TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. TJENESTEVILKÅR

Revidert: 2. mars 2020

VILKÅR OG BETINGELSER

Dette dokumentet utgjør en avtale («avtalen») mellom deg og det amerikanske selskapet Take-Two Interactive Software, Inc., dets morselskap, datterselskaper og tilknyttede selskaper, («selskapet», «vi», «oss» og «vår/vårt/våre») som styrer forholdet mellom deg og selskapet med hensyn til din bruk av de elektroniske tjenestene. Selskapet gir tilgang til de elektroniske tjenestene og eventuelle relaterte tjenester som er underlagt din overholdelse av denne avtalen. Det er derfor viktig at du grundig leser og forstår denne avtalen.

Vilkårene og betingelsene i heri kommer i tillegg til og supplerer lisensavtalen for sluttbrukere på www.take2games.com/eula som styrer bruken av all programvare og alle tjenester som distribueres av selskapet.

Les lisensavtalen for sluttbrukere grundig.

BESKRIVELSE AV ELEKTRONISKE TJENESTER

Forutsatt full overholdelse av denne avtalen, kan selskapet tilby å levere visse produkter, tjenester og nettsteder som er tilgjengelige via Internett-kompatible maskinvareplattformer, inkludert spillkonsoller, personlige datamaskiner, mobile datamaskiner eller mobile enheter, eller applikasjoner eller programvareplattformer i spillet, inkludert tredjeparts verter (samlet kalt «elektroniske tjenester / de elektroniske tjenestene»). Elektroniske tjenester skal inkludere, men ikke være begrenset til, alle tjenester eller innhold som selskapet leverer til deg, inkludert alt materiale som vises eller utføres. Selskapet kan endre, suspendere eller avslutte de elektroniske tjenestene, inkludert tilgjengeligheten av enhver funksjon eller ethvert innhold, med tretti dagers varsel, eller umiddelbart av en hvilken som helst grunn utenfor selskapets rimelige kontroll, eller hvis du bryter noen vilkår i en avtale eller retningslinjer som styrer programvaren, inkludert denne avtalen, lisensgivers retningslinjer for personvern og/eller lisensgivers tjenestevilkår. Selskapet kan også innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler av eller alle de elektroniske tjenestene uten varsel.

VAREMERKE- OG OPPHAVSRETTSINFORMASJON

Alt materiale fra elektroniske tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, data, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, koblinger, digitale nedlastinger, datasamlinger og programvare eies, kontrolleres av, lisensieres til eller brukes med tillatelse av selskapet og er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre immaterielle rettigheter. Materialet fra elektroniske tjenester gjøres tilgjengelig utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk og kan ikke kopieres, reproduseres, publiseres på nytt, endres, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres på noen måte, inkludert via e-post eller andre elektroniske midler, uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet i hvert tilfelle. Du kan laste ned materiale som med hensikt er gjort tilgjengelig for nedlastning gjennom de elektroniske tjenestene, kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du holder alle merknader om opphavsrett og andre proprietære merknader som kan vises på slikt materiale intakt.

INNSENDINGER

Selskapet ønsker innspill fra gamingfellesskapet velkommen. Du gir herved selskapet en eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, fullt overførbar og viderelisensierbar verdensomspennende rett og lisens til å bruke eventuelle innsendinger du sender til selskapet av noe slag, enten gjennom et innlegg på selskapets nettsted, e-post til selskapet, post eller andre midler og uten noen forpliktelse til å gi deg anerkjennelse for, kreditere deg for eller foreta noen betaling til deg for bruk av dette. Ingen påstått reservasjon av rettigheter innlemmet i eller som følger med noen innsending skal ha noen kraft eller effekt.

ETISKE RETNINGSLINJER

Følgende regler, retningslinjer og ansvarsfraskrivelser skal gjelde for din bruk av de elektroniske tjenestene.

