Polityka dotycząca ochrony prywatności dzieci Take-Two Interactive

Ostatnia aktualizacja: 22 Kwietnia 2024 r.

Take-Two i grupa spółek Take-Two („Take-Two”, „my”, „nas” lub „nasze”) kładą duży nacisk na ochronę prywatności dzieci. Take-Two oferuje szeroką gamę produktów, usług oraz witryn, za których zapewnianie odpowiadają podmioty i marki Take-Two wymienione tutaj („Usługi”). Niektóre z nich skierowane są do osób dorosłych, z kolei inne mogą stać się obiektem zainteresowania dzieci. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych dzieci w wieku poniżej 13 lat (albo starszych, jeśli obowiązujące przepisy prawa przewidują inne warunki ochrony) i opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi dzieci na mocy obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności dzieci w obrębie naszych Usług, które są dla nich przeznaczone. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Take-Two, aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i zabezpieczania przez nas danych osobowych.

Kontakt z nami

W razie pytań dotyczących praktyk opisanych w niniejszej Polityce prosimy o kontakt z naszym Administratorem polityki prywatności pod numerem telefonu 646-536-2842; za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]; lub drogą pocztową pod adresem: Take-Two Interactive, Attn: Privacy Policy Administrator [do wiadomości: Administrator polityki prywatności], 110 W 44th Street, New York, NY 10036 Stany Zjednoczone.

Mogą Państwo również skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego tutaj.

Informacje, które gromadzimy

Rodzaj gromadzonych przez nas informacji zależy od sposobu korzystania przez dzieci z naszych Usług. Dzieci – oraz ich rodzice – decydują, jakiego rodzaju informacje nam przekazują, jednak należy pamiętać, że niektóre z funkcji Usług mogą nie działać lub być ograniczone z powodu braku niektórych informacji.

— Informacje pochodzące z konta i profilu

Możemy pozwolić rodzicom, aby tworzyli konta dla swoich dzieci. Podczas tworzenia konta przez rodziców gromadzimy informacje w ramach procesu tworzenia konta. Przykładowo prosimy o podanie adresu e-mail dziecka, identyfikatora i nazwy użytkownika, regionu oraz wieku. Dodanie do konta albo profilu innych informacji, jak na przykład zdjęć albo awatarów, może być opcjonalne.

— Informacje pochodzące z rozgrywki

Kiedy dzieci grają w nasze gry, automatycznie otrzymujemy informacje dotyczące prowadzonej rozgrywki, z uwzględnieniem zdobytych osiągnięć, wyników oraz działań w grze, platformy/urządzenia oraz inne podobne informacje.

— Informacje o platformach, grach i sieciach społecznościowych

Dzieci, które uzyskały zgodę od swoich rodziców, mogą połączyć lub powiązać konto Take-Two dziecka z informacjami pochodzącymi z kont platform zewnętrznych (np. kont platform do gier, kont usług sieci gier lub kont usług społecznościowych). Możemy gromadzić informacje pochodzące z połączonych kont zewnętrznych. Dana platforma zewnętrzna może pozwalać użytkownikom sprawować kontrolę nad tym, jakie informacje są nam udostępniane. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki, polityki, ujawnienia ani działania jakichkolwiek platform zewnętrznych.

— Gry online i czat w grze

Dzieci, które uzyskały zgodę od swoich rodziców, mogą brać udział w pewnych formach gier online. Funkcje online obejmują grę wieloosobową, rankingi i turnieje oraz inne wydarzenia gier online.

Rodzice mogą mieć wybór, czy ich dzieci mogą korzystać z czatu lub pisania wiadomości tekstowych w grze. W przypadku uruchomienia tej funkcji gromadzimy treść wspomnianych wiadomości lub czatu.

— Zakupy w ramach gry

Niektóre z naszych Usług umożliwiają użytkownikom uzyskanie oraz wykorzystanie wirtualnej waluty w ramach rozgrywki. Jeżeli dziecko dokonuje zakupu w grze, to gromadzimy informacje związane z zakupem, jak na przykład jaką walutę wirtualną wykorzystano, uzyskano lub zakupiono oraz jakie przedmioty zakupiono. Rodzice, którzy pozwolą swoim dzieciom dokonywać zakupów za prawdziwe pieniądze, zostaną poproszeni o podanie konkretnych informacji dotyczących płatności (informacje dotyczące karty kredytowej albo debetowej) oraz adresu wysyłki.

