WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2020 r.

WARUNKI I POSTANOWIENIA

Niniejszy dokument stanowi umowę ("Umowa") między Użytkownikiem a amerykańską spółką Rockstar Games, Inc. oraz jej spółkami macierzystymi, spółkami-córkami i filiami ("Spółka", "nas", "naszych"), która reguluje stosunki między Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania przez Użytkownika z Usług Sieciowych. Spółka zapewnia dostęp do Usług Sieciowych i wszelkich związanych usług pod warunkiem zastosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszej Umowy. Z tego względu ważne jest, aby Użytkownik uważnie przeczytał i zrozumiał postanowienia niniejszej Umowy.

Warunki i postanowienia niniejszej Umowy stanowią uzupełnienie i dodatek do Umowy Licencyjnej dostępnej na stronie www.take2games.com/eula, której postanowienia regulują użytkownie wszystkich programów i usług dystrybuowanych przez Spółkę.

Uważnie przeczytaj Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego.

OPIS USŁUG SIECIOWYCH

Pod warunkiem zachowania pełnej zgodności z niniejszą Umową, Spółka może zaoferować określone produkty, usługi i strony sieciowe dostępne za pośrednictwem platform sprzętowych z dostępem do Internetu, w tym konsol wideo, komputerów osobistych, komputerów przenośnych lub urządzeń mobilnych oraz aplikacji wewnątrz gry lub platform oprogramowania, w tym osób trzecich (określanych zbiorczo jako "Usługi sieciowe"). Usługi sieciowe będą obejmowały m.in. wszelką zawartość i usługi dostarczane Użytkownikowi przez Spółkę, w tym wszelkie wyświetlane lub prezentowane materiały. Spółka może zmienić, zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usług sieciowych, co dotyczy również dostępności dowolnej funkcji lub zawartości, po poinformowaniu z 30-dniowym wyprzedzeniem lub natychmiast, jeśli powód pozostaje poza rozsądną kontrolą Spółki albo jeśli Użytkownik naruszy jakikolwiek zapis umowy dotyczącej oprogramowania, w tym niniejszej Umowy, Polityki Prywatności Licencjodawcy lub Warunków Świadczenia Usług Licencjodawcy. Spółka może również narzucić ograniczenia na określone funkcje i usługi bądź ograniczyć dostęp do części lub całości Usług sieciowych bez powiadomienia.

INFORMACJE O ZNAKACH TOWAROWYCH I PRAWACH AUTORSKICH

Wszelkie materiały związane z Usługami sieciowymi, w tym m.in. teksty, dane, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, klipy wideo, pliki do pobrania, kompilacje danych oraz oprogramowanie, należą do Spółki, są przez nią kontrolowane bądź licencjonowane lub użytkowane za zgodą Spółki oraz chronione przez prawo autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej. Materiał związany z Usługami sieciowymi jest udostępniany wyłącznie na niekomercyjny użytek osobisty Użytkownika; zabrania się jego kopiowania, zwielokrotniania, republikacji, modyfikacji, wysyłania na serwery, zamieszczania, transmisji bądź dystrybucji w jakikolwiek sposób, w tym pocztą elektroniczną lub innymi środkami elektronicznymi bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Użytkownik może pobrać materiał globalnie udostępniony do pobrania za pośrednictwem Usług sieciowych na własny, niekomercyjny użytek pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich i innych informacji dotyczących własności intelektualnej zamieszczonych w takich materiałach.

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW

Spółka docenia wszelki wkład społeczności graczy. Niniejszym przekazujesz Spółce wyłączne, ciągłe, niepodlegające cofnięciu, w pełni przekazywalne, zezwalające na udzielanie licencji, ogólnoświatowe prawo i licencję na użytkowanie wszelkich materiałów przekazywanych Spółce, niezależnie od ich charakteru, np. poprzez umieszczenie na stronie Spółki, przesłanie ich Spółce pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną itp., bez obowiązku wynagradzania cię za ich wykorzystanie. Domniemane zastrzeżenie praw zawarte w przekazywanych materiałach lub do nich dołączone nie będzie miało jakiejkolwiek mocy prawnej.

