PODMÍNKY SLUŽEB TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

Poslední aktualizace 3. března 2020

PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

Tento dokument představuje smlouvu (dále jen "Smlouva") mezi vámi a americkou společností Take-Two Interactive Software, Inc., jejími mateřskými, dceřinými či přidruženými společnostmi (dále jen "Společnost", "my", "nás" a "naše"), která upravuje vztah mezi vámi a Společností s ohledem na používání On-line služeb. Společnost poskytuje přístup k On-line službám a případným souvisejícím službám na základě vašeho souhlasu s touto Smlouvou. Proto je důležité, abyste si tuto Smlouvu pečlivě přečetli a pochopili.

Zde uvedené podmínky doplòují licenèní smlouvu s koncovým uživatelem, kterou naleznete na www.take2games.com/eula a kterou se øídí používání veškerého softwaru a služeb distribuovaných Spoleèností.

Licenční smlouvu s koncovým uživatelem si prosím pozorně přečtěte.

POPIS ON-LINE SLUŽEB

V plném souladu s touto Smlouvou může Společnost poskytovat konkrétní produkty, služby a webové stránky přístupné z hardwarových platforem umožňujících připojení k internetu, a to včetně herních konzolí, osobních počítačů, přenosných počítačů či mobilních zařízení, herních aplikací nebo softwarových platforem včetně poskytovatelských služeb třetích stran (kolektivně označované jako "On-line služby"). On-line služby mohou obsahovat, ale nikoli výhradně, jakékoliv služby či obsah, které vám Společnost poskytne, a to včetně jakýchkoliv zobrazených či přiložených materiálů. Společnost může změnit, pozastavit či zcela zrušit poskytování On-line služeb, a to včetně dostupnosti jakýchkoliv funkcí nebo obsahu třicet dnů po oznámení nebo okamžitě, a to z libovolného důvodu mimo smysluplnou kontrolu Společnosti nebo pokud porušíte některou podmínku ujednání či pravidlo týkající se Softwaru, včetně tohoto Ujednání, Pravidel ochrany soukromí poskytovatele licence a Podmínek používání poskytovatele licence. Společnost rovněž může bez předchozího upozornění omezit určité funkce a služby nebo omezit váš přístup k veškerým On-line službám či k jejich části.

INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH A COPYRIGHTECH

Veškeré materiály On-line služeb, včetně, ale nikoli výhradně, textů, dat, grafiky, log, ikon tlačítek, obrázků, zvukových ukázek, obrazových ukázek, odkazů, digitálního obsahu ke stažení, kompilovaných dat a softwaru, jsou ve vlastnictví Společnosti, poskytnuty pod licencí či používány se svolením a jsou chráněné autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími právy duševního vlastnictví. Materiály On-line služeb jsou poskytnuty výhradně pro vaše osobní, nekomerční účely a bez předchozího výslovného souhlasu Společnosti pro každý takový případ nesmí být jakýmkoliv způsobem kopírovány, reprodukovány, publikovány, upravovány, vystavovány, zveřejňovány, přenášeny nebo distribuovány, a to včetně e-mailu či jiných elektronických prostředků. Materiály záměrně připravené pro stažení prostřednictvím On-line služeb si můžete stáhnout pouze pro své osobní, nekomerční účely, a to pouze za předpokladu, že neporušíte žádná autorská práva ani jiná vlastnická práva, která se na takových materiálech mohou objevit.

PODÁNÍ

Společnost vítá informace od herní komunity. Tímto dáváde Společnosti exkluzivní, trvalé, nezvratné, plně přenosné a sublicencovatelné celosvětové právo a licenci používat jakákoliv případná podání informací Společnosti z vaší strany, ať již formou zveřejnění na webové stránce Společnosti, zaslání e-mailovou zprávou Společnosti, poštou nebo jakýmikoliv jinými prostředky, a to bez povinnosti poskytovateli za jakékoliv takové použití jakýmkoliv způsobem platit či nabízet jakékoliv náhrady. Jakékoliv domnělé výhrady práv začleněné či doprovázející jakékoliv takové podání nemají žádnou platnost nebo účinek.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Na vaše používání On-line služeb se vztahují následující pravidla, zásady a prohlášení.

