TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ANVÄNDARVILLKOR

Reviderad: 2 mars 2020

VILLKOR

Detta dokument utgör ett avtal ("avtalet") mellan dig och det amerikanska företaget Take-Two Interactive Software, Inc., dess moderbolag, dotterbolag och närstående bolag ("bolaget", "vi", "oss" och "vår") som reglerar relationen mellan dig och företaget med avseende på din användning av onlinetjänsterna. Företaget tillhandahåller åtkomst till onlinetjänsterna och alla relaterade tjänster som omfattas av din efterlevnad av detta avtal. Av den anledningen är det viktigt att du noggrant läser och förstår detta avtal.

Villkoren häri är utöver och kompletterar licensavtalet för slutanvändare på www.take2games.com/eula, vilket reglerar användningen av all programvara och alla tjänster som distribueras av företaget.

Läs noggrant igenom licensavtalet för slutanvändare.

BESKRIVNING AV ONLINETJÄNSTER

Under förutsättning att detta avtal följs fullt ut kan företaget erbjuda att tillhandahålla vissa produkter, tjänster och webbplatser som nås via internetkompatibla maskinvaruplattformar, inklusive spelkonsoler, persondatorer, mobila datorer eller mobila enheter, eller appar eller programvaruplattformar i spelet, inklusive tredjepartsvärdar (sammantaget "onlinetjänster"). Onlinetjänster ska omfatta, men inte begränsas till, alla tjänster eller allt innehåll som företaget tillhandahåller dig, inklusive allt material som visas eller utförs. Företaget kan ändra, avbryta eller upphöra distribution av onlinetjänsterna, inklusive tillgängligheten av någon funktion eller något innehåll, med trettio dagars varsel eller omedelbart av någon anledning som ligger utanför företagets rimliga kontroll, eller om du bryter mot något villkor i ett avtal eller en policy som styr programvaran, inklusive detta avtal, licensgivarens sekretesspolicy och/eller licensgivarens tjänstevillkor. Företaget kan även införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar av eller alla onlinetjänster utan föregående meddelande.

VARUMÄRKES- OCH UPPHOVSRÄTTSINFORMATION

Allt material i onlinetjänster, inklusive men inte begränsat till text, data, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, länkar, digitala nedladdningar, datasamlingar och programvara ägs, kontrolleras av, licensieras till eller används med tillstånd av företaget och skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter. Materialet i onlinetjänsterna görs tillgängligt endast för personligt, icke-kommersiellt bruk och får inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, modifieras, laddas upp, postas, överföras eller distribueras på något sätt, inklusive via e-post eller andra elektroniska medel, utan uttryckligt föregående skriftligt medgivande från företaget i varje enskilt fall. Du får endast ladda ner material som avsiktligen gjorts tillgängligt för nedladdning via onlinetjänsterna för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du håller alla meddelanden om upphovsrätt och andra äganderätter som kan visas på sådant material intakta.

INLÄMNINGAR

Företaget välkomnar input från dataspelargemenskapen. Du beviljar härmed företaget en exklusiv, evig, oåterkallelig, fullständigt överförbar och underlicensierbar världsomspännande rätt och licens att använda alla inskick som du skickar till företaget av något slag, oavsett om det sker genom ett inlägg på företagets webbplats, e-post till företaget, post eller på något annat sätt och utan någon skyldighet att redovisa, kreditera eller göra någon betalning till dig för någon användning därav. Ingen påstådd reservation av rättigheter som ingår i eller åtföljer någon inlämning ska ha någon kraft eller effekt.

UPPFÖRANDEKOD

Följande regler, policyer och friskrivningar ska styra och/eller gälla för din användning av onlinetjänsterna.