REGULAMIN

Poniższe zasady, postanowienia i wyłączenia odpowiedzialności dotyczą i/lub regulują korzystanie z Usług sieciowych przez Użytkownika.

Korzystając z Usług sieciowych, Użytkownik zobowiązuje się: (1) używać Usług sieciowych wyłącznie do celów zgodnych z prawem, na własny, niekomercyjny użytek, przestrzegając obowiązujących przepisów; (2) nie używać Usług sieciowych w połączeniu z umową z inną osobą w celu postawienia pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów; (3) nie ograniczać ani utrudniać korzystania z Usług sieciowych innym użytkownikom (np. przez nękanie, działalność hakerską, zakłócanie, przeszkadzanie lub niszczenie wizerunku); (4) nie używać Usług sieciowych w celu tworzenia, wysyłania ani świadomego zamieszczania jakichkolwiek materiałów nieprawdziwych i/lub obraźliwych, mylących, obelżywych, wulgarnych, obscenicznych, obrażających uczucia religijne, szerzących nienawiść, napastliwych, o charakterze seksualnym, zawierających groźby, naruszających prywatność, niezgodnych z prawem lub w niezgodnych ze standardami społeczności; (5) nie zamieszczać, wysyłać ani tworzyć za pomocą Usług sieciowych jakichkolwiek dostępnych w ramach Usług sieciowych materiałów chronionych przez prawa autorskie, chyba że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich do takich materiałów; (6) nie zamieszczać, wysyłać ani transmitować programowania bądź informacji modyfikujących lub zmieniających w jakikolwiek sposób usługi sieciowe lub zawierających wirusa, robaka, bombę czasową, agenta czyszczącego niepożądaną pocztę, konia trojańskiego lub innej niebezpiecznej, destrukcyjnej lub szkodliwej zawartości; (7) nie zamieszczać, wysyłać ani transmitować materiałów naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób; (8) nie oszukiwać ani nie używać żadnych nieautoryzowanych robotów, pająków ani innych programów w połączeniu z Usługami sieciowymi; (9) nie podszywać się pod inną osobę ani podmiot podczas korzystania z Usług sieciowych; (10) nie udzielać żandej pomocy, wskazówek ani instrukcji innym osobom ani podmiotom jeśli chodzi o powyższe. O fakcie naruszenia poszczególnych punktów regulaminu decydować będzie wyłącznie Spółka.

Podczas świadczenia Usług sieciowych obejmujących zawartość zamieszczaną przez Użytkownika ("ZZpU") nie sprawdzamy każdego zamieszczanego elementu ZZpU ani nie potwierdzamy prawidłowości, oryginalności ani aktualności ZZpU. Nie monitorujemy zawartości zamieszczanych materiałów w sposób aktywny, nie ponosimy również odpowiedzialności za ich treść. Nie zaręczamy ani nie gwarantujemy tego, że jakakolwiek ZZpU jest ważna, poprawna, pełna ani przydatna. Treść zamieszczanej zawartości nie reprezentuje poglądów Spółki, jej podmiotów zależnych, jakichkolwiek osób ani podmiotów związanych ze Spółką, Usługami sieciowymi ani innymi stronami należącymi do grupy stron internetowych Spółki. Jeśli Użytkownik uważa, że którakolwiek z zamieszczonych informacji budzi jego sprzeciw, prosimy o skorzystanie z odpowiednich funkcji zgłaszania zastrzeżeń lub kontakt po odwiedzeniu strony www.take2games.com/support lub http://www.socialpoint.es/community/#support. Usuniemy taką zawartość, jeśli uznamy, że jej usunięcie jest uzasadnione. Należy pamiętać, że usunięcie lub edycja zamieszczonej w Internecie zawartości jest procesem manualnym i nie zostanie dokonane natychmiastowo. Firma nie jest odpowiedzialna za żadną opublikowaną zawartość, ani za czynności podjęte przez innych użytkowników, które mogą mieć wpływ na użytkowanie usług sieciowych. Zastrzegamy prawo do usunięcia (lub nieusunięcia) dowolnej zamieszczonej ZZpU lub zawartości z dowolnego powodu (również bez podawania powodu). Wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie ZZpU ponosi sam Użytkownik, który odpowiada przed Spółką i jej przedstawicielami/agentami w przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z zamieszczaniem przez niego ZZpU. Zamieszczanie reklam, tzw. listów łańcuszkowych, planów piramidalnych, ofert usług/produktów, zamieszczenie tego samego komunikatu wielokrotnie („spamming”) itp. w obrębie Usług sieciowych (w tym na forach dyskusyjnych i w chat roomach) jest niestosowne i zabronione.