Používáním On-line služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že: (1) budete On-line služby používat pouze k zákonným účelům, v souladu s platnými zákony, pro své osobní, nekomerční použití; (2) nebudete používat On-line služby ve spojení s dohodou s dalšími jedinci za účelem získání peněz či jiných cenných věcí; (3) nebudete omezovat jiné uživatele On-line služeb ani jim bránit je používat a těšit se z nich (například obtěžováním, hackováním, zasahováním, nepříjemnými vlivy nebo znetvořením); (4) nebudete používat On-line služby pro vytváření, publikování či vystavování jakýchkoliv materiálů, které jsou vědomě nepravdivé nebo hanlivé, nepřesné, urážlivé, vulgární, obscénní, neuctivé, nenávistné, obtěžující, sexuálně orientované, výhružné, narušující něčí soukromí, porušující jakékoliv zákony či nevyhovující společenským normám; (5) nebudete s použitím On-line služeb vystavovat, publikovat či vytvářet jakékoliv materiály chráněné autorským právem, pokud k takovým materiálům nevlastníte autorská práva; (6) nebudete vystavovat, publikovat nebo přenášet jakékoli informace nebo software, které jakýmkoliv způsobem upravují či pozměňují On-line služby obsahují viry, červy, časované viry, programy cancelbot, trojské koně či jiné škodlivé nebo rušivé komponenty; (7) nebudete vystavovat, publikovat, vytvářet nebo přenášet materiály, které porušují autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví jiné strany; (8) nebudete v souvislosti s On-line službami podvádět či používat jakékoliv neautorizované robotické či jiné programy; (9) nebudete se v souvislosti s On-line službami vydávat za jinou osobu či subjekt. Veškerá stanovení může Společnost určit zcela dle vlastního uvážení a (10) nebudete poskytovat pomoc, návod ani pokyny nikomu dalšímu, aby mohl dělat či dělal cokoliv výše uvedeného.

Při poskytování On-line služeb zahrnujících uživateli generovaný obsah ("UGO") nekontrolujeme každou část UGO, ani nepotvrzujeme přesnost, platnost či originalitu vystaveného UGO. Nesledujeme aktivně obsah příspěvků, ani nejsme za obsah příspěvků žádným způsobem zodpovědní. Nedosvědčujeme ani nezaručujeme platnost, správnost, úplnost či užitečnost jakéhokoliv UGO. Obsah příspěvků nereprezentuje názory Společnosti, jejích dceřiných společností nebo jakýchkoli osob či subjektů souvisejících se Společností, On-line službami nebo jakoukoliv webovou stránkou z rodiny webových stránek Společnosti. Máte-li pocit, že je jakýkoliv příspěvek problematický, doporučujeme vám použít odpovídající možnosti nahlášení nebo nás kontaktovat na webové stránce www.take2games.com/support nebo http://www.socialpoint.es/community/#support. Pokud vaši stížnost shledáme oprávněnou, pak problematický obsah odstraníme. Pochopte prosím, že odstranění či úprava jakéhokoliv obsahu probíhá ručně a nemusí se tedy projevit okamžitě nebo vůbec. Společnost nenese odpovědnost za žádný zveřejněný obsah ani akci ze strany dalšího Uživatele, které mají dopad na vás či vaše používání On-line služeb. Vyhrazujeme si právo odstranit či ponechat jakýkoliv UGO nebo obsah, a to z jakéhokoliv důvodu či zcela bezdůvodně. Za svůj UGO zůstáváte výhradně odpovědní vy a souhlasíte s tím, že budete příslušným způsobem odpovědní vůči Společnosti a jejím zástupcům v souvislosti s jakýmikoliv nároky vzniklými na základě vystavení vašeho UGO. Vystavení či publikování reklamy, řetězových dopisů, pyramidových her, obtěžujících a podobných žádostí či opakovaném zveřejňování stejného příspěvku neboli "spamování" je v On-line službách nevhodné a zakázané (včetně vývěsek a diskusních místností).

Do nejvyšší možné míry povolené platnými zákony používáte On-line služby na vlastní riziko a Společnost nenese odpovědnost za žádnou ztrátu, škody ani neuspokojivý výkon, které se vztahují k On-line službám.

V konkrétních případech stanovených v našich zásadách ochrany osobních údajů si vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění prozradit vaši identitu (včetně veškerých informací, které o vás víme). Více informací naleznete na adrese www.take2games.com/privacy.