Du samtycker, genom att använda onlinetjänsterna, att: (1) du endast får använda onlinetjänsterna för lagliga ändamål, i enlighet med tillämpliga lagar, för din egen personliga, icke-kommersiell användning, (2) du inte kommer att använda onlinetjänsterna i samband med ett avtal med andra personer för att satsa pengar eller annat av värde, (3) du inte kommer att begränsa eller hindra någon annan användare från att använda eller använda onlinetjänsterna (exempelvis genom trakasserier, hackning, störande, negativt påverkar, eller vanföreställning); (4) du inte kommer att använda onlinetjänsterna för att skapa, ladda upp, eller publicera något material som medvetet är falskt och/eller ärekränkande, felaktigt, missbrukande, vulgärt, obscent, profant, hatfullt, trakasserande, sexuellt orienterade, hotande, inkräktar på någons privatliv, är i strid med någon lag, eller är oförenligt med samhällets normer, (5) du inte kommer att posta, ladda upp, eller skapa upphovsrättsskyddat material med hjälp av onlinetjänsterna om du inte äger upphovsrätten till och i sådant material; (6) du inte kommer att posta, ladda upp, eller överföra information eller programvara som modifierar eller ändrar onlinetjänsterna på något sätt eller som innehåller ett virus, mask, tidsbomb, cancelbot, trojansk häst eller annan skadlig, störande, eller skadlig komponent; (7) du inte kommer att posta, ladda upp, skapa, eller överföra material i strid med en annan parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter; (8) du inte kommer att fuska eller använda någon obehörig robot, spindel, eller annat program i samband med onlinetjänsterna, (9) du inte kommer att utge dig för att vara någon annan person eller enhet i samband med din användning av onlinetjänsterna, och (10) du inte kommer att ge hjälp, vägledning, eller instruktioner till någon annan individ eller enhet om något av ovanstående. Alla beslut kommer att fattas av företaget efter eget gottfinnande.

När vi tillhandahåller onlinetjänster som involverar användarskapat innehåll ("UGC") granskar vi inte varje del av UGC och vi bekräftar inte heller riktigheten, giltigheten eller originaliteten hos den UGC som publiceras. Vi övervakar inte innehållet i inläggen aktivt och vi ansvarar inte heller för innehållet i några inlägg. Vi garanterar inte giltigheten, noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av någon UGC. Innehållet i inläggen representerar inte synpunkter från företaget, dess dotterbolag eller någon person eller egendom som är förknippad med företaget, onlinetjänsterna eller någon webbplats i företagets webbplatsfamilj. Om du anser att något inlägg är stötande uppmuntrar vi dig att använda tillhörande rapportfunktioner eller kontakta oss genom att visa Take-Two Support (https://www.take2games.com/support) eller Social Point Support (http://www.socialpoint.es/community/#support). Vi kommer att ta bort stötande innehåll om vi anser att borttagning är motiverad. Vänligen förstå att borttagning eller redigering av innehåll är en manuell process och kanske inte sker omedelbart eller alls. Företaget ansvarar inte för något innehåll som publiceras eller åtgärder som vidtas av någon annan användare som påverkar dig eller din användning av onlinetjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att ta bort (eller inte) något UGC eller innehåll av någon (eller ingen) anledning. Du förblir ensam ansvarig för din UGC, och du kommer följaktligen att vara ansvarig gentemot företaget och dess ombud med avseende på alla anspråk som baseras på överföringen av din UGC. Inlägg av annonser, kedjebrev, pyramidspel, uppmaningar, samma anteckning mer än en gång eller "spamming" och liknande är olämpliga och förbjudna på onlinetjänsterna (inklusive på anslagstavlor och i chattrum).

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag sker din användning av onlinetjänsterna på egen risk och företaget ansvarar inte för förlust, skada eller otillfredsställande prestanda i samband med onlinetjänsterna.

Vi förbehåller oss rätten att avslöja din identitet (inklusive all information vi känner till om dig) utan att meddela dig under vissa omständigheter som anges i vår sekretesspolicy. Besök www.take2games.com/privacy för mer information.