Do maksymalnego poziomu dozwolonego obowiązującym prawem, użytkowanie usług sieciowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika, a firma nie jest odpowiedzialna za straty, obrażenia lub niewłaściwe działanie związane z usługami sieciowymi.

Zastrzegamy prawo ujawnienia tożsamości Użytkownika bez konieczności powiadamiania go (niezależnie od rodzaju posiadanych przez nas informacji) w określonych okolicznościach opisanych w postanowieniach Polityki Prywatności. Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.take2games.com/privacy.

OGRANICZONA LICENCJA UDZIELANA PRZEZ SPÓŁKĘ

Spółka udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji, bez prawa sublicencjonowania, na dostęp i korzystanie z Usług sieciowych. Licencja ta podlega postanowieniom niniejszej Umowy oraz, w stosownych przypadkach, postanowieniom Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego oprogramowania dostępnej pod adresem www.take2games.com/eula, a w szczególności następującym warunkom: (i) Użytkownik może jedynie: wyświetlać, kopiować i drukować fragmenty zawartości Usług sieciowych na osobisty, niekomercyjny użytek w celach informacyjnych; (ii) Użytkownik nie może modyfikować ani wykorzystywać Usług sieciowych ani żadnego fragmentu ich zawartości w sposób pochodny; (iii) Użytkownik nie może usuwać ani modyfikować żadnej informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych informacji związanych z własnością intelektualną umieszczonych w Usługach sieciowych; (iv) Użytkownik nie może używać mechanizmów ekstrakcji danych, robotów ani zbliżonych sposobów gromadzenia bądź wydobywania danych; (v) zabrania się korzystania z Usług sieciowych w celach innych niż te, do których są one przeznaczone; (vi) Użytkownik nie może zwielokrotniać, dystrybuować, oprawiać, mirrorować ani prezentować Usług sieciowych ani też wykonywać dzieł pochodnych w oparciu o Usługi sieciowe, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Umowie; oraz (vii) Użytkownikowi nie wolno naruszać postanowień Regulaminu przedstawionych powyżej.

Poza opisanymi wyżej wyjątkami, wykorzystanie dowolnego fragmentu Usług sieciowych bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest surowo zabronione i prowadzi do rozwiązania niniejszej licencji. Wszelkie niepowołane użytkowanie może również stanowić naruszenie obowiązujących praw, w tym m.in. praw autorskich i praw dotyczących znaków towarowych, jak również obowiązujących przepisów i ustaw prawa telekomunikacyjnego. O ile niniejsza licencja nie określa inaczej, żaden z zapisów niniejszej Umowy nie może być interpretowany jako udzielenie jakiejkolwiek licencji odnośnie praw własności intelektualnej, w drodze tzw. estoppelu, implikacji lub innej. Niniejsza licencja może zostać w każdej chwili unieważniona.

Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Usług sieciowych zgodnie z niniejszą licencją, Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego oraz wszelkimi innymi mającymi zastosowanie umowami i postanowieniami, i że nie będzie naruszał ani łamał praw innych stron ani też łamał żadnych obowiązujących praw ani postanowień jakiejkolwiek umowy bądź zobowiązania prawnego względem innych stron. Użytkownik będzie odpowiedzialny przed Spółką za wszelkie straty wynikające z korzystania z Usług sieciowych niezgodnie z niniejszą Umową. Wniosek o pozwolenie na korzystanie z Usług sieciowych w sposób niewymieniony w powyższej licencji można przesłać Spółce na adres e-mail: [email protected].

