SERVICEVOORWAARDEN TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

Herzien: 3 maart 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit document vormt een overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen jou en het Amerikaanse bedrijf Take-Two Interactive Software, Inc. en zijn moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (het "Bedrijf", "we", "wij", "ons" en "onze") en is van toepassing op de relatie tussen jou en het Bedrijf met betrekking tot je gebruik van de Onlineservices. Het Bedrijf biedt toegang tot de Onlineservices en gerelateerde services op voorwaarde dat je deze Overeenkomst naleeft. Het is daarom belangrijk dat je deze Overeenkomst goed doorleest en begrijpt.

De algemene voorwaarden in deze Overeenkomst vormen een aanvulling op de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) op www.take2games.com/eula, die van toepassing is op het gebruik van alle door het Bedrijf gedistribueerde software en services.

Lees de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) zorgvuldig door.

BESCHRIJVING VAN ONLINESERVICES

Op voorwaarde dat je deze Overeenkomst volledig naleeft, kan het Bedrijf je bepaalde producten, services en websites bieden die toegankelijk zijn via hardwareplatforms met een internetverbinding, zoals gameconsoles, pc's, mobiele computers of softwareplatforms, met inbegrip van derde hosts (gezamenlijk de "Onlineservices"). Onlineservices bestaan onder andere uit services of content die het Bedrijf aan je verstrekt, met inbegrip van weergegeven of vertoond materiaal. De Onlineservices, waaronder de beschikbaarheid van functies of content, kunnen door het Bedrijf worden gewijzigd, opgeschort of beëindigd na inachtneming van een kennisgevingstermijn van 30 dagen, met onmiddellijke ingang om enigerlei reden waarover het Bedrijf redelijkerwijs geen controle heeft, of als je je niet houdt aan een voorwaarde van een overeenkomst of beleid waaronder de Software valt, met inbegrip van deze Overeenkomst, het Privacybeleid van het Bedrijf en/of de Servicevoorwaarden van de Licentiegever. Het Bedrijf kan ook zonder kennisgeving bepaalde functies en services alsmede je toegang tot enkele of alle Onlineservices beperken.

HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTGEGEVENS

Al het materiaal van de Onlineservices, zoals tekst, gegevens, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, beelden, geluidsfragmenten, videoclips, koppelingen, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van, wordt beheerd door, is in licentie verstrekt aan of wordt met toestemming gebruikt door het Bedrijf en wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten. Het materiaal van de Onlineservices wordt alleen ter beschikking gesteld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mag op generlei wijze, met inbegrip van e-mail of andere elektronische middelen, zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf worden gekopieerd, verveelvoudigd, geherpubliceerd, gewijzigd, geüpload, gepost, overgedragen of gedistribueerd. Via de Onlineservices mag je alleen voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik materiaal downloaden dat hiervoor specifiek beschikbaar is gesteld, op voorwaarde dat je alle auteursrecht- en andere eigendomsinformatie op dit materiaal intact laat.

INGEDIEND MATERIAAL

Het Bedrijf stimuleert bijdragen van de gamecommunity. Je verleent het Bedrijf hierbij een exclusief, eeuwigdurend, onherroepbaar, volledig overdraagbaar, in sublicentie verstrekbaar en wereldwijd recht en een exclusieve, eeuwigdurende, onherroepbare, volledig overdraagbare, in sublicentie verstrekbare en wereldwijde licentie om gebruik te maken van enigerlei materiaal dat je bij het Bedrijf indient, ongeacht of je dit op een Bedrijfswebsite hebt gepost of via e-mail, per post of langs andere weg hebt verzonden naar het bedrijf. Het Bedrijf is niet verplicht om rekenschap af te leggen over enig gebruikt materiaal, dit aan je toe te schrijven of je hiervoor te vergoeden. Beweerd voorbehoud van rechten opgenomen in of gevoegd bij ingediend materiaal is niet rechtsgeldig.

GEDRAGSCODE

De volgende regels, beleidslijnen en disclaimers gelden voor en/of zijn van toepassing op je gebruik van de Onlineservices.