BEGRÄNSAD LICENS FRÅN FÖRETAGET

Företaget beviljar dig en begränsad, icke-underlicensierbar licens för åtkomst till och användning av onlinetjänsterna. En sådan licens är föremål för detta avtal och, som tillämpligt, programvaran EULA som finns på www.take2games.com/eula, och specifikt villkorat av följande: (i) du endast får visa, kopiera och skriva ut delar av onlinetjänsterna för egen information, personligt och icke-kommersiellt bruk; (ii) du inte får ändra eller på annat sätt använda onlinetjänsterna på ett härlett sätt, eller någon del därav; (iii) du inte får ta bort eller ändra någon upphovsrätt, varumärke, eller andra äganderättsmeddelanden som har placerats i onlinetjänsterna, (iv) du inte får använda någon datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- eller extraktionsmetoder; (v) du inte får använda onlinetjänsterna annat än för deras avsedda ändamål, (vi) du inte får reproducera, förbereda derivatverk från, distribuera, rama in, "spegla" eller visa onlinetjänsterna, med undantag för vad som anges häri, och (vii) du får inte bryta mot uppförandekoden som anges ovan.

Med undantag för vad som uttryckligen tillåts ovan är all användning av någon del av onlinetjänsterna utan föregående skriftligt tillstånd från företaget strängt förbjuden och kommer att säga upp licensen som beviljas häri. All sådan obehörig användning kan även bryta mot tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätts- och varumärkeslagar och tillämpliga kommunikationsbestämmelser och stadgar. Om det inte uttryckligen anges häri får ingenting i detta avtal tolkas som att det ger någon licens till immateriella rättigheter, vare sig det sker genom estoppel, underförstått eller på annat sätt. Denna licens kan återkallas när som helst.

Du intygar och garanterar att din användning av onlinetjänsterna kommer att överensstämma med denna licens, EULA och alla andra tillämpliga avtal eller policyer och inte kommer att göra intrång i eller bryta mot någon annan parts rättigheter eller bryta mot något avtal eller någon rättslig skyldighet gentemot någon annan part eller bryta mot någon tillämplig lag. Du ansvarar gentemot företaget för allt ansvar som företaget lider till följd av din användning av onlinetjänster som inte överensstämmer med detta avtal. För att begära tillstånd för användning av onlinetjänsterna som inte ingår i ovanstående licens kan du skriva till företaget på [email protected].

LICENS TILL FÖRETAGET

Genom att skapa UGC, publicera meddelanden, ladda upp filer, skapa filer, mata in data eller delta i någon form av kommunikation med eller via onlinetjänsterna beviljar du företaget en royaltyfri, evig, icke-exklusiv, obegränsad, global licens att: (1) använda, kopiera, underlicensiera, anpassa, överföra, offentligt utföra eller visa sådant material; samt (2) underlicensiera till tredje parter den obegränsade rätten att utöva någon av de föregående rättigheterna som beviljats med avseende på materialet. Ovanstående bidrag ska omfatta rätten att utnyttja äganderätten till sådant material, inklusive men inte begränsat till rättigheter enligt upphovsrätts-, varumärkes-, tjänstemärkes- eller patentlagar under någon relevant jurisdiktion. Se EULA på www.take2games.com/eula för ytterligare licensvillkor relaterade till vår programvara.

GÖRA INKÖP

Om du vill köpa produkter eller tjänster som beskrivs i onlinetjänsterna kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information, inklusive kreditkortsinformation eller annan betalningsinformation. Du samtycker till att all information som du lämnar kommer att vara korrekt, fullständig och aktuell. Du samtycker till att betala alla avgifter, inklusive frakt- och hanteringsavgifter, som användare av ditt kreditkort eller annan betalningsmekanism ådrar sig till de priser som gäller när sådana avgifter uppstår. Du kommer även att vara ansvarig för att betala alla tillämpliga skatter som rör dina inköp. Läs igenom företagets sekretesspolicy på www.take2games.com/privacy innan du skickar in sådan information.