LICENCJA UDZIELANA SPÓŁCE

Tworząc ZZpU, zamieszczając wiadomości, wysyłając lub tworząc pliki, wprowadzając dane bądź uczestnicząc w dowolnej formie komunikacji z Usługami sieciowymi lub za ich pośrednictwem, Użytkownik udziela Spółce wieczystej, międzynarodowej, wolnej od opłat, niewyłącznej i nieograniczonej licencji na: (1) użytkowanie, kopiowanie, sublicencjonowanie, adaptowanie, transmisję, publiczne wykonanie lub prezentację tego rodzaju materiałów; (2) sublicencjonowanie osobom trzecim nieograniczonego prawa do korzystania z wszelkich ww. praw przyznanych odnośnie takich materiałów. Powyższe prawa będą obejmowały prawo korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej do takich materiałów, w tym m.in. praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych/usługowych lub praw patentowych w każdym systemie prawnym. Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego dostępnej pod adresem www.take2games.com/eula, aby poznać dodatkowe warunki licencji związane z programem.

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

Jeśli Użytkownik zdecyduje się dokonać zakupu produktów bądź usług oferowanych w ramach Usług sieciowych, może zostać poproszony o podanie określonych informacji takich jak dane karty kredytowej czy inne dane dotyczące płatności. Użytkownik zobowiązuje się podawać wyłącznie prawdziwe, pełne i aktualne dane. Użytkownik zobowiązuje się wnieść wszelkie opłaty, w tym koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne ponoszone przez użytkowników karty kredytowej lub związane z innymi sposobami płatności, zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili naliczania takich opłat. Użytkownik ponadto ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki naliczane od dokonanych zakupów. Przed podaniem takich informacji należy zapoznać się z postanowieniami polityki prywatności Spółki dostępnej pod adresem www.take2games.com/privacy.

DZWONKI, TŁA I INNE USŁUGI I PRODUKTY DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH

Niektóre aparaty telefoniczne i operatorzy oferują usługi umożliwiające konsumentom wybór i zakup różnych cyfrowych produktów dla urządzeń mobilnych bezpośrednio z poziomu aparatu telefonicznego. Usługi sieciowe mogą również oferować możliwość wyboru i zakupu różnych cyfrowych produktów dla urządzeń mobilnych, które to produkty zostaną dostarczone na bezpośrednio na urządzenie. Ww. oferty i produkty dla urządzeń mobilnych mogą umożliwiać konsumentowi dostosowanie swojego urządzenia mobilnego lub usługi telefonicznej (np. w przypadku dźwięku dzwonka lub tła graficznego) lub wybór określonych plików audio lub wideo, które konsument może na żądanie wyświetlić lub odtworzyć. Wszystkie lub niektóre z oferowanych cyfrowych produktów dla urządzeń mobilnych mogą nie być dostępne, możliwe do przesłania lub zgodne ze wszystkimi modelami urządzeń. W związku z tym konsumenci mogą nie mieć dostępu do, możliwości zakupu lub korzystania ze wszystkich oferowanych usług bądź produktów. Wszelkie próby dokonania zakupu takich produktów lub usług mogą spowodować naliczenie przez operatorów dodatkowych opłat do rachunku telefonicznego z tytułu przesyłania wiadomości SMS lub innego rodzaju usług telekomunikacyjnych. Operator sieci może naliczyć również dodatkowe opłaty za sam produkt, usługę lub wybraną ofertę. Pobieranie bądź korzystanie z produktu, usługi lub innego rodzaju oferty może zostać przerwane w przypadku połączenia oczekującego lub przychodzącego podczas uzyskiwania dostępu lub zamawiania produktu bądź usługi dla telefonu komórkowego. Użytkownik może rozwiązać subskrypcję dowolnej usługi zgodnie z procedurą opisaną w wiadomości lub na stronie internetowej powiązanej z produktem. Informacje o naszych produktach 2K, Rockstar i Private Division można znaleźć pod adresem https://www.take2games.com/support. Informacje o naszych produktach Social Point można znaleźć pod adresem https://www.socialpoint.es/support#support.