Door de Onlineservices te gebruiken stem je ermee in dat: (1) je de Onlineservices alleen voor wettige doeleinden zult gebruiken, overeenkomstig toepasselijke wetgeving, voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik; (2) je de Software niet gebruikt in overeenstemming met andere individuen om geld of andere zaken van waarde te verwedden; (3) je het gebruik of genot van de Onlineservices door een andere gebruiker niet zult belemmeren of onmogelijk zult maken (bijvoorbeeld via intimidatie, hacking, verstoring, negatieve beïnvloeding of schending); (4) je de Onlineservices niet zult gebruiken voor het maken, uploaden of posten van materiaal waarvan je weet dat dit onwaar en/of lasterlijk, onnauwkeurig, grof, vulgair, obsceen, blasfemisch, haatdragend, intimiderend, seksueel getint, bedreigend, inbreuk makend op iemands privacy, in strijd met wetgeving of afwijkend van maatschappelijke standaarden is; (5) je geen auteursrechtelijk beschermd materiaal zult posten, uploaden of maken met behulp van de Onlineservices, tenzij je het auteursrecht op dit materiaal bezit; (6) je geen informatie of software zult posten, uploaden of overbrengen waarmee de Onlineservices op enigerlei wijze worden gewijzigd of aangepast of die een virus, worm, tijdbom, cancelbot, Trojaans paard of een andere schadelijke, ontwrichtende of nadelige component bevatten; (7) je geen materiaal zult posten, uploaden, maken of overbrengen op een wijze waarmee de auteursrechten van de andere partij of andere intellectuele-eigendomsrechten worden geschonden; (8) je geen bedrog zult plegen of geen ongeautoriseerde robot of spider en geen ongeautoriseerd ander programma zult gebruiken in verband met de Onlineservices; (9) je je niet zult voordoen als een andere persoon of entiteit in verband met je gebruik van de Onlineservices, en (10) je geen andere persoon of entiteit zult helpen, begeleiden of instrueren met betrekking tot het bovenstaande. Het Bedrijf neemt elke beslissing volledig naar eigen oordeel.

Wanneer we Onlineservices rond zelfgemaakte content ("UGC") bieden, beoordelen we niet elke UGC afzonderlijk. Ook bevestigen we niet dat de geposte UGC nauwkeurig, geldig of origineel is. We controleren niet actief de inhoud van de postings en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van postings. We staan niet in voor de validiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van UGC en waarborgen deze niet. De inhoud van de postings vertegenwoordigt niet de standpunten van het Bedrijf en zijn dochterondernemingen of van personen of eigendommen die zijn gerelateerd aan het Bedrijf, de Onlineservices of een van de Bedrijfswebsites. Als je van mening bent dat een posting aanstootgevend is, adviseren we je om de betreffende meldfuncties te gebruiken of contact met ons op te nemen via www.take2games.com/support of http://www.socialpoint.es/community/#support. We verwijderen aanstootgevende content als we van mening zijn dat verwijdering gepast is. Content wordt handmatig verwijderd of bewerkt, dus dit gebeurt mogelijk niet direct of helemaal niet. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor content die is gepost of een actie die is uitgevoerd door een andere Gebruiker en die van invloed is op jou of je gebruik van de Onlineservices. We behouden ons het recht voor om UGC of andersoortige content om enigerlei reden (of zonder reden) te verwijderen. Je blijft volledig verantwoordelijk voor je UGC en je bent dienovereenkomstig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens het Bedrijf en zijn vertegenwoordigers voor elke vordering die op de overdracht van je UGC is gebaseerd. Het posten van advertenties, kettingbrieven, piramidespelen, verzoeken, meerdere herhalingen van een bericht, 'spam' en dergelijke is ongepast en verboden op de Onlineservices (met inbegrip van bulletinboards en chatrooms).

Voor zover dit wettelijk is toegestaan, gebruik je de Onlineservices op eigen risico. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of tegenvallende prestaties in verband met de Onlineservices.

We behoudens ons het recht voor om zonder kennisgeving je identiteit bekend te maken (ongeacht over welke gegevens we beschikken) in bepaalde gevallen die zijn uiteengezet in ons Privacybeleid. Ga naar www.take2games.com/privacy voor meer informatie.

BEPERKTE LICENTIE VERSTREKT DOOR HET BEDRIJF

Het Bedrijf verleent je een beperkte, niet in sublicentie verstrekbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Onlineservices. Deze licentie valt onder deze Overeenkomst en, indien van toepassing, de licentieovereenkomst voor eindgebruikers bij de software op www.take2games.com/eula. Daarbij ben je specifiek gebonden aan de volgende voorwaarden: (i) je mag alleen delen van de Onlineservices bekijken, kopiëren en afdrukken voor je informatieve, persoonlijke en niet-commerciële gebruik; (ii) je mag de Onlineservices niet geheel of gedeeltelijk aanpassen of anderszins hiervan afgeleide werken maken; (iii) je mag geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsinformatie verwijderen die is aangebracht in de Onlineservices; (iv) je mag geen datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens gebruiken; (vi) je mag de Onlineservices alleen zoals hierboven is vermeld verveelvoudigen, distribueren, framen, 'mirroren', weergeven en hiervan afgeleide werken voorbereiden.