RINGSIGNALER, BAKGRUNDSBILDER OCH ANDRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER FÖR MOBILA ENHETER

Vissa mobiltelefoner och operatörer erbjuder tjänster som gör det möjligt för konsumenter att välja och köpa olika digitala mobila produkter direkt via sina mobila enheter. Onlinetjänsterna kan även erbjuda möjligheten att välja och köpa olika digitala mobila produkter som kommer att levereras till din mobila enhet. Dessa digitala mobila produkter och produkter kan göra det möjligt för konsumenten att anpassa sin mobila enhet eller mobila enhetstjänst (exempelvis med ringsignaler eller bakgrundsbilder), eller låta konsumenten välja vissa video- eller ljudfiler som kan ses eller lyssnas på när konsumenten väljer. Alla eller vissa av de digitala mobila produkterna kanske inte är tillgängliga på, överförbara till eller kompatibla med alla mobila enheter. Som ett resultat av detta kanske konsumenterna inte kan komma åt, köpa eller använda alla tjänster eller erbjudanden. Alla försök att köpa dessa produkter eller tjänster kan leda till att mobiloperatörsavgifter faktureras separat till ditt mobilenhetskonto för SMS-meddelanden eller annan kommunikation. Vidare kan konsumenten faktureras separat av mobiloperatören för den faktiska produkten, tjänsten eller erbjudandet som valts. Om konsumenten har ett samtal som väntar och ett inkommande samtal tas emot vid åtkomst till eller beställning av en mobil produkt eller tjänst kan sådan produkt, tjänst eller annat erbjudande avbrytas eller kanske inte laddas ner helt. Du kan avregistrera dig från alla prenumerationstjänster genom att följa instruktionerna i meddelandet eller på webbplatsen som är relaterad till produkten. Se https://www.take2games.com/support för supportinformation om våra 2K, Rockstar och Private Division våra produkter. Se https://www.socialpoint.es/support#support för supportinformation om våra Social Point produkter.

VIRTUELL VALUTA OCH VIRTUELLA VAROR

Onlinetjänsterna, inklusive programvara, kan erbjuda möjligheten att köpa och/eller tjäna en begränsad licens under spelets gång för att använda virtuell valuta och/eller virtuella varor uteslutande inom tillämplig programvara och tjänster som tillhandahålls av företaget. Virtuell valuta och/eller virtuella varor får aldrig användas i samband med ett avtal med andra personer för att satsa pengar eller annat av värde. Sådan licens är föremål för och specifikt villkorad av ditt godkännande av och efterlevnad av EULA, detta avtal och alla andra tillämpliga policyer eller avtal. Alla virtuella valutor i spelet och/eller virtuella varor kan konsumeras eller förloras av spelare under spelets gång enligt spelets regler som gäller för valuta och varor, som kan variera. Se EULA på www.take2games.com/eula för mer information.

GARANTIFRISKRIVNING

FÖRETAGET KAN TILLHANDAHÅLLA LÄNKAR OCH PEKARE TILL WEBBPLATSER SOM UNDERHÅLLS AV TREDJE PARTER ("TREDJEPARTSWEBBPLATSER") OCH KAN FRÅN TID TILL TID TILLHANDAHÅLLA TREDJEPARTSMATERIAL PÅ SINA WEBBPLATSER. VARKEN FÖRETAGET, DESS MODERBOLAG ELLER DOTTERBOLAG, ELLER DERAS DOTTERBOLAG, STÖDJER, TAR ANSVAR FÖR, DRIVER ELLER KONTROLLERAR I NÅGOT AVSEENDE NÅGON INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER PÅ DESSA TREDJEPARTSWEBBPLATSER. MATERIALET PÅ TREDJEPARTSWEBBPLATSERNA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET" UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter uteslutande av eller begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av konsumentens tillämpliga lagstadgade rättigheter kanske vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar inte gäller för dig.

GÄLLER EJ DÄR DET ÄR FÖRBJUDET

Även om företagets onlinetjänster är tillgängliga över hela världen är inte alla produkter eller tjänster tillgängliga för alla personer eller i alla geografiska områden. Företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande begränsa tillhandahållandet och kvantiteten av en produkt eller tjänst till någon person eller geografiskt område som det önskar. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs är ogiltiga där det är förbjudet.

