Chính sách Hoàn tiền

Cập nhật lần cuối: 28 tháng 2 năm 2024

Chính sách Hoàn tiền này áp dụng cho các giao dịch mua được thực hiện thông qua các cửa hàng trực tuyến trò chơi trên thiết bị di động của ZyngaTake-Two và các phiên bản trang web của các trò chơi trên thiết bị di động đó (sau đây gọi là “Cửa hàng”).

Các điều khoản của Chính sách Hoàn tiền này và Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản Dịch vụ”), được kết hợp dưới dạng tài liệu tham khảo, điều chỉnh mối quan hệ giữa quý vị (sau đây gọi là “quý vị” hoặc “Khách hàng”) và công ty thuộc Take-Two Interactive Software, Inc. ký hợp đồng với quý vị liên quan đến giao dịch mua (sau đây gọi là “Take-Two” hoặc “chúng tôi”). Công ty Take-Two ký hợp đồng với quý vị liên quan đến mỗi giao dịch mua sẽ được hiển thị trên trang thanh toán sau khi quý vị chọn phương thức thanh toán. Tên, địa chỉ pháp lý, số điện thoại và địa chỉ email của công ty từ Take-Two là một bên trong giao dịch mua sẽ được ghi trong Cửa hàng và trong email xác nhận Đơn hàng được gửi cho quý vị sau khi quý vị thanh toán thành công cho giao dịch mua.

Để đặt hàng trong Cửa hàng, quý vị ít nhất phải đủ 18 tuổi hoặc đủ tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật tại khu vực pháp lý của quý vị. Người nào dưới 18 tuổi hoặc không đủ tuổi trưởng thành theo quy định pháp luật tại khu vực pháp lý của mình phải có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ đặt hàng. Bằng việc đặt hàng trong Cửa hàng, Khách hàng xác nhận đã đọc và chấp nhận Chính sách Hoàn tiền này và Điều khoản Dịch vụ.

Chính sách Hoàn tiền này bổ sung và không loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi bất kỳ quyền nào (bao gồm quyền hoàn tiền), cam đoan hoặc bảo đảm ngầm định mà quý vị có thể được hưởng theo luật hiện hành trong khu vực pháp lý của quý vị và không thể bị loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi theo thỏa thuận giữa hai bên, bao gồm những quyền nhất định được mô tả trong Phần 6.5 của Chính sách này (gọi chung là “quyền không thể loại trừ”).

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN NÀY KẾT HỢP ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI CÁ NHÂN MANG TÍNH RÀNG BUỘC VÀ SỰ TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN TẬP THỂ VÀ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ NGƯỜI DÙNG CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ VÀ BẤT KỲ LÃNH THỔ NÀO KHÁC NGOÀI ÚC, THỤY SĨ, VƯƠNG QUỐC ANH HOẶC CÁC LÃNH THỔ THUỘC KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU.

ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG THUỘC PHẠM VI ÁP DỤNG, TRỪ KHI QUÝ VỊ CHỌN KHÔNG THAM GIA THÔNG QUA QUY TRÌNH TRONG PHẦN 15.5(3) CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ, QUÝ VỊ SẼ BỊ RÀNG BUỘC BỞI THỎA THUẬN TRỌNG TÀI, ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ QUÝ VỊ VÀ TAKE-TWO SẼ PHẢI GIẢI QUYẾT MỌI TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI CÁ NHÂN CUỐI CÙNG VÀ MANG TÍNH RÀNG BUỘC, VỚI MỘT SỐ NGOẠI LỆ CÓ GIỚI HẠN. ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI TỪ BỎ QUYỀN CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN VÀ ĐƯỢC THAM GIA VÀO VỤ KIỆN TẬP THỂ VÀ TẤT CẢ CÁC LOẠI THỦ TỤC TỐ TỤNG KHÁC TẠI TÒA ÁN. QUÝ VỊ THỪA NHẬN RẰNG QUÝ VỊ HIỂU VÀ – TRỪ KHI QUÝ VỊ CHỌN KHÔNG THAM GIA MỘT CÁCH HỢP LỆ – ĐỒNG Ý RÕ RÀNG VỚI ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI BẮT BUỘC VÀ SỰ TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN TẬP THỂ/QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN

VUI LÒNG XEM PHẦN 9 CỦA CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN NÀY VÀ PHẦN 15 CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ THỦ TỤC TRỌNG TÀI BẮT BUỘC, SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP CỦA QUÝ VỊ VÀ QUYỀN TỪ CHỐI CÓ GIỚI HẠN THỜI GIAN CỦA QUÝ VỊ.

