Obaveštenje o privatnosti podnosioca prijave za radno mesto u kompaniji Take-Two

Poslednji put ažurirano: 26. jun 2023.

1. Uvod

Ovo Obaveštenje o privatnosti objašnjava kako kompanija Take-Two Interactive Software, Inc. i njena zavisna društva (jednim imenom „Kompanija“, „Take-Two“, „mi“, „naš“, „nas“) obrađuju lične podatke podnosioca prijave za radno mesto. Ovo nije ugovor i ne stvara nikakva zakonska prava ili obaveze. Kompanija Take-Two kojoj pošaljete prijavu delovaće kao rukovalac vašim ličnim podacima.

Obaveštenje o prikupljanju ličnih podataka: Pogledajte u odeljcima Kategorije prikupljenih podataka i Naše korišćenje ličnih podataka pregled podataka koje prikupljamo i zašto, a u odeljku Vaša prava podatke o tome kako da ostvarite svoja prava na privatnost.

2. Šta su lični podaci?

Izraz „lični podaci” u ovom Obaveštenju o privatnosti znači podaci koji vas identifikuju, odnose se na vas, opisuju vas, razumno je moguće da su povezane sa vama ili bi se razumno mogle povezati, direktno ili indirektno, sa vama. Ne uključuje zbirne ili anonimizovane podatke koji se čuvaju u formatu koji nije moguće povezati sa vama.

3. Kategorije ličnih podataka koje prikupljamo

Prikupljamo lične podatke o vama kada podnesete prijavu za posao u našoj kompaniji i tokom postupka zapošljavanja koji, u zavisnosti od lokacije, mogu uključivati podatke kao što su:

 • Podaci koji vas identifikuju: ime i prezime, podaci za kontakt (imejl adresa, kućna adresa i broj telefona), IP adresa i drugi slični podaci koji vas identifikuju.

 • Podaci u vezi sa vašim profesionalnim profilom i radnom biografijom: vaši prethodni poslodavci, radna mesta i radno iskustvo; profesionalne licence, sertifikati ili druge kvalifikacije; reference ili preporuke u vezi sa prethodnim radnim iskustvom; rezultati bilo kojih testiranja, ocene ili procene potrebne za utvrđivanje podobnosti za određena radna mesta; i svi lični podaci koje odlučite da podelite sa nama prilikom uvodnog razgovora sa vama ili u prijavi, kao što su: CV, sažeta biografija, nalozi na društvenim mrežama (npr. LinkedIn profil), željeno mesto rada, uzorci koda, zahtevi za imigracioni ili radnu dozvolu ili druga prateća dokumentacija.

 • Stečeno obrazovanje i kvalifikacije: vaš najviši nivo obrazovanja, obrazovna institucija koju ste pohađali i period pohađanja, stečeni stepeni obrazovanja, sertifikati ili druge obrazovne kvalifikacije, vaši prepisi ocena i reference za obrazovanje.

 • Finansijski podaci: plata, bonus, beneficije, troškovi i grantovi za akcije ili udele.

 • Podaci u vezi sa internet mrežom: kao što su tehnički detalji o vašoj poseti našim uslugama na mreži ili analitički podaci koji se odnose na vašu upotrebu i aktivnost na našim uslugama na mreži.

 • Audio / vizuelne informacije: kao što su portfelji, snimljeni prikazi i ostali video-snimci i slike koje izaberete da podelite sa nama u uvodnom razgovoru sa vama ili prijavi.

Takođe možemo da prikupljamo i obrađujemo osetljive lične podatke ako je to potrebno u ograničene svrhe i u skladu sa lokalnim zakonom:

 • Informacije o proveri biografskih podataka: kada je to dozvoljeno važećim zakonom, možemo izabrati da izvršimo proveru biografskih podataka iz vaše prijave, što može uključivati proveru istinitosti, potvrdu stručnog i obrazovnog stečenog nivoa ili identifikaciju istorije eventualnog izvršenja krivičnih dela.