DITT ANSVAR GENTEMOT FÖRETAGET

Du har ett ansvar gentemot företaget och dess närstående företag, tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, licensgivare och leverantörer med avseende på alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår till följd av din överträdelse av detta avtal. Företaget förbehåller sig rätten att anta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är ansvarig för enligt denna punkt.

RÄTTSTVISTER

Detta avtal ingås i delstaten New York och ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten New York, exklusive dess lagvalsregler.

Slutanvändarens licensavtal https://www.take2games.com/eula innehåller en bindande bestämmelse om individuellt skiljeförfarande och avstående från grupptalan som påverkar dina rättigheter med avseende på eventuell "tvist" mellan dig och företaget och kräver att du och företaget löser tvister i bindande, individuellt skiljeförfarande och inte i domstol. Du har rätt att välja bort avsnittet "Bindande individuellt skiljeförfarande" enligt vad som förklaras i EULA. Läs det noggrant innan du installerar eller använder någon av företagets programvaror eller tjänster. Avsnittet "Bindande individuellt skiljeförfarande" ska inte gälla i den utsträckning det är förbjudet enligt lagarna i det land där du är bosatt. För eventuella tvister som inte är föremål för bindande individuellt skiljeförfarande samtycker du och företaget till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen för de statliga och federala domstolarna i New York County, New York, och att avstå från eventuella invändningar mot jurisdiktion, plats eller obekvämt forum till sådana domstolar (men utan att påverka någondera partens rätt att ta bort ett fall till federal domstol om det är tillåtet). Denna paragraf ska tolkas så brett som tillämplig lag tillåter. Om du exempelvis är bosatt i en EU-medlemsstat kommer du att omfattas av alla obligatoriska bestämmelser i konsumentskyddslagstiftningen i den medlemsstat där du är bosatt, och du kan väcka talan i samband med detta avtal i domstolarna i den medlemsstat där du är bosatt. Företaget har rätt att vidta civilrättsliga åtgärder mot dig för brott mot slutanvändaravtalet, användarvillkoren, sekretesspolicyn eller andra styrande villkor relaterade till dess programvara och tjänster, oavsett om det gäller avtalsbrott, brott mot gemensamma rättigheter eller brott mot någon tillämplig statlig eller federal stadga. Alla överträdelser av sådana styrande villkor kommer att utgöra ett bekräftande försvar (oavsett om det betecknas som att det uppstår enligt lag eller i eget kapital) mot alla anspråk som du kan hävda mot företaget i samband med onlinetjänsterna.

UPPSÄGNING

Företaget kan omedelbart säga upp eller stänga av alla onlinetjänster och alla registrerade konton, utan föregående meddelande eller ansvar med trettio dagars varsel, eller omedelbart av någon anledning som ligger utanför företagets rimliga kontroll eller om du bryter mot några villkor i ett avtal eller en policy som styr programvaran, inklusive detta avtal, sekretesspolicyn och/eller licensavtalet för slutanvändare. Vid uppsägning av ditt konto upphör din rätt att använda onlinetjänsterna omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda onlinetjänsterna.

Företaget kan säga upp någon av onlinetjänsterna av vilken anledning som helst genom att ge minst trettio dagars varsel via e-post eller på webbsidan med titeln "juridiska meddelanden" eller "juridisk information" (eller liknande titel) eller omedelbart utan föregående meddelande av någon anledning som ligger utanför företagets rimliga kontroll.

Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur ska överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderättsbestämmelser, garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar.

DIVERSE

I händelse av att någon av bestämmelserna i detta avtal av en domstol eller annan behörig domstol anses vara ogenomförbar, ska sådana bestämmelser begränsas eller elimineras i den minsta utsträckning som krävs så att detta avtal i övrigt ska förbli i full kraft och verkan. Detta avtal, i samband med sekretesspolicyn som finns på www.take2games.com/privacy (/privacy) och EULA, utgör hela avtalet mellan dig och företaget avseende ämnet häri, samt alla skriftliga eller muntliga avtal som hittills finns mellan dig och företaget med avseende på ämnet i detta avtal avbryts uttryckligen.