1. Nội dung Kỹ thuật số

1.1 Take-Two cung cấp cho quý vị phần mềm và các vật phẩm ảo chỉ bằng phương thức tải xuống từ internet. Quý vị có thể mua các sản phẩm Take-Two sau đây thông qua Cửa hàng: a) đặt hàng trước, b) đăng ký, c) quyền truy cập trò chơi (thông qua khóa hoặc tài khoản trò chơi đã đăng ký), d) tiền trong trò chơi, e) vật phẩm trong trò chơi và f) tài khoản cao cấp (gọi chung là “Nội dung Kỹ thuật số”). Xin lưu ý rằng, theo mục đích của Điều khoản Dịch vụ, tùy thuộc vào các quyền không thể loại trừ của quý vị, Nội dung Kỹ thuật số được coi là nằm trong định nghĩa về “Vật phẩm ảo” trong Điều khoản Dịch vụ và các điều khoản và điều kiện (bao gồm bất kỳ và tất cả các giới hạn) áp dụng cho “Vật phẩm ảo” đó, như được nêu chi tiết trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, đều được áp dụng cho Nội dung Kỹ thuật số.

1.2 Quý vị có thể cần tạo Tài khoản và liên kết Tài khoản đó với Cửa hàng để mua và sử dụng Nội dung Kỹ thuật số và quý vị chỉ có thể mua Nội dung Kỹ thuật số nếu quý vị là cư dân hợp pháp của một quốc gia hoặc lãnh thổ cho phép truy cập và sử dụng Nội dung Kỹ thuật số theo luật hiện hành của địa phương và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

1.3 Tất cả các loại giao dịch mua Nội dung Kỹ thuật số sẽ có tiêu đề “Vật phẩm” hoặc “Đơn hàng”.

2. Quy trình xử lý Đơn hàng

2.1 Bằng việc đặt hàng với Take-Two qua Cửa hàng, quý vị công nhận rằng chúng tôi có quyền chủ động xử lý giao dịch. Quý vị cũng công nhận rằng khi chúng tôi xác minh thành công tính xác thực và đầy đủ của thông tin quý vị cung cấp và chấp thuận giao dịch mua hàng của quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý Đơn hàng của quý vị.

2.2 Đơn hàng thường được xử lý ngay lập tức, nhưng có thể được hoàn thành trong tối đa 2–5 ngày, tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà quý vị đã chọn.

2.3 Sau khi xử lý Đơn hàng của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị email xác nhận đến địa chỉ email quý vị đã cung cấp cho chúng tôi trong Đơn hàng.

2.4 Email xác nhận này sẽ đóng vai trò là biên lai mua hàng điện tử và sẽ chứa thông tin về Đơn hàng của quý vị. Hợp đồng giữa quý vị và Take-Two sẽ chỉ được hình thành khi quý vị nhận được email xác nhận Đơn hàng.

2.5 Quý vị sẽ không nhận được email xác nhận và Đơn hàng của quý vị sẽ không được xử lý nếu (1) chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một Vật phẩm (ví dụ: vì Vật phẩm đó không còn được cung cấp hoặc do có lỗi về giá) hoặc (2) Đơn hàng dự kiến sẽ bị chậm trễ trong ba mươi (30) ngày trở lên. Trong trường hợp này, Take-Two sẽ gửi email thông báo cho quý vị rằng chúng tôi không thể xử lý Đơn hàng. Nếu quý vị đã thanh toán cho Vật phẩm, chúng tôi sẽ hoàn trả quý vị toàn bộ số tiền đã thu sớm nhất có thể, nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn mười bốn (14) ngày kể từ ngày quý vị nhận được email xác nhận Đơn hàng và, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không chịu thêm trách nhiệm pháp lý nào đối với quý vị.