Tenzij zoals hierboven nadrukkelijk wordt toegestaan, is het verboden om enig gedeelte van de Onlineservices te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. In dat geval wordt de in deze Overeenkomst verleende licentie beëindigd. Dergelijk ongeautoriseerd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, zonder beperking, auteursrecht- en handelsmerkwetgeving en toepasselijke wet- en regelgeving inzake communicatie. Tenzij nadrukkelijk vermeld in dit document, mag niets in deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd als licentie voor intellectuele-eigendomsrechten door uitsluiting, stilzwijgende gevolgtrekking of anderszins. Deze licentie kan te allen tijde worden ingetrokken.

Je verklaart en garandeert dat je gebruik van de Onlineservices voldoet aan deze licentie, de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, en alle overige toepasselijke overeenkomsten en beleidslijnen en dat je geen inbreuk zult maken op de rechten van andere partijen en deze niet zult schenden. Daarnaast verklaar en garandeer je dat je contracten of wettelijke verplichtingen jegens andere partijen zult nakomen en toepasselijke wetgeving niet zult overtreden. Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk jegens het Bedrijf in gevallen waarbij het Bedrijf aansprakelijk wordt gesteld omdat je Onlineservices niet gebruikt volgens deze Overeenkomst. Als je toestemming wilt vragen voor gebruik van de Onlineservices dat niet is inbegrepen in voornoemde licentie, kun je een e-mail naar het Bedrijf sturen via [email protected].

LICENTIE VERSTREKT AAN HET BEDRIJF

Door UGC te maken, berichten te posten, bestanden te uploaden, bestanden te maken, gegevens in te voeren of op enigerlei wijze te communiceren met of via de Onlineservices, verleen je het Bedrijf een royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde licentie om: (1) enig materiaal te gebruiken, te kopiëren, in sublicentie te verstrekken, aan te passen, over te brengen, openbaar te vertonen of weer te geven; en (2) het onbeperkte recht tot uitoefening van een van de voorgaande verleende rechten met betrekking tot het materiaal in sublicentie te verstrekken aan derden. De voorgaande verleende rechten omvatten het recht om eigendomsrechten op dat materiaal te exploiteren, met inbegrip van, zonder beperking, de rechten uit hoofde van auteursrecht-, handelsmerk-, servicemerk- of octrooiwetgeving onder enige relevante jurisdictie. Raadpleeg de licentieovereenkomst voor eindgebruikers op www.take2games.com/eulavoor aanvullende licentievoorwaarden in verband met onze software.

AANKOPEN

Als je in de Onlineservices beschreven producten of services wilt aanschaffen, wordt je mogelijk gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken, waaronder creditcard- of andere betalingsgegevens. Je stemt ermee in dat alle door jou verstrekte gegevens nauwkeurig, volledig en recent zijn. Je stemt ermee in om alle kosten te voldoen die gebruikers met je creditcard of een ander betalingsmechanisme hebben gemaakt, met inbegrip van verzend- en verwerkingskosten, tegen de prijzen die gelden op het moment dat deze kosten zijn gemaakt. Je bent ook verantwoordelijk voor de betaling van toepasselijke belastingen in verband met je aankopen. Raadpleeg het privacybeleid van het Bedrijf op www.take2games.com/privacy voordat je dergelijke gegevens verstrekt.