 • Podaci o jednakim mogućnostima zapošljavanja: kada odlučite da ove podatke dostavite, isti uključuju starosnu dob, rasu, etničku pripadnost, nacionalnost, državljanstvo, pol, rodni identitet, preferirane zamenice, seksualnu orijentaciju, religiju, bračni status, status veterana, invaliditet ili zahtev za smeštaj. Ovi lični podaci se neće koristiti u donošenju odluke o zapošljavanju, osim ako to nije izričito dozvoljeno zakonom.

 • Informacije u vezi sa zdravljem: kao što su indikatori zdravstvene provere moguće infekcije, statusa vakcinacije i podataka u zdravstvenom kartonu, odobrenja ili registracije za ulazak u kancelariju ili lokaciju i sve druge informacije neophodne za upravljanje zdravstvenim rizicima ili razumnim postavkama.

4. Naše korišćenje ličnih podataka

Koristimo lične podatke koje prikupljamo tokom procesa zapošljavanja i kada se prijavite za radno mesto u našoj kompaniji za:

 • identifikovanje vas kao potencijalnog kandidata i pregled vašu prijavu;

 • proveru informacija koje su nam date u vezi sa vašom prijavom ili primljene iz drugih izvora;

 • utvrđivanje vaše podobnosti i ispunjavanja uslova za potencijalno radno mesto ili druge mogućnosti koje su pružene u našoj kompaniji (kao što su sprovođenje procena);

 • pregled imigracionog statusa, uključujući i podnošenje zahteva za vizu;

 • olakšavanje proces zapošljavanja i uvodnog razgovora, uključujući aktivnosti pre zapošljavanja (kao što je koordinacija smeštaja i troškova putovanja, pružanje fizičkog i/ili mrežnog pristupa, IT podrške i usluga);

 • komuniciranje sa vama o statusu vaše prijave ili drugih mogućnosti u našoj kompaniji koje mogu biti od interesa za vas;

 • procenu i poboljšanje izvođenja i uspešnosti našeg postupka odabira kandidata i uspostavljanja radnog odnosa, planiranja resursa i finansija, i administracije;

 • podrške raznovrsnim radnim mestima i promovisanju raznolikosti, inkluzije i jednakih mogućnosti zapošljavanja;

 • sprovođenju internih pretraga, revizija, usklađenosti, upravljanja rizikom, rešavanja problema i bezbednosnih operacija; i

 • usklađenosti sa važećim zakonima, pravilima, propisima, pravnim postupcima, izvršnim radnjama i pretragama državnih tela, uključujući i poresko izveštavanje i imigraciju.

5. Izvori ličnih podataka koje prikupljamo

Iako često prikupljamo lične podatke prethodno navedene direktno od vas, možemo da prikupljamo određene informacije od lica koja daju preporuku za vas, lica za odabir kandidata, sa internet stranica društvenih medija povezanih sa poslom, javno dostupnih izvora i pružalaca provere podataka.

6. Pravne osnove na koje se oslanjamo za potrebe obrade vaših ličnih podataka

Kompanija Take-Two obrađuje vaše lične podatke na temelju nekoliko pravnih osnova u zavisnosti od jurisdikcije u kojoj se nalazite, prirode informacija i uključene obrade. Na primer, naša obrada je neophodna za:

 • praćenje naših legitimnih interesa - kao što su pregled vaše prijave, komunikacija sa vama, zaštita fizičke i mrežne bezbednosti i sprečavanje prevare i upravljanje vašom prijavom za radno mesto u našoj kompaniji, uključujući proširenje bilo koje ponude za posao i popunjavanje koraka neophodnih za unapređenje radnog odnosa.

 • poštovanje zakonske obaveze - kao što je uspostavljanje ili sticanje prava na rad u određenim jurisdikcijama i čuvanje informacija tokom određenih vremenskih perioda kako bismo postupali u skladu sa lokalnim pravnim zahtevima o čuvanju evidencija.

 • preduzimanje koraka pre zaključivanja ugovora sa vama ili, gde je to primenljivo, koraka neophodnih za sprovođenje upravljanja ljudskim resursima – kao što je procena vaše prijave i vaše podobnosti za radno mesto, procena bilo kakvog prava na beneficije, uspostavljanje bilo kakvih resursa ili pomoći potrebnih za bilo koje potencijalno radno mesto.