Du samtykker, ved å bruke de elektroniske tjenestene, at: (1) du kun vil bruke de elektroniske tjenestene til lovlige formål, i samsvar med gjeldende lover, for din egen personlige, ikke-kommersiell bruk; (2) du ikke vil bruke de elektroniske tjenestene i forbindelse med en avtale med andre personer for å satse penger eller andre ting av verdi; (3) du ikke vil begrense eller hindre noen annen bruker fra å bruke eller nyte de elektroniske tjenestene (for eksempel ved hjelp av trakassering, hacking, forstyrrelse, negativ påvirkning, eller ærekrenkelse); (4) du ikke vil bruke de elektroniske tjenestene til å opprette, laste opp, eller legge ut materiale som bevisst er falskt og/eller ærekrenkende, unøyaktig, fornærmende, vulgært, uanstendig, vanhellig, hatefullt, trakasserende, seksuelt orientert, truende, inngripende i noen privatliv, i strid med enhver lov, eller er uforenlig med fellesskapets standarder; (5) du ikke vil legge ut, laste opp, eller opprette opphavsrett-beskyttet materiale ved hjelp av de elektroniske tjenestene, med mindre du eier opphavsretten i og til slikt materiale, (6) du ikke vil legge ut, laste opp, eller overføre informasjon eller programvare som endrer eller modifiserer de elektroniske tjenestene på noen måte eller som inneholder et virus, orm, tidsinnstilt bombe, canselbot, trojansk hest eller annen skadelig, forstyrrende, eller ødeleggende komponent; (7) du ikke vil legge ut, laste opp, opprette, eller overføre materiale som bryter med en annen parts opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter; (8) du ikke vil svindle eller bruke noen uautorisert robot, edderkopp, eller annet program i forbindelse med de elektroniske tjenestene, (9) du ikke vil utgi deg for å være noen annen person eller enhet i forbindelse med din bruk av de elektroniske tjenestene og (10) du ikke vil gi hjelp, veiledning, eller instruksjoner til en annen person eller enhet angående noe av det ovennevnte. Alle avgjørelser vil bli tatt av selskapet etter eget skjønn.

Når vi leverer elektroniske tjenester som involverer brukeropprettet innhold («BOI»), gjennomgår vi ikke alle deler av BOI, og vi bekrefter heller ikke nøyaktigheten, gyldigheten eller originaliteten til BOI-et som er lagt ut. Vi overvåker ikke aktivt innholdet i innleggene, og vi er heller ikke ansvarlige for innholdet i innleggene. Vi garanterer ikke gyldigheten, nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av noe BOI. Innholdet i innleggene representerer ikke synspunktene til selskapet, dets datterselskaper eller noen person eller eiendom knyttet til selskapet, de elektroniske tjenestene eller noe nettsted i selskapets familie av nettsteder. Hvis du føler at noen innlegg er støtende, oppfordrer vi deg til å bruke tilknyttede rapportfunksjoner eller kontakte oss ved å bruke Take-Two Support (https://www.take2games.com/support) eller Social Point Support (http://www.socialpoint.es/community/#support). Vi vil fjerne støtende innhold hvis vi anser fjerning som berettiget. Forstå at fjerning eller redigering av innhold er en manuell prosess og kanskje ikke skjer umiddelbart eller i det hele tatt. Selskapet er ikke ansvarlig for noe innhold som er lagt ut, eller handlinger utført, av noen annen bruker som påvirker deg eller din bruk av de elektroniske tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å fjerne (eller ikke) ethvert BOI eller innhold av enhver (eller ingen) grunn overhodet. Du forblir eneansvarlig for ditt BOI, og du vil derfor være ansvarlig overfor selskapet og dets agenter med hensyn til eventuelle krav basert på overføring av ditt BOI. Publisering av annonser, kjedebrev, pyramidespill, oppfordringer, samme notat mer enn én gang eller «spamming» og lignende, er upassende og forbudt på de elektroniske tjenestene (inkludert oppslagstavler og chatterom).

I den grad gjeldende lov tillater det, er din bruk av de elektroniske tjenestene på egen risiko, og selskapet er ikke ansvarlig for tap, skade eller utilfredsstillende ytelse relatert til de elektroniske tjenestene.

Vi forbeholder oss retten til å avsløre din identitet (inkludert all informasjon vi vet om deg) uten varsel til deg under visse omstendigheter som er angitt i våre retningslinjer for personvern. Gå til www.take2games.com/privacy for mer informasjon.