Ingen underlåtenhet eller försening av företaget att genomdriva några rättigheter eller befogenheter enligt detta avtal kan anses vara ett avstående från företagets rättigheter eller befogenheter.

Företaget kan när som helst ändra villkoren i detta avtal efter eget gottfinnande genom att publicera ett reviderat avtal eller, i händelse av en väsentlig ändring, genom att publicera ett meddelande om sådan ändring på webbplatsen med titeln "Juridiska meddelanden" eller "Juridisk information" (eller liknande titel) innan ändringen träder i kraft.

UTSETT OMBUD ENLIGT DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") tillhandahåller en mekanism för att meddela tjänsteleverantörer om påståenden om obehörig användning av upphovsrättsskyddat material. Enligt DMCA måste ett anspråk skickas till tjänsteleverantörens utsedda ombud. Om du i god tro anser att företaget bör underrättas om ett möjligt upphovsrättsintrång online som involverar någon onlinetjänst, meddela företagets utsedda ombud:

Tjänsteleverantören: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adress till utsett ombud:

Take-Two Interactive Software, Inc. 110 W 44th Street New York, New York 10036 United States of America Attention: General Counsel Telefonnummer till utsett ombud: 646-536-2842 Facsimile-nummer till utsett ombud: 646-941-3566 E-postadress till utsett ombud:[email protected]

Observera att ditt meddelande om anspråk, för att vara effektivt, måste uppfylla de detaljerade krav som anges i DMCA. Du uppmanas att granska dem (se 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3)) innan du skickar ditt meddelande om anspråket.

För att uppfylla meddelandekraven enligt DMCA måste meddelandet vara ett skriftligt meddelande som innehåller följande: (1) En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts. (2) Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats omfattas av en enda anmälan, en representativ förteckning över sådana verk på den platsen. (3) Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska avlägsnas eller åtkomst till vilket ska inaktiveras samt information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet. (4) Information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den klagande parten, såsom en adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas. (5) Ett uttalande om att den klagande parten i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen. (6) Till sist, ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och under straff för skada, att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

POLICY FÖR UPPREPADE INTRÅNG

I enlighet med DMCA och annan tillämplig lag har företaget antagit en policy för att, under lämpliga omständigheter och efter företagets eget gottfinnande, avsluta registrerade konton som anses vara upprepade intrång. Företaget kan även efter eget gottfinnande begränsa åtkomsten till onlinetjänsterna och/eller avsluta kontot för alla som gör intrång på andras immateriella rättigheter, oavsett om det förekommer upprepade intrång eller inte.

PATENTINFORMATION

U.S. Patent No. 10,195,520; U.S. Patent No. 9,805,067; U.S. Patent No. 9,839,838; U.S. Patent No. 9,814,967; U.S. Patent No. 9,855,499; U.S. Patent No. 8,142,268; U.S. Patent No. 8,678,894; U.S. Patent No. 10,471,357; U.S. Patent No. 8,847,958; U.S. Patent No. 9,251,622; U.S. Patent No. 8,390,621; U.S. Patent No. 10,395,410; U.S. Patent No. 8,941,664; U.S. Patent No. 9,922,141; U.S. Patent No. 8,237,722; U.S. Patent No. 8,368,693; U.S. Patent No. 9,349,214; U.S. Patent No. 7,884,275; U.S. Patent No. 8,684,819; U.S. Patent No. 10,150,039; U.S. Patent No. 8,016,664; U.S. Patent No. 9,684,975; U.S. Patent No. 9,928,641; U.S. Patent No. 9,901,831; U.S. Patent No. 9,977,795; U.S. Patent No. 10,503,963; U.S. Patent No. 10,427,046; Patent Pending. All rights reserved.