2.6 Chúng tôi có quyền từ chối cho phép truy cập các máy chủ của mình nếu mô hình dữ kiện của chúng tôi cho thấy hành vi sử dụng bất hợp pháp Nội dung Kỹ thuật số hoặc vi phạm Chính sách Hoàn tiền này hoặc Điều khoản Dịch vụ hoặc bất kỳ hành động nào khác nhằm mục đích có được bất kỳ Nội dung Kỹ thuật số nào mà người dùng không có quyền yêu cầu. Xin lưu ý rằng những Khách hàng có tài khoản bị cấm không có quyền yêu cầu trả lại Nội dung Kỹ thuật số đã mua hoặc bất kỳ khoản hoàn trả nào khác, trừ khi luật hiện hành có yêu cầu khác.

3. Giá trị Đơn hàng

Giá trị Đơn hàng của quý vị sẽ bao gồm bất kỳ khoản thuế hiện hành nào mà Take-Two xác định trên giao dịch mua của quý vị tại thời điểm mua và dựa trên dữ liệu quốc gia mà quý vị cung cấp. Nhà cung cấp phương thức thanh toán của quý vị cũng có thể áp dụng tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ cho giá Đơn hàng của quý vị và/hoặc phí xử lý bổ sung. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Take-Two không có trách nhiệm chi trả các khoản phí và lệ phí đó.

4. Cung cấp Đơn hàng

4.1 Nội dung Kỹ thuật số được giao cho quý vị dựa trên thông tin mà quý vị cung cấp và quý vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đó. Nếu quý vị cung cấp thông tin không chính xác dẫn đến việc vi phạm bất kỳ quy định nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định xuất/nhập khẩu), thì quý vị phải chịu trách nhiệm về vi phạm đó.

4.2. Khi tải xuống hoặc nhận Nội dung Kỹ thuật số, một số khoản phí hoặc chi phí bổ sung có thể phát sinh (bao gồm, ví dụ, các khoản phí do nhà cung cấp dịch vụ internet của quý vị thu). Quý vị đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí hoặc chi phí phát sinh và công nhận rằng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Take-Two không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào như vậy.

4.3. Nếu chúng tôi chậm trễ trong việc cung cấp Nội dung Kỹ thuật số do một sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như đình công hoặc hoạt động bãi công khác; bạo động dân sự, bạo loạn, xâm lược, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố; chiến tranh (dù được tuyên bố hay không) hoặc đe dọa hay chuẩn bị chiến tranh; cháy, nổ, bão, ngập lụt, động đất, dịch bệnh, đại dịch, hoặc thiên tai hoặc thảm họa tự nhiên khác; hạn chế truy cập vào các mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân; đạo luật, nghị định hoặc luật pháp, các quy định hoặc hạn chế của bất kỳ chính phủ nào, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị sớm nhất có thể để thông báo cho quý vị và làm những gì có thể để giảm thiểu tình trạng chậm trễ. Miễn là chúng tôi thực hiện điều này, chúng tôi sẽ không bồi thường cho quý vị về tình trạng chậm trễ, nhưng trong trường hợp xảy ra chậm trễ nghiêm trọng, quý vị có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi (chi tiết liên hệ trong Phần 10) để hủy giao dịch mua và nhận tiền hoàn lại cho bất kỳ sản phẩm nào quý vị đã thanh toán trước nhưng chưa nhận được.

4.4 Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác về đơn hàng của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng (chi tiết liên hệ trong Phần 10).

5. Yêu cầu hủy

5.1 Quý vị có thể yêu cầu hủy, trả lại hoặc đổi bất kỳ Đơn hàng hoặc giao dịch mua Vật phẩm nào trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua Vật phẩm (“Thời gian hủy”) trong trường hợp yêu cầu đó đáp ứng các điều khoản của Phần 6 dưới đây. Take-Two sẽ thực hiện tất cả các hành động thỏa đáng để giải quyết bất kỳ vấn đề nào quý vị có thể gặp phải với (các) Vật phẩm hoặc yêu cầu hoàn tiền một cách thiện chí.

5.2 Để yêu cầu hoàn tiền, quý vị cần làm theo quy trình được nêu trong câu hỏi thường gặp “Làm thế nào để yêu cầu hoàn tiền?” ở cuối trang Cửa hàng hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng Take-Two theo Phần 10 của Chính sách Hoàn tiền này. Trước khi gửi yêu cầu hoàn tiền, xin lưu ý rằng có một số ngoại lệ áp dụng cho quy tắc hoàn tiền đối với Nội dung Kỹ thuật số được đề cập trong phần Điều kiện hoàn tiền bên dưới.