WIRTUALNA WALUTA I WIRTUALNE DOBRA

Usługi sieciowe, w tym Program, mogą zawierać funkcje umożliwiające użytkownikowi zakup i/lub zarabianie w toku rozgrywki ograniczonej licencji na użytkowanie Wirtualnej waluty i/lub Wirtualnych dóbr wyłącznie w obrębie stosownego oprogramowania i usług dostarczanych przez Spółkę. Wirtualna waluta i/lub Wirtualne dobra nie mogą być używane w połączeniu z umową z innymi osobami w celu postawienia pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów. Licencja ta podlega i jest bezpośrednio uzależniona od zaakceptowania przez Użytkownika oraz stosowania się przez niego do postanowień Umowy Licencyjnej, niniejszej Umowy i wszelkich innych mających zastosowanie postanowień i umów. Wszelka Wirtualna waluta i/lub Wirtualne dobra w grze mogą zostać zużyte bądź utracone przez graczy w toku gry, zgodnie z zasadami gry obowiązującymi względem waluty i dóbr, które to zasady mogą różnić się w zależności od używanego Programu. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w Umowie Licencyjnej pod adresem www.take2games.com/eula.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

SPÓŁKA MOŻE ZAMIESZCZAĆ WSKAŹNIKI I ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ("STRONY OSÓB TRZECICH") ORAZ PRZEDSTAWIAĆ MATERIAŁY POCHODZĄCE OD OSÓB TRZECICH NA SWOICH STRONACH. SPÓŁKA, JEJ PODMIOT MACIERZYSTY, PODMIOTY ZALEŻNE ANI STOWARZYSZONE NIE WSPIERAJĄ, NIE KONTROLUJĄ, NIE OBSŁUGUJĄ ANI NIE ODPOWIADAJĄ W JAKIMKOLWIEK STOPNIU ZA INFORMACJE, PRODUKTY ANI USŁUGI DOSTĘPNE NA STRONACH OSÓB TRZECICH. MATERIAŁY NA STRONACH OSÓB TRZECICH SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE "AS IS" ("W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ") I "AS AVAILABLE" ("W FORMIE, W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE") BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie pozwalają wyłączyć czy ograniczyć narzuconych gwarancji albo ograniczenia te naruszają statutowe prawa konsumenta, niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń i ograniczeń mogą nie odnosić się do Użytkownika.

NIEWAŻNOŚĆ OFERTY W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM

Chociaż Usługi sieciowe Spółki są dostępne na całym świecie, nie wszystkie produkty lub usługi są dostępne dla wszystkich osób we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Spółka zastrzega prawo ograniczenia, wyłącznie według własnego uznania, świadczenia i ilości produktu lub usługi w stosunku do dowolnej osoby lub obszaru geograficznego. Wszelkie niedozwolone oferty odnoszące się do produktów lub usług są w takim przypadku nieważne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZED SPÓŁKĄ

Użytkownik zobowiązuje jest odpowiedzialny przed Spółką, podmiotami z nią stowarzyszonymi, kierownictwem, dyrekcją, pracownikami, przedstawicielami i agentami, licencjodawcami i dostawcami odnośnie wszelkich szkód, strat i kosztów, w tym zasadnych honorariów adwokackich, wynikających z naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy. Spółka zastrzega prawo wyłącznej obrony i kontroli wszelkiej kwestii, wobec której Użytkownik jest odpowiedzialny w ramach tego punktu.

SPORY SĄDOWE

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w stanie Nowy Jork, podlega prawu stanu Nowy Jork, z wyłączeniem norm kolizyjnych, i należy ją interpretować zgodnie z tym prawem.