BEGRENSET LISENS AV SELSKAPET

Selskapet gir deg en begrenset, ikke-viderelisensierbar lisens til å få tilgang til og bruke de elektroniske tjenestene. Slik lisens er underlagt denne avtalen, og der det er aktuelt, programvarelisensavtalen (EULA) som finnes på www.take2games.com/eula, og spesifikt betinget av følgende: (i) du kan kun vise, kopiere og skrive ut deler av de elektroniske tjenestene for din egen informasjon, personlig og ikke-kommersiell bruk; (ii) du kan ikke endre eller på annen måte gjøre avledet bruk av de elektroniske tjenestene, eller hvilken som helst del derav; (iii) du kan ikke fjerne eller endre opphavsrett, varemerke, eller andre proprietære merknader som er plassert i de elektroniske tjenestene, (iv) du kan ikke bruke datamining, roboter eller lignende datainnsamlings- eller utvinningsmetoder; (v) du kan ikke bruke de elektroniske tjenestene til annet formål enn det de har tiltenkt for, (vi) du kan ikke reprodusere, utarbeide avledede arbeider fra, distribuere, ramme, «speile» eller vise de elektroniske tjenestene, unntatt som angitt heri; og (vii) du må ikke bryte de etiske retningslinjene som er angitt ovenfor.

Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt ovenfor, er enhver bruk av noen del av de elektroniske tjenestene uten skriftlig forhåndstillatelse fra selskapet strengt forbudt og vil avslutte lisensen som er gitt heri. Enhver slik uautorisert bruk kan også bryte gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett og varemerker og gjeldende kommunikasjonsforskrifter og vedtekter. Med mindre det er uttrykkelig angitt her, kan ingenting i denne avtalen tolkes som å gi noen lisens til immaterielle rettigheter, enten ved antakelse, implikasjon eller på annen måte. Denne lisensen kan tilbakekalles når som helst.

Du erklærer og garanterer at din bruk av de elektroniske tjenestene vil være i samsvar med denne lisensen, EULA og eventuelle andre gjeldende avtaler eller retningslinjer, og vil ikke krenke eller være brudd på rettighetene til noen annen part eller bryte noen kontrakt eller juridisk plikt overfor noen andre parter, eller bryte gjeldende lov. Du vil være ansvarlig overfor selskapet med hensyn til ethvert ansvar selskapet lider som følge av din bruk av elektroniske tjenester som ikke er i samsvar med denne avtalen. For å be om tillatelse til bruk av de elektroniske tjenestene som ikke er inkludert i den foregående lisensen, kan du skrive til selskapet på [email protected].

LISENS TIL SELSKAPET

Ved å opprette BOI, legge ut meldinger, laste opp filer, opprette filer, legge inn data eller engasjere deg i noen form for kommunikasjon med eller gjennom de elektroniske tjenestene, gir du selskapet en royalty-fri, evigvarende, ikke-eksklusiv, ubegrenset, verdensomspennende lisens til å: (1) bruke, kopiere, viderelisensiere, tilpasse, overføre, offentlig utføre eller vise slikt materiale; og (2) viderelisensiere til tredjeparter den ubegrensede retten til å utøve noen av de foregående rettighetene som er gitt med hensyn til materialet. De foregående tildelingene skal omfatte retten til å utnytte eventuelle eiendomsrettigheter i slikt materiale, inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter under opphavsrett, varemerke, servicemerke eller patentlover under enhver relevant jurisdiksjon. Se EULA på www.take2games.com/eula for ytterligere lisensvilkår knyttet til programvaren vår.

FORETA KJØP

Hvis du ønsker å kjøpe produkter eller tjenester som er beskrevet i de elektroniske tjenestene, kan du bli bedt om å oppgi visse opplysninger, inkludert kredittkort- eller annen betalingsinformasjon. Du samtykker i at all informasjon du oppgir vil være nøyaktig, fullstendig og oppdatert. Du samtykker i å betale alle kostnader, inkludert frakt- og håndteringskostnader, pådratt av brukere av kredittkortet ditt eller annen betalingsmekanisme til prisene som gjelder når slike kostnader påløper. Du vil også være ansvarlig for å betale eventuelle gjeldende skatter knyttet til kjøpene dine. Les gjennom selskapets retningslinjer for personvern på www.take2games.com/privacy før du sender inn slik informasjon.