6. Điều kiện hoàn tiền

LƯU Ý:

Quý vị công nhận rằng quý vị sẽ mất quyền yêu cầu hoàn tiền cho bất kỳ Nội dung Kỹ thuật số nào, nếu: (a) quý vị sử dụng, đổi thưởng hoặc tải xuống Nội dung Kỹ thuật số đó trong Thời gian hủy; hoặc (b) quý vị thêm Nội dung Kỹ thuật số đó vào Tài khoản của mình trong Thời gian hủy. Ví dụ: Nếu quý vị bắt đầu tải xuống Nội dung Kỹ thuật số trên thiết bị của mình hoặc quý vị đã nhập khóa để nhận Nội dung Kỹ thuật số trong Thời gian hủy, điều đó có nghĩa là quý vị từ bỏ quyền hủy giao dịch mua. Quy tắc này không áp dụng khi việc hủy do lỗi hoặc vấn đề khác với nội dung (tức là kích hoạt biện pháp khắc phục theo luật định như mô tả trong Phần 6.5).

6.1. Vật phẩm không nhận được, không có sẵn hoặc bị chậm trễ - được phép hoàn tiền (xem Phần 2.5 ở trên).

6.2. Đơn đặt hàng trước - được phép hoàn tiền. Trong trường hợp đơn đặt hàng trước chưa được cung cấp, quý vị có thể được hoàn tiền bất cứ thời điểm nào cho đến ngày phát hành; sau khi phát hành, chúng tôi sẽ áp dụng các quy tắc chung về hoàn tiền.

6.3. Mua tiền trong trò chơi hoặc vật phẩm trong trò chơi – tùy thuộc vào quyền không thể loại trừ của quý vị, chúng tôi sẽ không hoàn tiền sau khi quý vị đã nhận hoặc thêm Nội dung Kỹ thuật số vào tài khoản của mình.

6.4. Các vấn đề kỹ thuật với Nội dung Kỹ thuật số xảy ra (a) tạm thời; hoặc (b) do quý vị sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung hoặc sử dụng Nội dung Kỹ thuật số, bao gồm việc kết hợp Nội dung Kỹ thuật số với các tài liệu khác không do Take-Two cung cấp hoặc với phần cứng hoặc hệ thống không đáp ứng các thông số kỹ thuật được đề xuất của Take-Two – không được hoàn tiền (quý vị nên báo cáo các vấn đề này trực tiếp cho bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Take-Two).

6.5. Quyền trả lại bổ sung cụ thể theo từng quốc gia: Nếu quý vị là cư dân của một trong các quốc gia sau đây, ngoài bất kỳ quyền hoàn tiền nào nêu trên và bất kỳ quyền không thể loại trừ nào mà quý vị có thể được hưởng, quý vị có các quyền trả lại theo luật định như sau:

 • Khách hàng Úc

 1. Nội dung Kỹ thuật số của chúng tôi đi kèm với các bảo đảm không thể loại trừ theo Luật Người tiêu dùng Úc. Trong trường hợp Nội dung Kỹ thuật số có lỗi nghiêm trọng, quý vị có quyền:

  1. hủy Đơn hàng quý vị đã đặt với chúng tôi; và

  2. được hoàn tiền cho phần Nội dung Kỹ thuật số chưa sử dụng, hoặc được bồi thường cho giá trị suy giảm.

 2. Quý vị cũng có quyền chọn thay thế Nội dung Kỹ thuật số có lỗi nghiêm trọng.

 3. Nếu lỗi của Nội dung Kỹ thuật số không phải là lỗi nghiêm trọng, quý vị có quyền yêu cầu sửa lỗi này trong khoảng thời gian hợp lý. Nếu chúng tôi không đáp ứng yêu cầu này, quý vị có quyền được hoàn tiền cho Nội dung Kỹ thuật số và hủy Đơn hàng và được hoàn tiền cho bất kỳ phần nào chưa sử dụng.

 4. Quý vị cũng có quyền được bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác có thể dự đoán một cách hợp lý do lỗi trong Nội dung Kỹ thuật số.