— Treści tworzone przez użytkownika

Dzieci, które uzyskały zgodę od swoich rodziców, mogą być w stanie udostępniać zawartość w grze (np. akcesoria lub przedmioty kosmetyczne). Całość utworzonej zawartości można zapisać na koncie dziecka i skorzystać z niej w ramach innych trybów rozgrywki.

— Informacje online oraz informacje dotyczące urządzenia

Automatycznie gromadzimy pewne informacje dotyczące interakcji dziecka z nami, w tym informacje dotyczące przeglądania witryn internetowych/aplikacji powiązane z adresem IP, identyfikatorem urządzenia, typem urządzenia, szczegółowymi informacjami na temat oprogramowania i sprzętu, ustawieniami językowymi, typem i wersją przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Jeżeli rodzic wyrazi zgodę na to, aby Usługi gromadziły informacje o lokalizacji, możemy również gromadzić informacje o dokładnej lokalizacji urządzania, którego dziecko używa do prowadzenia z nami interakcji.

— Trwałe identyfikatory

Gromadzimy identyfikatory pochodzące z urządzeń użytkowników (w tym także dzieci), aby pomóc w identyfikacji komputera, przeglądarki lub urządzenia. Korzystamy z plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, plików cookie flash, plików dziennika internetowego, zestawów rozwiązań programistycznych oraz podobnych technologii śledzenia, aby udoskonalić i utrzymać funkcjonalność Usług dostępnych dla dzieci; oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom. W części Wybory i kontrola rodzicielska znajduje się więcej informacji dotyczących tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i inne podobne technologie oraz jak rodzice mogą zarządzać plikami cookie. Rodzice mogą również korzystać z narzędzia do zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie, jeśli jest dostępne, lub zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie znajdującą się w Serwisie, aby uzyskać więcej informacji.

— Informacje od podmiotów zewnętrznych

Otrzymujemy również informacje od innych osób korzystających z naszych Usług. Mogą być to informacje dotyczące dzieci, które mają pozwolenie na publikowanie w obrębie naszych tablic ogłoszeń, forów lub czatów; informacje te wymieniono w tych obszarach naszych Usług. Informacje dotyczące dziecka możemy również otrzymywać od osób za pośrednictwem wiadomości bezpośredniej, które przykładowo mogą odnosić się do domniemanego naruszenia naszych Warunków świadczenia usług.

Jak wykorzystujemy informacje

Informacje gromadzone od dzieci wykorzystujemy w Take-Two z kilku powodów, w tym:

 • do udostępniania dzieciom określonych Usług;

 • do realizacji zamówień produktów i innych zamówień;

 • do komunikacji z rodzicami i udzielania odpowiedzi na ich pytania;

 • do umożliwienia rodzicom dokonania wyboru w kwestii preferencji oraz ustawień kont dzieci, w tym połączeń z innymi użytkownikami i powiązań z platformami zewnętrznymi oraz kont do gier;

 • do zapewniania wsparcia technicznego i innego;

 • do udoskonalania i ochrony naszych Usług oraz użytkowników;

 • do prowadzenia działań reklamowych w obrębie Usług w imieniu Take-Two lub naszych partnerów biznesowych;

 • do kontaktu z dziećmi w sprawie informacji i materiałów promocyjnych;

 • do zarządzania nagrodami, ankietami, loteriami, konkursami lub innymi działaniami promocyjnymi lub wydarzeniami sponsorowanymi lub zarządzanymi przez nas lub naszych partnerów biznesowych;

 • do brania udziału w innych działaniach związanych z przetwarzaniem, o których informujemy rodzica i na które rodzic wyrazi zgodę;

 • w zakresie dozwolonym przez prawo.

Kiedy udostępniamy informacje?