RINGETONER, BAKGRUNNSBILDER OG ANDRE TJENESTER OG PRODUKTER FOR MOBILE ENHETER

Visse mobiltelefoner og operatører tilbyr tjenester som gjør det mulig for forbrukere å velge og kjøpe ulike digitale mobilprodukter direkte gjennom sine mobile enheter. De elektroniske tjenestene kan også tilby muligheten til å velge og kjøpe ulike digitale mobile produkter som vil bli levert til mobilenheten din. Disse digitale mobilprodukttilbudene og -produktene kan gjøre det mulig for forbrukeren å tilpasse sine mobile enheter eller mobile enhetstjenester (for eksempel med ringetoner eller bakgrunnsbilder), eller la forbrukeren velge visse video- eller lydfiler som kan vises eller lyttes til når forbrukeren velger det. Alle eller noen av de digitale mobilproduktene er kanskje ikke tilgjengelige på, kan overføres til eller er kompatible med alle mobile enheter. Som et resultat kan det hende at forbrukerne ikke kan få tilgang til, kjøpe eller benytte seg av alle tjenestene eller tilbudene. Ethvert forsøk på å kjøpe disse produktene eller tjenestene kan føre til at mobiloperatørkostnader faktureres separat til din mobilkonto for SMS-meldinger eller annen kommunikasjon. I tillegg kan forbrukeren faktureres separat av mobiloperatøren for det faktiske produktet, tjenesten eller tilbudet som er valgt. I tilfelle forbrukeren har en samtale venter og en innkommende samtale er mottatt mens du får tilgang til eller bestiller et mobilprodukt eller tjeneste, kan et slikt produkt, tjeneste eller annet tilbud bli avbrutt eller vil ikke lastes ned fullstendig. Du kan melde deg av enhver abonnementstjeneste ved å følge instruksjonene i meldingen eller på nettstedet relatert til produktet. Se https://www.take2games.com/support for støtteinformasjon om våre 2K, Rockstar og Private Division produkter. Se https://www.socialpoint.es/support#support for støtteinformasjon angående våre Social Point produkter.

VIRTUELL VALUTA OG VIRTUELLE VARER

De elektroniske tjenestene, inkludert programvare, kan tilby muligheten til å kjøpe og/eller tjene via spill en begrenset lisens til å bruke virtuell valuta og/eller virtuelle varer utelukkende innenfor gjeldende programvare og tjenester levert av selskapet. Virtuell valuta og/eller virtuelle varer kan aldri brukes i forbindelse med en avtale med andre personer om å satse penger eller andre ting av verdi. Slik lisens er underlagt og spesifikt betinget av din aksept av, og overholdelse av, EULA, denne avtalen og eventuelle andre gjeldende retningslinjer eller avtaler. All virtuell valuta i spillet og/eller virtuelle varer kan forbrukes eller gå tapt av spillere i løpet av spillingen i henhold til spillets regler som gjelder for valuta og varer, som kan variere. Se EULA på www.take2games.com/eula for mer informasjon.

ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTI

SELSKAPET KAN LEVERE LENKER OG PEKERE TIL NETTSTEDER SOM VEDLIKEHOLDES AV TREDJEPARTER («TREDJEPARTS NETTSTEDER») OG KAN FRA TID TIL ANNEN TILBY TREDJEPARTS MATERIALE PÅ SINE NETTSTEDER. VERKEN SELSKAPET, MORSELSKAPENE ELLER DATTERSELSKAPENE, ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, STØTTER, TAR ANSVAR FOR, DRIVER ELLER KONTROLLERER PÅ NOEN MÅTE INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ DISSE TREDJEPARTSNETTSTEDENE. MATERIALENE PÅ TREDJEPARTSNETTSTEDENE LEVERES «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIGE» UTEN NOEN FORM FOR ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. Fordi enkelte jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse av eller begrensninger på underforståtte garantier eller begrensningene på gjeldende lovbestemte rettigheter til en forbruker, kan det hende at noen eller alle ovennevnte utelukkelser og begrensninger ikke gjelder for deg.

UGYLDIG DER DET ER FORBUDT

Selv om selskapets elektroniske tjenester er tilgjengelige over hele verden, er ikke alle produkter eller tjenester tilgjengelige for alle personer eller på alle geografiske steder. Selskapet forbeholder seg retten til å begrense, etter eget skjønn, levering og mengde av ethvert produkt eller tjeneste til enhver person eller geografisk område det ønsker. Ethvert tilbud for produkter eller tjenester er ugyldig der det er forbudt.