 • Khách hàng Brazil

Nếu quý vị là người tiêu dùng thường trú tại Brazil, quý vị có quyền hủy giao dịch mua trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được email xác nhận Đơn hàng vì bất kỳ lý do gì, ngoại trừ trường hợp bị pháp luật cấm. Để thực hiện quyền này, quý vị phải cung cấp bằng chứng cho thấy quý vị đã mua Nội dung Kỹ thuật số.

 • Quyền rút khỏi giao dịch của Khách hàng EU và Vương quốc Anh

 1. Nếu quý vị là người tiêu dùng cư trú tại Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Vương quốc Anh, quý vị có quyền rút khỏi bất kỳ giao dịch mua nào với chúng tôi trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được email xác nhận Đơn hàng hoặc từ khi quý vị bắt đầu tải xuống Nội dung Kỹ thuật số, tùy theo thời điểm nào sớm hơn (“Thời gian Rút khỏi Giao dịch”) mà không cần giải thích lý do. Thời gian Rút khỏi Giao dịch sẽ hết hạn sau 14 ngày.

 2. Để thực hiện quyền rút khỏi giao dịch, quý vị phải thông báo cho chúng tôi về quyết định rút khỏi hợp đồng của mình bằng một tuyên bố rõ ràng (ví dụ: thư gửi qua đường bưu điện hoặc email) đến địa chỉ thực hoặc địa chỉ email được cung cấp trong email xác nhận Đơn hàng. Quý vị có thể sử dụng mẫu rút khỏi giao dịch có tại: https://www.take2games.com/withdrawal, nhưng quý vị không bắt buộc phải sử dụng mẫu này. Quý vị cũng có thể điền và gửi một tuyên bố rõ ràng khác cho chúng tôi bằng phương thức điện tử. Nếu quý vị sử dụng tùy chọn này, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị xác nhận đã nhận yêu cầu rút khỏi giao dịch đó ngay lập tức (ví dụ: qua email).

 3. Để đáp ứng thời hạn rút khỏi giao dịch, quý vị có thể gửi thông tin liên quan đến việc thực hiện quyền rút khỏi giao dịch của mình trước khi hết hạn Thời gian Rút khỏi Giao dịch.

 4. Nếu quý vị rút khỏi hợp đồng, chúng tôi sẽ hoàn trả cho quý vị tất cả các khoản thanh toán nhận được từ quý vị theo giao dịch mua mà không trì hoãn một cách không chính đáng và trong mọi trường hợp không muộn hơn 14 ngày theo lịch kể từ ngày chúng tôi được thông báo về quyết định rút khỏi hợp đồng này của quý vị. Chúng tôi sẽ chi trả khoản bồi hoàn bằng phương thức thanh toán giống như phương thức quý vị sử dụng cho giao dịch ban đầu, trừ khi quý vị thỏa thuận rõ ràng phương thức khác; trong mọi trường hợp, quý vị sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào phát sinh do khoản bồi hoàn đó.

 5. Quý vị sẽ không được áp dụng các điều khoản của quyền rút khỏi giao dịch này nếu quý vị đã khước từ quyền đó và đồng ý với việc cung cấp ngay lập tức bất kỳ Đơn hàng nào.

 • Khách hàng Hàn Quốc

Nếu là khách hàng Hàn Quốc đã mua Nội dung Kỹ thuật số, quý vị có các quyền hợp pháp sau: 

 1. Quý vị có thể hủy giao dịch mua Nội dung Kỹ thuật số trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được email xác nhận Đơn hàng hoặc Nội dung Kỹ thuật số (nếu quý vị được cung cấp Nội dung Kỹ thuật số sau khi nhận được thông báo). Chúng tôi sẽ xử lý hoàn tiền trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin cần thiết để hoàn tiền. Quý vị không được hủy giao dịch mua Nội dung Kỹ thuật số trong các trường hợp sau đây trừ khi luật pháp và quy định liên quan của Hàn Quốc có yêu cầu khác:

  • Quý vị sử dụng hoặc áp dụng Nội dung Kỹ thuật số ngay khi mua;

  • Quý vị đã sử dụng các lợi ích bổ sung đi kèm với Nội dung Kỹ thuật số;

  • Quý vị đã mở Nội dung Kỹ thuật số trong trường hợp chỉ riêng việc mở Nội dung Kỹ thuật số có thể được coi là sử dụng hoặc tính hữu ích của Nội dung Kỹ thuật số được xác định tại thời điểm mở; hoặc

  • Người được chỉ định nhận quà tặng Nội dung Kỹ thuật số đã bày tỏ ý định nhận quà tặng đó.