OMEZENÁ LICENCE UDÌLENÁ SPOLEÈNOSTÍ

Společnost vám uděluje omezenou nepodicencovatelnou licenci k přístupu a užívání Online služeb. Tato licence je předmětem této Smlouvy, a pokud je to vhodné, licenční smlouvy s koncovým uživatelem EULA, která se nachází na www.take2games.com/eula a je konkrétně podmíněna následujícím: (i) části On-line služeb můžete prohlížet, kopírovat a tisknout pouze ke svému informativnímu, osobnímu a nekomerčnímu využití; (ii) nesmíte upravovat či jinak umožňovat odvozené použití On-line služeb nebo jakékoliv jejich části; (iii) nesmíte odstranit nebo modifikovat jakákoliv autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva, které byly umístěny v On-line službách; (iv) nesmíte používat žádné dolování dat, roboty nebo podobné metody sběru či extrakce dat; (v) nesmíte On-line služby používat pro jiné účely než takové, ke kterým jsou zamýšleny; (vi) nesmíte On-line služby reprodukovat, distribuovat, zastřešovat, "zrcadlit" a zobrazovat či z nich připravovat odvozená díla, s výjimkou zde uvedených možností; a (vii) nesmíte porušovat výše uvedená pravidla chování.

S výjimkou případů výslovně povolených výše je jakékoli použití jakékoliv části On-line služeb bez předchozího písemného souhlasu Společnosti přísně zakázáno a jeho důsledkem bude ukončení licence udělené v tomto dokumentu. Každé takové neoprávněné použití může rovněž porušovat platné zákony, včetně, avšak nikoliv výhradně, autorských zákonů, zákonů o ochranných známkách a platných komunikačních předpisů a stanov. Pokud zde není výslovně uvedeno, nic v této Smlouvě nelze vykládat jako udělení jakékoliv licence k právům duševního vlastnictví, ať už implikovaných, dle zásad estoppel či jiných. Tato licence je kdykoliv odvolatelná.

Prohlašujete a zaručujete, že budete On-line služby používat v souladu s touto licencí, licenčním ujednáním EULA a dalšími příslušnými dohodami nebo zásadami a nebudete porušovat práva jakékoliv jiné strany, jakékoliv smlouvy či zákonné povinnosti vůči jakýmkoliv dalším stranám ani jakékoliv platné zákony. Přejímáte veškerou zodpovědnost vůči Společnosti za jakékoliv škody na úkor Společnosti, které by mohly vzniknout vaším používáním On-line služeb bez souladu s touto Smlouvou. Žádost o povolení k využívání On-line služeb, které nejsou zahrnuty v předcházející licenci, můžete Společnosti zaslat na adresu elektronické pošty [email protected].

POSKYTNUTÍ LICENCE SPOLEÈNOSTI

Vytvořením UGO, vystavováním zpráv, publikováním souborů, vytvářením souborů, vkládáním dat nebo jakoukoliv účastí v komunikaci v rámci On-line služeb udělujete Společnosti bezplatnou, trvalou, nevýhradní, neomezenou, celosvětovou licenci na: (1) používání, kopírování, podlicencování, adaptaci, přenášení či veřejné zobrazení veškerého takového materiálu; a (2) podlicencování neomezených práv třetím stranám na uplatnění výše uvedených práv v souvislosti s daným materiálem. Výše uvedená svolení zahrnují právo využívat veškerá vlastnická práva takového materiálu, včetně, ale nikoli výhradně, autorských práv, ochranných známek, značek služby nebo patentových práv podle jakékoliv příslušné jurisdikce. Dodatečné licenční podmínky vztahující se k našemu softwaru naleznete v dokumentu EULA na adrese www.take2games.com/eula.

NAKUPOVÁNÍ

Chcete-li nakupovat výrobky nebo služby popsané v On-line službách, můžete být požádáni o poskytnutí určitých údajů, a to včetně informací o platebních kartách či jiných platebních možnostech. Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které poskytnete, budou správné, úplné a aktuální. Souhlasíte s uhrazením veškerých nákladů, včetně poplatků za poštovné a balné, vzniklých použitím vaší platební karty či jiných platebních metod, a to v cenách platných v okamžiku vzniku takových nákladů. Zároveň budete zodpovědní za uhrazení příslušných daní vyplývajících z vašich nákupů. Před poskytnutím takových informací si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů Společnosti na adrese www.take2games.com/privacy.