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego https://www.take2games.com/eula/ zawiera wiążące zobowiązanie się do arbitrażu indywidualnego i zrzeczenie się prawa do pozwów zbiorowych, które wpływają na twoje prawa w związku z każdym "Sporem" pomiędzy tobą a Spółką i wymaga od Ciebie i Spółki rozstrzygania Sporów w wiążącym, indywidualnym arbitrażu, a nie w sądzie. Masz prawo wypowiedzenia rozdziału o Wiążącym Arbitrażu Indywidualnym, jak to wyjaśniono w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego. Przeczytaj ją uważnie przed instalacją i użytkowaniem jakiegokolwiek oprogramowania lub usług Spółki. Rozdział dotyczący wiążącego arbitrażu indywidualnego nie obowiązuje, jeśli zakazują go odpowiednie prawa twoim kraju zamieszkania. W przypadku sporów niepodlegających wiążącemu arbitrażowi indywidualnego, Ty i Spółka zgadzacie się podlegać wyłącznej jurysdykcji prawa stanowego i federalnego w sądach hrabstwa Nowy Jork, stanu Nowy Jork. Zobowiązujecie się też do zrzeczenia wszelkich zastrzeżeń co do jurysdykcji, miejsca lub niewygód związanych z tymi sądami (bez wpływu na prawa każdej ze stron do przeniesienia sprawy do sądu federalnego, jeśli to możliwe). Niniejszy ustęp będzie interpretowany tak szeroko, jak tylko zezwala na to stosowne prawo. Przykładowo, jeśli jesteś obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, korzystasz z narzuconych praw ochrony konsumenta w kraju, którego jesteś obywatelem i możesz wnieść skargę odnośnie niniejszej Umowy do sądu kraju członkowskiego, którego jesteś obywatelem. Zgadzasz się, że wszelkie naruszenie przez Ciebie niniejszej Umowy, Polityki Prywatności, Warunków Świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek innej umowy z Firmą rozpocznie procedurę afirmatywnej obrony (zgodnie z odpowiednim prawem lub rozporządzeniem) przeciwko jakimkolwiek żądaniom, które możesz wysunąć wobec Firmy, w związku z jej oprogramowaniem lub usługami online.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Spółka może wypowiedzieć lub zawiesić świadczenie Usług sieciowych oraz rozwiązać każde zarejestrowane konto, po poinformowaniu z 30-dniowym wyprzedzeniem lub natychmiast, jeśli powód pozostaje poza rozsądną kontrolą Spółki lub jeśli użytkownik złamie postanowienia i umowy dotyczące Oprogramowania, w tym tę Umowę, Politykę prywatności i/lub Umowę Licencyjną Użytkownika Końcowego. Po zerwaniu umowy, prawo Użytkownika do korzystania z usług sieciowych jest natychmiast cofane. Jeśli Użytkownik pragnie rozwiązać swoje konto, powinien przestać korzystać z Usług sieciowych.

Firma może zaprzestać świadczenia usług sieciowych bez podania powodu, z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzenim, po poinformowaniu e-mailem lub na strone z informacjami lub uwagami prawnymi (lub podobnym tytułem) lub natychmiast, bez informowania, jeśli powód pozostaje poza rozsądną kontrolą Spółki.

Wszystkie zapisy niniejszego dokumentu, które ze swej natury mogą obowiązywać po zaprzestaniu świadczenia usługi, obowiązują po zaprzestaniu świadczenia usługi, w tym, bez ograniczeń, zapisy co do posiadania, zrzeczenia się gwarancji oraz ograniczenia odpowiedzialności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał o odpowiedniej właściwości sądowej za niemożliwe do wykonania, zostanie ono ograniczone lub wyeliminowane możliwie w jak najmniejszym stopniu, aby pozostała część niniejszej Umowy zachowała swoją pełną moc. Niniejsza Umowa wraz z Polityką Prywatności umieszczoną pod adresem oraz https://www.take2games.com/privacy/pl Umową Licencyjną stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem i Spółką w zakresie przedmiotu tejże Umowy, unieważniając wszelkie dotychczasowe pisemne lub ustne porozumienia między Użytkownikiem a Spółką w zakresie przedmiotu Umowy.

Nie skorzystanie lub opóźnienie z korzystania z jakichkolwiek praw zgodnie z tą umową nie może być uznane za zrzeczenie się jakichkolwiek praw Spółki.

Spółka może w dowolnej chwili i wyłącznie według własnego uznania dokonać modyfikacji warunków niniejszej Umowy, zamieszczając Umowę w zmienionej wersji lub, w przypadku istotnej zmiany, zamieszczając informację o takiej zmianie w karcie strony internetowej zatytułowanej "Informacje prawne" (lub o podobnym tytule) przed wejściem zmiany w życie.

