaiselle Take-Twon oikeudelliselle edustajalle,

2. yksilöi edustamasi lainvalvontayhteisö,

3. yksilöi kyseessä oleva Take-Twon tuote tai palvelu,

4. yksilöi määräyksen oikeusperusta EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,

5. selitä selkeästi, miksi kyseinen UGC on laiton (mukaan lukien nimenomaiset EU:n tai jäsenvaltion lainsäädännön määräykset, joita UGC rikkoo),

6. Ilmoita tarkka sijainti tai muut tiedot, jotka mahdollistavat kyseessä olevan UGC:n tunnistamisen,

7. yksilöi asianomainen lainvalvontayhteisö, jolle määräyksen tuloksena olevat tiedot tulee antaa,

8. määrittele määräyksen alueellinen laajuus,

9. sisällytä tiedot Take-Twon ja UGC:stä vastuussa olevan asianosaisen kuluttajan (kuluttajien) käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista,

10. lähetä virallisella kirjelomakkeella ja liitä mukaan voimassa oleva sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yhteyshenkilön nimi ja

11. varmista, että pyynnön on allekirjoittanut lähettävän lainvalvontayhteisön valtuutettu edustaja.

Vaatimukset – luotetut ilmoittajat:

1. anna nimesi, sähköpostiosoitteesi ja yksilöi asemasi DSA:n 22 pykälän mukaisena luotettuna ilmoittajana sekä linkki tuon aseman julkiseen nimitykseen,

2. yksilöi Take-Twon merkki tai studio, johon ilmoitus liittyy,

3. selitä selkeästi, miksi kyseessä olevan UGC:n uskotaan olevan laiton,

4. yksilöi kyseinen UGC ja ilmoita tarkka sijainti tai anna muita tietoja, jotka voivat olla tarpeen, jotta Take-Two voi tunnistaa kyseisen UGC:n sijainnin,

5. sisällytä ilmoitukseesi seuraava lausunto: ”Vahvistan täten, että uskon vilpittömästi, että tämän ilmoituksen sisältämät tiedot ja väitteet ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä”, ja

6. lähetä ilmoituksesi osoitteeseen [email protected] käyttäen luotetun ilmoittajan virallista sähköpostiosoitetta.

Oikeudellinen edustaja DSA:ta koskevissa asioissa:

Take-Twon oikeudellinen edustaja DSA:ta koskevissa asioissa vaihtelee merkin ja studion mukaan riippuen kyseiseen merkkiin tai studioon sovellettavan rekisterinpitäjän sijainnista:

• Euroopan unionissa sijaitsevien rekisterinpitäjien osalta oikeudellinen edustaja on rekisterinpitäjä, joka on lueteltu osoitteessa www.take2games.com/labels.

• Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevien rekisterinpitäjien oikeudellinen edustaja on ETA-alueen edustaja, joka on lueteltu osoitteessa www.take2games.com/labels.

Lähetä pyyntö osoitteeseen

Lähetä kaikki DSA:n nojalla annetut määräykset soveltuvan Take-Twon oikeudellisen edustajan DSA:ta koskevissa asioissa osoitteeseen ja PDF-kopio sähköpostitse osoitteeseen [email protected] lähettävän lainvalvontayhteisön virallisesta sähköpostiosoitteesta.

Yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR-asetus”)

Vaatimukset:

1. yksilöi kyseessä oleva Take-Twon tuote tai palvelu,

2. ohjaa pyyntö kyseisestä tuotteesta tai palvelusta vastuussa olevan Take-Twon merkin tai studion rekisterinpitäjälle,

3. anna kohtuullisen yksityiskohtaiset tiedot kyselystäsi, rekisteröidystä (rekisteröidyistä), johon pyyntö liittyy, sekä kyseisiin rekisteröityihin liittyvistä Take-Twolta pyydetyistä tiedoista,

4. lähetä pyyntö virallisella kirjelomakkeella ja liitä mukaan voimassa oleva sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yhteyshenkilön nimi,

5. varmista, että pyynnön esittävän lainvalvontayhteisön valtuutettu edustaja on allekirjoittanut pyynnön, ja

6. lähetä pyyntö asianomaiselle rekisterinpitäjälle sen osoitteessa www.take2games.com/labels ilmoitettuun osoitteeseen ja lähetä PDF-kopio pyynnöstä Take-Twon tietosuojavastaavalle alla annettuun sähköpostiosoitteeseen käyttäen lähettävän lainvalvontayhteisön virallista sähköpostiosoitetta.

Tietosuojavastaava:

[email protected]

Muut lainvalvontapyynnöt

Vaatimukset:

1. yksilöi kyseessä oleva Take-Twon tuote tai palvelu,

2. ohjaa pyyntö kyseisestä tuotteesta tai palvelusta vastuussa olevalle Take-Twon merkille tai studiolle,

3. viittaa pyynnön oikeusperustaan ja anna kaikki sovellettavan lain edellyttämät tiedot,

4. varmista, että pyynnön esittävän lainvalvontayhteisön valtuutettu edustaja on allekirjoittanut pyynnön, ja

5. lähetä PDF-tiedosto pyynnöstä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen käyttäen lähettävän lainvalvontayhteisön virallista sähköpostiosoitetta.

Lähetä pyyntö osoitteeseen

[email protected]