VYZVÁNÌNÍ, TAPETY A DALŠÍ SLUŽBY A PRODUKTY PRO MOBILNÍ ZAØÍZENÍ

Některé mobilní telefony a telekomunikační operátoři nabízejí služby, které spotřebitelům umožňují vybírat a nakupovat různé digitální mobilní produkty přímo prostřednictvím mobilních zařízení. On-line služby mohou také nabízet možnost vybírat a nakupovat různé digitální mobilní produkty, které budou doručeny do vašeho mobilního zařízení. Takovéto nabídky digitálních mobilních produktů spotřebitelům nabízejí možnost přizpůsobit si mobilní zařízení nebo mobilní služby (například formou vyzvánění či tapety) nebo jim umožňují vybrat si určité zvukové či obrazové ukázky, které lze poslouchat či sledovat dle vůle spotřebitele. Některé či všechny takové nabídky digitálních mobilních produktů nemusí být k dispozici na všechna mobilní zařízení nebo na ně být přenosné či s nimi kompatibilní. V důsledku toho nemusejí mít spotřebitelé přístup k veškerým službám a nabídkám, ani k jejich zakoupení či používání. Jakýkoli pokus o nákup těchto produktů nebo služeb může mít za následek zaúčtování poplatků za zasílání zpráv SMS či jiné komunikace na vrub vašeho účtu u telekomunikačního operátora. Kromě toho může být spotřebiteli jeho telekomunikačním operátorem odděleně účtována částka za samotný vybraný produkt, službu či nabídku. V případě, kdy na spotřebitelově zařízení v okamžiku přístupu k jakémukoliv mobilnímu produktu či službě nebo jejich objednání dojde k čekajícímu či příchozímu hovoru, mohou být takové produkty, služby či jiné nabídky zrušeny či přerušeny při stahování. Z jakékoliv objednané služby se můžete odhlásit dle pokynů uvedených ve zprávě nebo na stránkách vztahujících se k produktu. Informace o možnostech podpory u našich produktů 2K, Rockstar a Private Division naleznete na adrese https://www.take2games.com/support. Informace o možnostech podpory u produktů Social Point naleznete na adrese https://www.socialpoint.es/support#support

VIRTUÁLNÍ MÌNA A VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ

On-line služby, včetně softwaru, mohou nabídnout možnost zakoupit či formou hraní získat omezenou licenci k použití virtuální měny nebo virtuálního zboží, a to výhradně v rámci příslušného softwaru a služeb poskytovaných Společností. Virtuální měna ani Virtuální zboží nelze nikdy používat ve spojení s dohodou s dalšími jedinci za účelem získání peněz či jiných cenných věcí. Tato licence je zcela podmíněna vaším souhlasem s dokumentem EULA, touto Smlouvou a jakýmikoliv jinými příslušnými zásadami nebo dohodami a jejich dodržováním. Hráči mohou o veškerou virtuální měnu či veškeré virtuální zboží v průběhy hry přijít, a to v souladu s pravidly hry o měně a zboží, která se mohou lišit. Více informací naleznete v dokumentu EULA na adrese www.take2games.com/eula.

ZØEKNUTÍ SE ZÁRUK

SPOLEČNOST MŮŽE POSKYTOVAT ODKAZY NA INTERNETOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PROVOZOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI ("STRÁNKY TŘETÍCH STRAN") A ČAS OD ČASU NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH POSKYTOVAT MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST ANI JEJÍ MATEŘSKÉ ČI DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEBO PARTNEŘI NEMAJÍ ŽÁDNOU KONTROLU NAD INFORMACEMI, PRODUKTY ČI SLUŽBAMI NA TAKOVÝCHTO STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN, ANI JE NEPROVOZUJÍ A NENESOU ZA NĚ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST. MATERIÁLY NA STRÁNKÁCH TŘETÍ STRANY JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU" A BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ, JAKÝCHKOLIV PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRAVIDEL.

NEPLATNOST

Ačkoli jsou On-line služby Společnosti dostupné po celém světě, nejsou všem osobám nebo ve všech geografických oblastech k dispozici všechny produkty nebo služby. Společnost si vyhrazuje právo omezit dle svého vlastního uvážení poskytování jakéhokoli produktu nebo služby jakékoliv osobě nebo v jakékoliv geografické oblasti. Jakákoliv stanovená nabídka na jakýkoliv produkt nebo službu je neplatná, pokud je to zakázáno.

VAŠE ODPOVÌDNOST VÙÈI SPOLEÈNOSTI

Souhlasíte s tím, že budete odpovědní vůči Společnosti a jejím přidruženým společnostem, představitelům, ředitelům, zaměstnancům, zástupcům, poskytovatelům licencí a dodavatelům za všechny ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajícím z jakéhokoliv vašeho porušení této Smlouvy. Společnost si vyhrazuje právo převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, za kterou nesete zodpovědnost v rámci tohoto odstavce.