 2. Tuy nhiên, bất kể các quy định nêu trên, nếu nội dung của Nội dung Kỹ thuật số đã mua khác với những gì được nêu trên nhãn hoặc quảng cáo, hoặc được cung cấp theo phương thức khác với các điều khoản của Chính sách Hoàn tiền này, quý vị có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận được Nội dung Kỹ thuật số đã mua hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị biết hoặc có thể biết về sự thiếu nhất quán đó.

 3. Nếu quý vị hủy giao dịch mua, Take-Two có thể truy xuất hoặc xóa Nội dung Kỹ thuật số đã bị hủy giao dịch mua.

Các quyền bổ sung được nêu trong Phần 6.5 này bổ sung cho bất kỳ quyền nào khác được nêu trong Chính sách Hoàn tiền này. Trong trường hợp có mâu thuẫn với các điều khoản khác của Chính sách Hoàn tiền này hoặc Điều khoản Dịch vụ, các quyền trong Phần 6.5 này sẽ được ưu tiên áp dụng.

7. Kết quả của việc hủy giao dịch

7.1 Việc hoàn tiền chỉ có thể được thực hiện theo phương thức thanh toán ban đầu mà quý vị dùng để thanh toán và quý vị sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào do việc hoàn trả đó. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ không áp dụng phương thức thanh toán khác để hoàn tiền và trong trường hợp Take-Two bắt buộc phải áp dụng phương thức khác để hoàn tiền (ví dụ: do ban đầu quý vị sử dụng phương thức thanh toán không thể hoàn lại), chúng tôi sẽ trừ phí phát sinh từ khoản hoàn tiền này.

7.2 Theo luật hiện hành, có thể mất tối đa 10 ngày làm việc để khoản tiền hoàn xuất hiện trong tài khoản của quý vị, tùy thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng để hoàn tiền.

7.3 Nếu quý vị chọn hủy giao dịch, quý vị phải thông báo rõ ràng cho chúng tôi về quyết định của mình trong Thời gian hủy. Để hủy Đơn hàng hoặc một phần Đơn hàng của quý vị một cách hiệu quả, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ theo quy trình được nêu trong câu hỏi thường gặp “Làm thế nào để yêu cầu hoàn tiền?” ở cuối trang Cửa hàng và nêu rõ 1) ngày thanh toán Đơn hàng, 2) ngày nhận được Đơn hàng, 3) (các) Vật phẩm bị hủy, 4) Trò chơi liên quan đến Nội dung Kỹ thuật số; 5) số tham chiếu Đơn hàng, 6) ảnh chụp màn hình email xác nhận Đơn hàng của quý vị không ở trạng thái đang chờ xử lý với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của quý vị hoặc lỗi quý vị gặp phải, 7) họ tên của quý vị và 8) ID/UID người chơi hoặc ZID của quý vị. Để tìm ID/UID người chơi hoặc ZID của quý vị:

a. Tìm tiện ích “Cài đặt” trong trò chơi.

b. Tìm kiếm biểu tượng Trợ giúp hoặc biểu tượng Hỗ trợ Người chơi.

c. Quý vị có thể xác định vị trí ZID, ID Người chơi hoặc Thiết bị của mình ở phía dưới.

7.4 Nếu quý vị yêu cầu hủy, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị xác nhận về yêu cầu hủy và nếu các yêu cầu này đáp ứng Điều kiện Hoàn tiền được nêu trong Chính sách Hoàn tiền này, chúng tôi sẽ thực hiện bồi hoàn mà không trì hoãn một cách không chính đáng, nhưng không muộn hơn mười bốn (14) ngày sau khi chúng tôi được thông báo về quyết định thực hiện quyền hủy của quý vị và nhận (các) Vật phẩm quý vị đã hủy và trả lại hoặc trong khung thời gian khác theo yêu cầu của luật hiện hành.

8. Luật điều chỉnh, tranh chấp và trách nhiệm pháp lý: AU, CH, EEA, UK

Nếu quý vị thường trú tại Úc, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh hoặc bất kỳ lãnh thổ nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, thì các điều khoản của Phần 8 này sẽ áp dụng cho hợp đồng pháp lý của quý vị với Take-Two. Nếu quý vị thường trú bên ngoài các lãnh thổ hoặc khu vực pháp lý này, vui lòng xem Phần 9 dưới đây.