PRZEDSTAWICIEL WYZNACZONY ZGODNIE Z USTAWĄ DMCA (DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT)

Ustawa Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") określa sposób powiadamiania dostawców usług o domniemanych przypadkach nieprawidłowego użycia materiałów chronionych prawem autorskim. Zgodnie z ustawią DMCA zgłoszenie należy wysłać do wyznaczonego w tym celu przedstawiciela dostawcy usług. Jeśli Użytkownik w dobrej wierze uzna, że Spółka powinna zostać poinformowana o potencjalnym naruszeniu praw autorskich odnoszącym się do jakiejkolwiek Usługi sieciowej, powinien poinformować o tym jej wyznaczonego przedstawiciela:

Dostawca usług: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adres wyznaczonego przedstawiciela:

Take-Two Interactive Software, Inc. 110 W 44th Street New York, New York 10036 United States of America Attention: General Counsel Nr tel. wyznaczonego przedstawiciela: 646-536-2842 Nr faksu wyznaczonego przedstawiciela: 646-941-3566 Adres e-mail wyznaczonego przedstawiciela: [email protected]

Należy pamiętać, że powiadomienie to będzie ważne wyłącznie, jeśli spełni szczegółowe warunki określone w ustawie DMCA. Zachęcamy Użytkownika do zapoznania się z nimi (zob. 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3)) przed przesłaniem powiadomienia.

Aby spełnić wymagania ustawy DMCA, powiadomienie musi mieć formę pisemną i zawierać: (1) fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego naruszenie jest domniemywane; (2) określenie dzieła chronionego prawem autorskim, którego naruszenie jest domniemywane, lub jeśli powiadomienie dotyczy wielu dzieł chronionych prawem autorskim zamieszczonych na jednej stronie internetowej, reprezentacyjną listę takich dzieł; (3) określenie materiału, który zdaniem zgłaszającego narusza przepisy lub jest przedmiotem naruszenia, a który należy usunąć lub do którego należy uniemożliwić dostęp, oraz informacje wystarczające do jego zlokalizowania; (4) informacje wystarczające do skontaktowania się ze skarżącą stroną, np. adres, numer telefonu i adres e-mail (jeśli dostępny); (5) oświadczenie stwierdzające, że skarżąca strona w dobrej wierze utrzymuje, iż materiał, którego dotyczy powiadomienie, został użyty niezgodnie z prawem, wolą właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela; oraz (6) oświadczenie o tym, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i że skarżąca strona jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego naruszenie jest domniemywane.

OSOBY WIELOKROTNIE POWRACAJĄCE DO NARUSZENIA

Zgodnie z ustawą DMCA i wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami, Spółka przyjęła zasadę zamykania, w uzasadnionych przypadkach i wyłącznie według własnego uznania, zarejestrowanych kont uznanych za należących do osób wielokrotnie naruszających obowiązujące warunki i zasady. Spółka może również - wyłącznie według własnego uznania -ograniczyć dostęp do Usług sieciowych i/lub zamknąć konto osoby, która dopuściła się naruszenia jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie czy naruszenie to powtarza się czy nie.

INFORMACJE O PATENCIE

U.S. Patent No. 10,195,520; U.S. Patent No. 9,805,067; U.S. Patent No. 9,839,838; U.S. Patent No. 9,814,967; U.S. Patent No. 9,855,499; U.S. Patent No. 8,142,268; U.S. Patent No. 8,678,894; U.S. Patent No. 10,471,357; U.S. Patent No. 8,847,958; U.S. Patent No. 9,251,622; U.S. Patent No. 8,390,621; U.S. Patent No. 10,395,410; U.S. Patent No. 8,941,664; U.S. Patent No. 9,922,141; U.S. Patent No. 8,237,722; U.S. Patent No. 8,368,693; U.S. Patent No. 9,349,214; U.S. Patent No. 7,884,275; U.S. Patent No. 8,684,819; U.S. Patent No. 10,150,039; U.S. Patent No. 8,016,664; U.S. Patent No. 9,684,975; U.S. Patent No. 9,928,641; U.S. Patent No. 9,901,831; U.S. Patent No. 9,977,795; U.S. Patent No. 10,503,963; U.S. Patent No. 10,427,046; Patent Pending.  All rights reserved.