SOUDNÍ SPORY

Tato Smlouva se uzavírá ve státě New York a bude vykládána v souladu se zákony státu New York, bez ohledu na kolizní normy.

Licenční smlouva koncového uživatele https://www.take2games.com/eula/ obsahuje ustanovení závazného individuálního smírčího řízení a zřeknutí se hromadné žaloby, které má vliv na vaše práva s ohledem na jakýkoliv "Spor" mezi vámi a Společností, a požaduje, abyste vy a Společnost řešili Spory v závazném individuálním smírčím řízení, a nikoli u soudu. Jak je v EULA vysvětleno, máte právo od sekce Závazné individuální smírčí řízení odstoupit. Před instalací či používáním softwaru či služeb Společnosti si ji prosím pozorně přečtěte. Sekce Závazné individuální smírčí řízení bude platit do míry povolené platnými zákony vaší domovské země. V případě sporů, které nepodléhají závaznému individuálnímu smírčímu řízení, vy a Společnost souhlasíte, že se poddáte výhradní jurisdikci státních a federálních soudů v New York County, New York a že se zřeknete jakýchkoliv námitek týkajících se jurisdikce, místa konání či nevhodnosti fóra vůči těmto soudům (aniž by to ovlivnilo práva některé strany přesunout případ k federálnímu soudu, pokud je to možné). Tento odstavec bude vykládán tak široce, jak to jen platné zákony dovolí. Pokud jste například obyvatelem členského státu Evropské Unie, budete požívat výhody ze všech povinných ustanovení zákonů na ochranu zákazníka ve členském státě, jehož jste obyvatelem, a můžete vznést právní nárok týkající se této Smlouvy u soudu ve členském státě, jehož jste obyvatelem. Společnost má právo vás soudně stíhat za porušení Licenční smlouvy koncového uživatele, Podmínek služby, Zásad ochrany soukromí či jiných platných podmínek a ustanovení týkajících se softwaru či služeb Společnosti, ať už půjde o porušení smlouvy, porušení běžných zákonných práv či narušení libovolného příslušného statutu či federálního statutu. Jakékoliv porušení těchto Pravidel chování z vaší strany bude mít za následek aktivní obranu (ať už bude charakterizována právem, či spravedlností) vůči vašemu nároku, který můžete vznést proti Společnosti ve spojitosti s On-line službami.

UKONÈENÍ

Společnost může okamžitě a bez předchozího upozornění či závazku ukončit nebo pozastavit veškeré On-line služby a jakýkoliv registrovaný účet, a to třicet dní po oznámení ši okamžitě, a to z jakýchkoliv důvodů mimo smysluplnou kontrolu společnosti či pokud porušíte jakoukoliv podmínku tohotu jednání či pravidlo týkající se Softwaru, včetně tohoto Ujednání, Pravidel ochrany soukromí a Licenčního ujednání koncového uživatele . Po zrušení vašeho účtu s okamžitou platností pozbýváte práva na používání On-line služeb. Chcete-li svůj účet zrušit, můžete jednoduše přestat používat On-line služby.

Společnost může kteroukoliv z On-line služeb z libovolného důvodu ukončit poté, co alespoň s 30denním předstihem rozešle upozornění přes e-mail nebo vyvěsí upozornění na webové stránce s názvem "Právní upozornění" či "Právní informace" (nebo podobným názvem), anebo okamžitě bez oznámení z libovolného důvodu mimo rozumnou kontrolu Společnosti.

Veškerá ustanovení tohoto Ujednání, která by ze své povahy měla přežít ukončení, přežijí ukončení, a to včetně například ustanovení ohledně vlastnictví, omezení záruk a omezení odpovědnosti.

RÙZNÉ

V případě, že jsou soudem či jiným tribunálem příslušné jurisdikce některá ustanovení této Smlouvy označena jako nevymahatelná, bude takové ustanovení omezeno nebo zrušeno v nezbytném rozsahu tak, aby tato Smlouva jinak zůstala v plné platnosti a účinnosti. Tato Smlouva, zásady ochrany osobních údajů dostupné na adrese www.take2games.com/privacy a dokument EULA představují úplnou dohodu mezi vámi a Společností týkající se předmětu těchto dohod a veškeré dosud existující písemné nebo ústní dohody mezi vámi a Společností týkající se předmětu těchto dohod se výslovně ruší.

Žádné selhání či zdržení ze strany Společnosti ve spojitosti s uplatňováním práv či moci v rámci tohoto Ujednání nebude možné brát jako zřeknutí se těchto práv či moci ani jakýchkoliv dalších práv či moci Společnosti.