8.1 Vui lòng đọc Phần 14 (Luật điều chỉnh, tranh chấp và trách nhiệm pháp lý: AU, CH, EEA, UK) của Điều khoản Dịch vụ được đưa vào Chính sách Hoàn tiền này và sẽ áp dụng cho Chính sách Hoàn tiền này và bất kỳ và tất cả Nội dung Kỹ thuật số và Đơn hàng. Xin lưu ý rằng, nếu công ty Take-Two ký hợp đồng với quý vị liên quan đến Đơn hàng nằm ở khu vực EEA, Ủy ban EU đã thiết lập nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến cho cư dân EEA tại:https://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Luật điều chỉnh, tranh chấp và trách nhiệm pháp lý: Hoa Kỳ & các quốc gia còn lại.

Nếu quý vị thường trú tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ lãnh thổ nào ngoài Úc, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh hoặc bất kỳ lãnh thổ nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, thì các điều khoản của Phần 9 này sẽ áp dụng cho hợp đồng pháp lý của quý vị với Take-Two. Nếu quý vị thường trú tại Úc, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh hoặc bất kỳ lãnh thổ nào trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, vui lòng xem Phần 8 nêu trên.

9.1 Vui lòng đọc Phần 15 (Luật điều chỉnh, tranh chấp và trách nhiệm pháp lý: Hoa Kỳ và các quốc gia còn lại) của Điều khoản Dịch vụ được đưa vào Chính sách Hoàn tiền này và sẽ áp dụng cho Chính sách Hoàn tiền này và bất kỳ và tất cả Nội dung Kỹ thuật số và Đơn hàng. Xin lưu ý rằng Phần 15.5 của Điều khoản Dịch vụ bao gồm các điều khoản trọng tài cá nhân mang tính ràng buộc và sự từ bỏ quyền khởi kiện tập thể/quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn và các điều khoản đó áp dụng cho quý vị và được đưa vào Chính sách Hoàn tiền này. Các điều khoản đó ảnh hưởng đến quyền của quý vị đối với bất kỳ tranh chấp nào giữa quý vị và Take-Two, đồng thời yêu cầu quý vị và Take-Two giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài cá nhân mang tính ràng buộc chứ không phải tại tòa án, tùy thuộc vào các ngoại lệ có giới hạn được mô tả trong đó.

10. Chi tiết liên hệ

Nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách Hoàn tiền, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết ‘Hỗ trợ’ ở cuối trang Cửa hàng để biết thêm thông tin.

11. Chính sách Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Khách hàng. Để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin liên quan đến giao dịch mua hàng của quý vị, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

12. Các điều khoản khác

12.1 Chính sách Hoàn tiền này, cùng với Điều khoản Dịch vụ, cấu thành toàn bộ thỏa thuận về Đơn hàng giữa quý vị và chúng tôi. Chính sách này thay thế mọi văn bản thỏa thuận trước đây giữa quý vị và chúng tôi liên quan đến Đơn hàng. Các thuật ngữ viết hoa không được định nghĩa trong Chính sách Hoàn tiền này có cùng định nghĩa như trong Điều khoản Dịch vụ và, trong trường hợp có mâu thuẫn thực tế giữa Chính sách Hoàn tiền này và Điều khoản Dịch vụ liên quan đến giao dịch mua hoặc giao dịch của quý vị, Chính sách Hoàn tiền này sẽ được ưu tiên áp dụng.

12.2 Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản của Chính sách Hoàn tiền này bất cứ thời điểm nào với thông báo hợp lý cho quý vị theo yêu cầu của luật hiện hành. Chính sách Hoàn tiền sửa đổi sẽ được tải lên https://www.take2games.com/refund-policy và sẽ áp dụng cho mọi giao dịch mua trong tương lai sau ngày đó. Quý vị chấp nhận Chính sách Hoàn tiền với mỗi giao dịch mua và đồng ý rằng quý vị sẽ đọc Chính sách Hoàn tiền trước khi mua hàng, vì vậy vui lòng thường xuyên kiểm tra trên https://www.take2games.com/refund-policy để biết các điều khoản mới nhất.