DITT ANSVAR OVERFOR SELSKAPET

Du er ansvarlig overfor selskapet og dets tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører med hensyn til alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokatsalærer, som følge av noe brudd på denne avtalen fra din side. Selskapet forbeholder seg retten til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som du er ansvarlig for i henhold til dette avsnittet.

SØKSMÅL

Denne avtalen er inngått i staten New York og skal styres av, og tolkes i samsvar med, lovene i staten New York, unntatt valg av lovregler.

Lisensavtalen for sluttbrukere (EULA) https://www.take2games.com/eula inneholder en bindende bestemmelse om individuell voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål som påvirker dine rettigheter med hensyn til enhver «tvist» mellom deg og selskapet, og krever at du og selskapet løser tvister i bindende, individuell voldgift og ikke i retten. Du har rett til å velge bort den bindende individuelle voldgiftsdelen som forklart i EULA. Les den nøye før du installerer eller bruker selskapets programvare eller tjenester. Avsnittet om bindende individuell voldgift skal ikke gjelde i den grad det er forbudt i henhold til lovene i ditt bostedsland. For eventuelle tvister som ikke er underlagt bindende individuell voldgift, samtykker du og selskapet i å underkaste dere den eksklusive jurisdiksjonen til de statlige og føderale domstolene i New York County, New York, og å frafalle eventuelle jurisdiksjon, lokale eller upraktiske forum-innsigelser til slike domstoler (men uten å påvirke noen av partenes rettigheter til å fjerne en sak til føderal domstol hvis det er tillatt). Dette avsnittet vil bli tolket så bredt som gjeldende lov tillater. Hvis du for eksempel er bosatt i en EU-medlemsstat, vil du dra nytte av alle obligatoriske bestemmelser i forbrukerbeskyttelsesloven i medlemsstaten der du er bosatt, og du kan fremme søksmål i forbindelse med denne avtalen i domstolene i medlemsstaten der du er bosatt. Selskapet har rett til å straffeforfølge sivile krav mot deg for brudd på sin lisensavtale for sluttbrukere, tjenestevilkårene, retningslinjene for personvern eller andre styrende vilkår og betingelser knyttet til programvaren og tjenestene, enten det gjelder brudd på kontrakt, brudd på felles lovrettigheter eller brudd på gjeldende statlige eller føderale vedtekter. Ethvert brudd på slike styrende vilkår fra din side skal utgjøre et bekreftende forsvar (enten karakterisert som oppstår ved lov eller i sivilsak) mot ethvert krav du måtte hevde mot selskapet i forbindelse med de elektroniske tjenestene.

OPPSIGELSE

Selskapet kan si opp eller suspendere alle elektroniske tjenester og enhver registrert konto umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar med tretti dagers varsel, eller umiddelbart av en hvilken som helst grunn utenfor selskapets rimelige kontroll, eller hvis du bryter noen vilkår og betingelser i en avtale eller retningslinjer som styrer programvaren, inkludert denne avtalen, retningslinjene for personvern og/eller lisensavtalen for sluttbrukere. Når kontoen din sies opp, opphører retten din til å bruke de elektroniske tjenestene umiddelbart. Hvis du ønsker å si opp kontoen din, kan du ganske enkelt slutte å bruke de elektroniske tjenestene.

Selskapet kan si opp enhver av de elektroniske tjenestene av hvilken som helst grunn ved å gi minst tretti dagers varsel via e-post eller på nettsiden med tittelen «juridiske varsler» eller «juridisk informasjon» (eller lignende tittel), eller umiddelbart uten varsel av hvilken som helst grunn utenfor selskapets rimelige kontroll.

Alle bestemmelser i denne avtalen som etter sin art skal overleve oppsigelse skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantifraskrivelser og ansvarsbegrensninger.

DIVERSE

I tilfelle noen av bestemmelsene i denne avtalen holdes av en domstol eller annen tribunal med kompetent jurisdiksjon for å være umulig å håndheve, skal slike bestemmelser begrenses eller elimineres i den minste grad det er nødvendig, slik at denne avtalen ellers skal forbli i full kraft og effekt. Denne avtalen, sammen med retningslinjene for personvern som finnes på www.take2games.com/privacy (/privacy) og EULA, utgjør hele avtalen mellom deg og selskapet angående emnet herav, og alle skriftlige eller muntlige avtaler som hittil eksisterer mellom deg og selskapet med hensyn til innholdet i denne avtalen, er uttrykkelig kansellert.