Jak opisano poniżej, udostępniamy Państwa dane następującym podmiotom:

 • dostawcy, którzy świadczą dla nas usługi z zakresu wsparcia i inne;

 • członkowie grupy Take-Two;

 • inne podmioty zewnętrzne (np. na potrzeby współpracy, w celach prawnych i związanych z bezpieczeństwem, w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem działalności lub aktywów oraz w innych celach za Państwa zgodą);

 • inni użytkownicy, np. gdy dziecko uczestniczy w otwartych społecznościach lub wydarzeniach, bądź też widnieje w informacjach opublikowanych na tablicach wyników.

— Podmioty zewnętrzne

Udostępniamy Państwa dane podmiotom zewnętrznym w sposób opisany w niniejszej Polityce dotyczącej ochrony prywatności dzieci, w tym w następujący sposób:

 • Relacje oparte na współpracy: Przedstawiając usługi lub promocje we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które uzyskają dostęp do danych dziecka na własny użytek, poinformujemy o tym rodzica i uzyskamy jego zgodę. 

 • Zagadnienia prawne i związane z bezpieczeństwem: O ile jest to wymagane bądź dozwolone przepisami prawa, możemy udostępniać dane dzieci, przykładowo w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Usług; ułatwienia postępowania wyjaśniającego w sprawie przestępstwa lub zagrożenia dla użytkowników lub bezpieczeństwa publicznego; lub w celu zastosowania się do postępowania sądowego, nakazu sądowego albo pisma procesowego doręczonego Take-Two. Możemy również udostępniać informacje dotyczące dzieci, gdy mamy powody uważać jest to konieczne dla podjęcia środków ostrożności względem potencjalnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności z naszej strony wynikającej z umowy z podmiotem zewnętrznym.

 • Sprzedaż lub przeniesienie działalności lub aktywów: Możemy sprzedawać lub kupować aktywa w trakcie normalnej działalności. Możemy ujawnić informacje na Państwa temat i przekazać je innemu podmiotowi w ramach potencjalnego lub rzeczywistego przejęcia bądź fuzji Take-Two lub któregokolwiek z naszych aktywów. W przypadku wniesienia przez nas lub obrony wniosku o ogłoszenie upadłości lub reorganizację, takie informacje mogą zostać uznane za stanowiące część naszych aktywów i sprzedane lub przekazane podmiotom zewnętrznym.

 • W zakresie dozwolonym przez Rodzica: W stosownych przypadkach i za zezwoleniem możemy udostępniać informacje dzieci w zakresie ujawnionym i dopuszczonym przez rodzica.

—Inni użytkownicy

Jeśli rodzic zezwala dziecku na uczestniczenie w otwartych społecznościach, takich jak sesje gier online i serwisy społecznościowe, automatycznie publikujemy określone informacje, takie jak nazwa użytkownika lub identyfikator i statystyki rozgrywki, w obrębie gry, w serwisach społecznościowych, w naszych Usługach lub na specjalistycznych stronach gier. Jeśli dziecko bierze udział w turniejach lub innych wydarzeniach gier online, musimy podać jego dane publicznie.

Publikujemy tablice wyników gier i wyniki meczów rozgrywki wieloosobowej, które zawierają informacje oparte na korzystaniu przez dziecko z Usług, takie jak nazwa użytkownika lub identyfikator, gdy są one niezbędnymi składnikami Usług, które oferujemy dzieciom. Podobnie jak inne usługi statystyk rozgrywki, aktywność dziecka w grach, tablice wyników i informacje o meczach rozgrywki wieloosobowej mogą być zagnieżdżone w Usługach lub na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych.

Niektóre usługi podmiotów zewnętrznych umożliwiają również użytkownikom publikowanie informacji na temat aktywności w grach na ich stronach internetowych w celu udostępniania ich innym. Jeżeli rodzic zezwoli dziecku na korzystanie z tych funkcji, działania dziecka na tych stronach oraz informacje, które te usługi gromadzą podlegają politykom prywatności i warunkom usług tych podmiotów zewnętrznych.