BELTONEN, ACHTERGRONDEN EN ANDERE SERVICES EN PRODUCTEN VOOR MOBIELE APPARATEN

Bepaalde mobiele telefoons en telefoonmaatschappijen bieden services waarmee consumenten direct diverse digitale mobiele producten kunnen selecteren en aanschaffen via hun mobiele apparaat. De Onlineservices kunnen ook de mogelijkheid bieden om diverse digitale mobiele producten te selecteren die worden geleverd op je mobiele apparaat. Met deze digitale mobiele productaanbiedingen en producten kunnen consumenten hun mobiele apparaat of service voor mobiele apparaten aanpassen (met bijvoorbeeld beltonen of achtergronden) of bepaalde beeld- of geluidsbestanden selecteren die ze kunnen bekijken en afluisteren wanneer dit hun uitkomt. Het is mogelijk dat sommige of alle digitale mobiele productaanbiedingen niet beschikbaar zijn, niet kunnen worden overgebracht of niet compatibel zijn met alle mobiele apparaten. Daardoor hebben consumenten mogelijk geen toegang tot alle services of aanbiedingen en kunnen ze deze mogelijk niet aanschaffen of gebruiken. Als je probeert om deze producten of services aan te schaffen, kan dit ertoe leiden dat sms- of andere gesprekskosten van de mobiele telefoonmaatschappij apart in rekening worden gebracht op de factuur voor je mobiele apparaat. Bovendien kunnen consumenten apart door de mobiele telefoonmaatschappij worden gefactureerd voor het geselecteerde product of de geselecteerde service of aanbieding. Als consumenten een gesprek in de wachtstand hebben en een inkomend gesprek ontvangen terwijl ze een mobiel product of een mobiele service starten of bestellen, wordt dit product, deze service of een andere aanbieding mogelijk onderbroken en niet volledig gedownload. Je kunt je uitschrijven voor elke abonnementsservice door de instructies in het bericht of op de website in verband met het product te volgen. Ga naar https://www.take2games.com/support voor meer informatie over de ondersteuning van onze 2K-, Rockstar- en Private Division-producten. Ga naar https://www.socialpoint.es/support#support voor meer informatie over onze Social Point-producten.

VIRTUELE VALUTA'S EN VIRTUELE GOEDEREN

De Onlineservices, met inbegrip van software, kunnen de mogelijkheid bieden om via gameplay een beperkte licentie aan te schaffen en/of te verdienen waarmee ze virtuele valuta's en/of virtuele goederen exclusief binnen de toepasselijke door het Bedrijf geleverde software en services kunnen gebruiken. Virtuele valuta's en/of virtuele goederen mogen nooit worden gebruikt in verband met een overeenstemming met andere individuen om geld of andere zaken van waarde te verwedden. Aan deze licentie is specifiek de voorwaarde verbonden dat ze de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, deze Overeenkomst en andere toepasselijke beleidslijnen of overeenkomsten accepteren en naleven. Alle virtuele valuta's en/of virtuele goederen in de game kunnen door spelers gedurende de gameplay worden verbruikt of verloren overeenkomstig de gameregels die van toepassing zijn op valuta's en goederen. Deze regels kunnen variëren. Raadpleeg de licentieovereenkomst voor eindgebruikers op www.take2games.com/eula voor meer informatie.

GARANTIEDISCLAIMER

HET BEDRIJF KAN KOPPELINGEN OF VERWIJZINGEN BIEDEN NAAR WEBSITES DIE WORDEN ONDERHOUDEN DOOR DERDEN ("WEBSITES VAN DERDEN"), EN WEBSITES VAN HET BEDRIJF KUNNEN REGELMATIG MATERIAAL VAN DERDEN BEVATTEN. HET BEDRIJF EN ZIJN MOEDERBEDRIJF, DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDERSCHRIJVEN, BEHEREN OF CONTROLEREN GEGEVENS, PRODUCTEN OF SERVICES VAN DEZE WEBSITES VAN DERDEN NIET EN ZIJN HIERVOOR NIET VERANTWOORDELIJK. HET MATERIAAL OP DE WEBSITES VAN DERDEN WORDT IN DE HUIDIGE STAAT ("AS IS") EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID VERSTREKT, ZONDER ENIGERLEI VERKLARING OF GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, STILZWIJGENDE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF HET GEEN INBREUK MAKENDE KARAKTER. Omdat bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of de beperking van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toestaan, zijn sommige of alle bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing.

ONGELDIG INDIEN VERBODEN

Hoewel de Onlineservices van het Bedrijf wereldwijd toegankelijk zijn, zijn niet alle producten of services beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om desgewenst naar eigen oordeel de levering en hoeveelheid van een product of service te beperken tot enige persoon of geografische regio. Aanbiedingen voor producten of services zijn ongeldig op plaatsen waar deze verboden zijn.

JE VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS HET BEDRIJF

Je bent verantwoordelijk en aansprakelijk jegens het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen, managers, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers, licentiegevers en leveranciers voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, ten gevolge van een schending van deze Overeenkomst door jou. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen bij een kwestie waarvoor jij verantwoordelijk en aansprakelijk bent uit hoofde van deze paragraaf.