Ingen unnlatelse eller forsinkelse fra selskapets side i å håndheve rettigheter eller fullmakter i henhold til denne avtalen kan anses som en fraskrivelse av disse eller andre rettigheter eller fullmakter fra selskapet.

Selskapet kan endre vilkårene i denne avtalen når som helst etter eget skjønn ved å legge ut en revidert avtale eller, i tilfelle en vesentlig endring, ved å legge ut varsel om slik endring på nettsiden med tittelen «juridiske varsler» eller «juridisk informasjon» (eller lignende tittel) før endringen trer i kraft.

UTPEKT AGENT UNDER DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") gir en mekanisme for å varsle tjenesteleverandører om krav om uautorisert bruk av opphavsrett-beskyttet materiale. Under DMCA må et krav sendes til tjenesteleverandørens utpekte agent. Hvis du i god tro mener at selskapet bør varsles om en mulig krenkelse av opphavsretten på nett som involverer en elektronisk tjeneste, må du varsle selskapets utpekte agent:

Tjenesteleverandør: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adresse til utpekt agent:

Take-Two Interactive Software, Inc. 110 W 44th Street New York, New York 10036 United States of America Attention: General Counsel Telefonnummer til utpekt agent: 646-536-2842 Faksimilenummer for utpekt agent: 646-941-3566 E-postadresse til den utpekte agenten:[email protected]

Vær oppmerksom på at for å være effektivt, må ditt varsel om påstand overholde de detaljerte kravene som er angitt i DMCA. Du oppfordres til å gjennomgå dem (se 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3)) før du sender inn ditt varsel om påstand.

For å oppfylle varslingskravene under DMCA, må varselet være en skriftlig kommunikasjon som inkluderer følgende: (1) En fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket; (2) Identifikasjon av det opphavsrett-beskyttede arbeidet som hevdes å ha blitt krenket, eller, hvis flere opphavsrett-beskyttede verk på ett enkelt nettsted dekkes av ett enkelt varsel, en representativ liste over slike verk på dette stedet; (3) Identifikasjon av materialet som påstås å være krenkende eller er gjenstand for krenkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvis tilgang til skal deaktiveres, og informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate oss å lokalisere materialet; (4) Informasjon som er rimelig tilstrekkelig til at vi kan kontakte den klagende parten, som en adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en elektronisk e-postadresse der den klagende parten kan kontaktes; (5) En erklæring om at den klagende part i god tro mener at bruk av materialet på den måten det klages over ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, deres agent eller loven; og (6) En erklæring om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under straff av mened, at den klagende part er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

RETNINGSLINJER FOR GJENTATTE KRENKERE

I samsvar med DMCA og annen gjeldende lov har selskapet vedtatt retningslinjer om å si opp, under passende omstendigheter og etter selskapets eget skjønn, registrerte kontoer som anses å være gjentatte krenkere. Selskapet kan også etter eget skjønn begrense tilgangen til de elektroniske tjenestene og/eller avslutte kontoen til alle som krenker andres immaterielle rettigheter, uansett om det foreligger gjentatte brudd eller ikke.

PATENTINFORMASJON

U.S. Patent No. 10,195,520; U.S. Patent No. 9,805,067; U.S. Patent No. 9,839,838; U.S. Patent No. 9,814,967; U.S. Patent No. 9,855,499; U.S. Patent No. 8,142,268; U.S. Patent No. 8,678,894; U.S. Patent No. 10,471,357; U.S. Patent No. 8,847,958; U.S. Patent No. 9,251,622; U.S. Patent No. 8,390,621; U.S. Patent No. 10,395,410; U.S. Patent No. 8,941,664; U.S. Patent No. 9,922,141; U.S. Patent No. 8,237,722; U.S. Patent No. 8,368,693; U.S. Patent No. 9,349,214; U.S. Patent No. 7,884,275; U.S. Patent No. 8,684,819; U.S. Patent No. 10,150,039; U.S. Patent No. 8,016,664; U.S. Patent No. 9,684,975; U.S. Patent No. 9,928,641; U.S. Patent No. 9,901,831; U.S. Patent No. 9,977,795; U.S. Patent No. 10,503,963; U.S. Patent No. 10,427,046; Patent Pending.  All rights reserved.