Łączymy informacje zebrane za pośrednictwem Usług dostępnych dla dzieci i wyświetlamy je publicznie, w tym w naszych Usługach, w naszych grach lub w poczekalniach gier wieloosobowych. Na przykład jeśli dziecko powiąże z nami konto platformy do gier, możemy wyświetlić osiągnięcia dziecka w trakcie rozgrywki oraz nazwę konta.

Posty publiczne

Jeżeli rodzic aktywuje funkcję, która pozawala dziecku na publikowanie danych osobowych, obrazów lub filmów bądź udostępnianie innych treści na forach publicznych, takich jak tablica ogłoszeń, czat, pole komentarza lub strona profilowa, inne osoby mogą przeglądać, gromadzić i wykorzystywać te informacje. Jeśli nazwa użytkownika lub identyfikator dziecka zawiera imię i nazwisko dziecka, to staną się one publicznie dostępne na tablicach wyników oraz w innych miejscach, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce dotyczącej ochrony prywatności dzieci. Użytkownicy takich forów publicznych mogą być w stanie zidentyfikować dziecko, wykorzystać informacje do wysyłania dziecku wiadomości lub skopiować obrazy, filmy lub treści, które dziecko udostępniło. Na żadnym tego rodzaju forum publicznym nie należy oczekiwać prywatności ani poufności.

Wybory i kontrola rodzicielska

W zależności od lokalizacji rodzicom przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi dzieci, w tym prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dziecka lub żądania ich kopii;

 • żądania usunięcia danych osobowych dziecka;

 • żądania korekty lub modyfikacji danych osobowych dziecka;

 • bycia poinformowanymi o gromadzonych lub przetwarzanych przez nas danych osobowych dziecka, źródłach danych osobowych oraz podmiotach zewnętrznych, którym informacje zostały udostępnione lub sprzedane i w jakich celach;

 • wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przedstawiamy rodzicom kilka możliwości dotyczących zarządzania kontem Usługi dziecka, otrzymywania od nas wiadomości oraz wykorzystania przez nas informacji dzieci. Dotyczą one ustawień na koncie usługi dziecka, narzędzia do rezygnacji z subskrypcji i usuwania wiadomości e-mail. Rodzic może także składać żądania dotyczące danych osobowych w mieniu dziecka. Podejmiemy uzasadnione działania w celu weryfikacji tożsamości rodzica przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądanie.

Więcej informacji na temat zarządzania kontem i komunikacją dla poszczególnych marek można znaleźć tutaj.

Należy pamiętać, że możliwości wyboru i kontroli rodzicielskiej różnią się w zależności od wieku dziecka, a także obowiązujących przepisów prawa krajowego lub regionalnego. Kiedy dziecko ukończy 13 lat (albo więcej, jeżeli obowiązujące przepisy prawa przewidują inne warunki ochrony), zastosowanie do korzystania przez nie z naszych Usług będzie miała Polityka prywatności Take-Two, a dziecko będzie mogło samodzielnie zarządzać swoimi informacjami i preferencjami oraz zgłaszać żądania dotyczące danych.

— Konta usług

W zależności od wieku dziecka i obowiązujących przepisów prawa krajowego lub regionalnego, rodzice mają prawo do przeglądania lub usunięcia danych osobowych swojego dziecka. Rodzice mogą również zażądać od nas zaprzestania gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych ich dzieci. Usunięcie może oznaczać, że konto dziecka stanie się nieaktywne, lub dziecko utraci dostęp do niektórych lub wszystkich naszych Usług.

Rodzice mogą zarządzać sposobem, w jaki wykorzystujemy dane osobowe dzieci i wiadomościami, które dzieci otrzymują od nas, korzystając z ustawień dotyczących konta, komunikacji i prywatności na stronie zawierającej informacje o koncie dziecka.

Zmiany w Polityce dotyczącej ochrony prywatności dzieci

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce dotyczącej ochrony prywatności dzieci. Proszę od czasu do czasu sprawdzać Politykę pod kątem takich zmian. Jeśli zmienimy niniejszą Politykę dotyczącą ochrony prywatności dzieci w istotny sposób, rodzice zostaną o tym powiadomieni, a w stosownych przypadkach zapewnimy dodatkowe możliwości wyboru dotyczące takiej zmiany.