GESCHILLEN

Deze Overeenkomst wordt aangegaan in de staat New York en valt onder en dient te worden geïnterpreteerd volgens de wetgeving van de staat New York, exclusief collisieregels.

De Licentieovereenkomst voor eindgebruikers https://www.take2games.com/eula bevat een bindende bepaling inzake individuele arbitrage en het afzien van groepsacties die van invloed is op jouw rechten met betrekking tot 'Geschillen' tussen jou en het bedrijf en vereist dat jij en het bedrijf Geschillen oplossen in bindende individuele arbitrage en niet in de rechtszaal. Je hebt het recht af te zien van de clausule inzake bindende individuele arbitrage, zoals uitgelegd in de EULA. Lees deze zorgvuldig door voordat je software of services van het Bedrijf installeert en/of gebruikt. De clausule inzake bindende individuele arbitrage is niet van toepassing voor zover verboden door de wetgeving van het land waar je woonachtig bent. Jij en het Bedrijf onderwerpen zich voor geschillen die niet gebonden zijn aan bindende individuele arbitrage aan de exclusieve jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken in de stad New York in de staat New York en doen afstand van enig bezwaar tegen de jurisdictie, locatie of geschiktheid van deze rechtbanken (maar zonder afbreuk te doen aan de rechten van beide partijen om een zaak voor een federale rechtbank te brengen indien dit toegestaan is). Deze paragraaf zal op de breedst mogelijke door de toepasselijke wetgeving toegestane manier geïnterpreteerd worden. Als je bijvoorbeeld inwoner van een EU-lidstaat bent, kun je profiteren van de dwingende bepalingen van het consumentenrecht in de lidstaat waar je woont, en kun je juridische procedures gerelateerd aan deze Overeenkomst aanbrengen in de rechtbanken van de lidstaat waar je woont. Het Bedrijf heeft het recht om een civiele vordering tegen je in te stellen voor enigerlei schending van haar Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, de Algemene voorwaarden, het Privacybeleid of enigerlei andere voorwaarden en bepalingen met betrekking tot haar software en services, ongeacht of deze plaatsvindt door schending van een contract, schending van algemeen recht, of overtreding van toepasselijke wetgeving. Elke schending van deze geldende voorwaarden door jou vormt een affirmatieve verdediging (ongeacht of deze wordt gekarakteriseerd als wettelijk of billijk) tegen elke vordering die je mogelijk tegen het Bedrijf instelt in verband met de Onlineservices.

BEËINDIGING

De Onlineservices en elk geregistreerd account kunnen direct door het Bedrijf worden beëindigd of opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving, na inachtneming van een kennisgevingstermijn van 30 dagen, met onmiddellijke ingang om enigerlei reden waarover het Bedrijf redelijkerwijs geen controle heeft, of als je je niet houdt aan een voorwaarde van een overeenkomst of beleid waaronder de Software valt, met inbegrip van deze Overeenkomst, het Privacybeleid van het Bedrijf en/of de Servicevoorwaarden van de Licentiegever. Na beëindiging van je account vervalt direct je gebruiksrecht voor de Onlineservices. Als je je account wilt beëindigen, kun je eenvoudigweg je gebruik van de Onlineservices stopzetten.

Het Bedrijf kan elk van de Onlineservices om enigerlei reden beëindigen door je hiervan minimaal dertig dagen van tevoren per e-mail of via de webpagina 'Juridische kennisgevingen' of 'Juridische informatie' (of een soortgelijke titel) op de hoogte stellen of direct zonder kennisgeving voor enige reden die buiten de redelijke macht van het Bedrijf ligt.

Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard van kracht dienen te blijven na beëindiging, blijven van kracht, met inbegrip van, zonder beperking, eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid.

OVERIG

Als een van de bepalingen van deze Overeenkomst door een rechtbank of ander bevoegd tribunaal als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling beperkt of verwijderd voor zover dit minimaal nodig is om de Overeenkomst volledig van kracht te laten zijn. Deze Overeenkomst vormt samen met het Privacybeleid op www.take2games.com/privacy en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers de volledige overeenkomst tussen jou en het Bedrijf betreffende het onderwerp daarvan. Alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die op dat moment bestaan tussen jou en het Bedrijf betreffende het onderwerp van deze Overeenkomst, worden nadrukkelijk opgezegd.