Společnost může podmínky této Smlouvy kdykoli upravit dle svého vlastního uvážení, a to publikováním revidované dohody, nebo, v případě podstatné změny, zveřejněním oznámení o takové změně na webové stránce s názvem "Právní upozornění" nebo "Právní informace" (nebo podobný název) před začátkem účinnosti takové modifikace.

URÈENÝ ZÁSTUPCE DLE ZÁKONA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") stanovuje mechanismy pro upozorňování poskytovatelů služeb o neautorizovaném použití materiálů chráněných autorskými právy. V rámci DMCA musí být oznámení zasláno zástupci poskytovatele služeb. Pokud věříte, že by Společnost měla být informována o možném porušování autorských práv on-line v souvislosti s jakoukoliv On-line službou, informujte prosím určeného zástupce Společnosti:

Poskytovatel služeb: Take-Two Interactive Software, Inc.

Adresa určeného zástupce

Take-Two Interactive Software, Inc. 110 West 44th Street New York, New York 10036 United States of America Attention: General Counsel Telefonní èíslo urèeného zástupce: 646-536-2842 Faxové èíslo urèeného zástupce: 646-941-3566 E-mailová adresa urèeného zástupce: [email protected]

Mějte prosím na paměti, že aby byla účinná, musí být vaše oznámení v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v DMCA. Ty vám doporučujeme před odesláním oznámení pozorně prostudovat (viz 17 U.S.C. kap. 512 (c) (3)).

Splnění požadavků na oznámení podle zákona DMCA vyžaduje, aby oznámení bylo písemné sdělení, které obsahuje následující prvky: (1) fyzický či elektronický podpis osoby zmocněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, jehož vlastnictví mělo být porušeno; (2) identifikaci autorským právem chráněného díla, jehož ochrana měla být porušena, a v případě více děl nacházejících se na jednom on-line umístění, jež byla nahlášena jedním oznámením, reprezentativní seznam těchto děl na daném umístění; (3) identifikaci materiálu, jehož vlastnictví mělo být porušeno nebo je předmětem porušující aktivity a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, spolu s dostatečnými informacemi, které nám umožní takový materiál lokalizovat; (4) informace dostatečné k tomu, abychom mohli stěžovatele kontaktovat, např. adresu či telefonní číslo, a je-li to možné, e-mailovou adresu, na níž lze stěžovatele kontaktovat; (5) prohlášení, v němž stěžující si strana vyjadřuje své přesvědčení, že žalované použití příslušného materiálu nebylo schváleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani nevychází ze zákona; a (6) prohlášení, že informace v oznámení jsou pravdivé, a pod trestem křivé přísahy, že stěžující si strana je zmocněná jednat jménem vlastníka výhradního práva, jehož vlastnictví mělo být porušeno.

OPAKOVANÉ PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

V souladu se zákonem DMCA a dalšími platnými právními předpisy přijala Společnost zásady, které jí za náležitých okolností umožňují zrušení registrovaných účtů, jejichž uživatelé se dle uvážení Společnosti opakovaně dopouštějí porušování autorských práv. Společnost také může na základě svého vlastního uvážení omezit přístup k On-line službám či zrušit účet každého, kdo porušuje práva k duševnímu vlastnictví ostatních, a to nezávisle na tom, zda k takovému porušení dochází opakovaně.

INFORMACE O PATENTU

U.S. Patent No. 10,195,520; U.S. Patent No. 9,805,067; U.S. Patent No. 9,839,838; U.S. Patent No. 9,814,967; U.S. Patent No. 9,855,499; U.S. Patent No. 8,142,268; U.S. Patent No. 8,678,894; U.S. Patent No. 10,471,357; U.S. Patent No. 8,847,958; U.S. Patent No. 9,251,622; U.S. Patent No. 8,390,621; U.S. Patent No. 10,395,410; U.S. Patent No. 8,941,664; U.S. Patent No. 9,922,141; U.S. Patent No. 8,237,722; U.S. Patent No. 8,368,693; U.S. Patent No. 9,349,214; U.S. Patent No. 7,884,275; U.S. Patent No. 8,684,819; U.S. Patent No. 10,150,039; U.S. Patent No. 8,016,664; U.S. Patent No. 9,684,975; U.S. Patent No. 9,928,641; U.S. Patent No. 9,901,831; U.S. Patent No. 9,977,795; U.S. Patent No. 10,503,963; U.S. Patent No. 10,427,046; Patent Pending.  All rights reserved.