Als het Bedrijf rechten of bevoegdheden uit hoofde van deze Overeenkomst niet of niet gelijk uitoefent, betekent dit niet dat het Bedrijf afstand doet van alle overige rechten of bevoegdheden.

Het Bedrijf kan de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen door een herziene Overeenkomst te posten of, in het geval van een materiële wijziging, door een kennisgeving voor deze wijziging te publiceren op de webpagina 'Juridische kennisgevingen' of 'Juridische informatie' (of een soortgelijke titel) voordat de wijziging van kracht wordt.

AANGEWEZEN VERTEGENWOORDIGER ONDER DE DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

De Digital Millennium Copyright Act ("DMCA-wet") biedt een mechanisme waarmee serviceproviders op de hoogte worden gesteld van vorderingen wegens ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Volgens de DCMA-wet dient een vordering te worden verzonden naar de aangewezen vertegenwoordiger van de serviceprovider. Als je in goed vertrouwen van mening bent dat het Bedrijf op de hoogte dient te worden gesteld van een mogelijke inbreuk op een auteursrecht waarbij een Onlineservice betrokken is, kun je de aangewezen vertegenwoordiger van het Bedrijf hiervan op de hoogte stellen:

Serviceprovider: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adres van aangewezen vertegenwoordiger:

Take-Two Interactive Software, Inc. 110 W 44th Street New York, New York 10036 Verenigde Staten T.a.v.: General Counsel Telefoonnummer van aangewezen vertegenwoordiger: +1 646-536-2842 Faxnummer van aangewezen vertegenwoordiger: +1 646-941-3566 E-mailadres van aangewezen vertegenwoordiger: [email protected]

Je kennisgeving van een vordering is pas geldig als deze voldoet aan de gedetailleerde vereisten die zijn uiteengezet in de DMCA-wet. Je wordt aangeraden om deze door te lezen (zie 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3)) voordat je je kennisgeving van een vordering verzendt.

Teneinde aan de DMCA-vereisten voor kennisgevingen te voldoen, dient de kennisgeving schriftelijk te zijn opgesteld en het volgende te bevatten: (1) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt; (2) vermelding van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één website onder één melding vallen, een representatieve lijst met de werken op die website; (3) vermelding van het materiaal waarop inbreuk zou zijn gemaakt of het onderwerp van een inbreuk makende activiteit zou zijn en dat dient te worden verwijderd of waartoe de toegang dient te worden geblokkeerd, en redelijkerwijs voldoende gegevens waarmee we het materiaal kunnen lokaliseren; (4) redelijkerwijs voldoende gegevens zodat we contact kunnen opnemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres; (5) een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger of de wetgeving; en (6) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de houder van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

BELEID VOOR PERSONEN DIE HERHAALDELIJK OVERTREDINGEN BEGAAN

Overeenkomstig de DMCA-wet en andere toepasselijke wetgeving heeft het Bedrijf een beleid ingevoerd volgens welke geregistreerde accounts waarmee herhaaldelijk overtredingen worden begaan, in passende gevallen en naar het oordeel van het Bedrijf worden beëindigd. Het Bedrijf kan ook naar eigen oordeel de toegang tot de Onlineservices beperken en/of het account beëindigen van iedereen die inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van anderen, ongeacht of deze inbreuk al dan niet vaker heeft plaatsgevonden.

OCTROOI-INFORMATIE

U.S. Patent No. 10,195,520; U.S. Patent No. 9,805,067; U.S. Patent No. 9,839,838; U.S. Patent No. 9,814,967; U.S. Patent No. 9,855,499; U.S. Patent No. 8,142,268; U.S. Patent No. 8,678,894; U.S. Patent No. 10,471,357; U.S. Patent No. 8,847,958; U.S. Patent No. 9,251,622; U.S. Patent No. 8,390,621; U.S. Patent No. 10,395,410; U.S. Patent No. 8,941,664; U.S. Patent No. 9,922,141; U.S. Patent No. 8,237,722; U.S. Patent No. 8,368,693; U.S. Patent No. 9,349,214; U.S. Patent No. 7,884,275; U.S. Patent No. 8,684,819; U.S. Patent No. 10,150,039; U.S. Patent No. 8,016,664; U.S. Patent No. 9,684,975; U.S. Patent No. 9,928,641; U.S. Patent No. 9,901,831; U.S. Patent No. 9,977,795; U.S. Patent No. 10,503,963; U.S. Patent No. 10,427,046; Patent Pending.  All rights reserved.