Još jedan pravni osnov na koji se oslanjamo je:

 • Saglasnost - U određenim zemljama i u nekim ograničenim situacijama, kompanija Take-Two se oslanja na vašu dobrovoljnu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. Bez takve saglasnosti ne možemo da obradimo vašu prijavu. Ako ste dali saglasnost, možete da je povučete u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati na imejl naveden u nastavku.

7. Vaša prava

U zavisnosti od toga gde se nalazite, možete imati određena prava u vezi sa vašim ličnim podacima, uključujući prava na sledeće:

 • Informacije: upućenost u vrstu ličnih podataka koje obrađujemo i razloge za to.

 • Pristup: podnošenje zahteva za kopiju vaših ličnih podataka.

 • Ispravka: podnošenje zahteva za ispravku vaših ličnih podataka u slučaju da su oni netačni.

 • Brisanje: u određenim okolnostima, podnošenje zahteva za brisanje vaših ličnih podataka kada kontinuirana obrada više nije neophodna.

 • Prigovor: podnošenje zahteva za prestanak naše obrade vaših ličnih podataka, posebno kada više nema dovoljno legitimnih osnova za nastavak takve obrade.

 • Ograničenje: podnošenje zahteva da ograničimo obradu vaših ličnih podataka.

 • Prenosivost: u određenim okolnostima možete zatražiti da se vaši lični podaci prenesu trećoj strani.

Ako želite da ostvarite jedno od ovih prava, obratite se lokalnom odeljenju za ljudske resurse/zapošljavanje ili pošaljite imejl na [email protected]. Nećemo vam zaračunati naknadu za rešavanje vašeg zahteva, osim kada je zahtev očigledno neosnovan ili preteran (kao što je podnošenje nekoliko ponovljenih zahteva), u kom slučaju vam možemo naplatiti razumnu naknadu za pokrivanje naših administrativnih troškova. Takođe možemo tražiti od vas da pružite određene informacije koje će nam pomaći da potvrdimo vaš identitet.

U zavisnosti od važećeg zakona, takođe možete imati pravo da uložite žalbu svom nacionalnom organu za zaštitu podataka.

8. Primaoci ličnih podataka

 • Entiteti kompanije Take-Two: Vaši lični podaci će biti dostavljeni pravnom licu kompanije Take-Two koje je objavilo otvoreno radno mesto za koje se prijavljujete i mogu se takođe deliti sa kompanijom Take-Two Interactive Software, Inc. i njenim zavisnim i povezanim društvima u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropi i drugim subjektima van vašeg regiona, kada je to neophodno u legitimne poslovne svrhe.

 • Pružaoci usluga: Vaše lične podatke možemo deliti sa trećim stranama koje nam pružaju usluge u naše ime u vezi sa zadacima i uslugama hostinga podataka u vezi sa ljudskim resursima, kao što su pružaoci IT usluga, pružaoci provere biografskih podataka ili usluga baze podataka ljudskih resursa. Mi ćemo (i) sprovesti odgovarajuće dijagnostičko ispitivanje pri izboru tih trećih strana pružalaca usluga i (ii) zahtevati putem odgovarajućih ugovornih mera da takve treće strane pružaoci usluga održavaju odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere za zaštitu ličnih podataka i obrađuju lične podatke samo prema uputstvima kompanije Take-Two i ne u druge svrhe.

 • Vlada ili državni organi: Kompanija Take-Two može da prenese vaše lične podatke državnim agencijama, regulatornim organima ili nadležnim telima (kao što su poreski organi ili organi za sprovođenje zakona) ili sudovima, ili tamo gde je drugačije potrebno ili dozvoljeno važećim zakonom (što može da uključuje zakonit pristup stranim sudovima, organima za sprovođenje zakona ili drugim državnim organima).

 • Prodaja ili spajanje: Kada razmotrimo poslovnu tranziciju, kao što je spajanje, akvizicija od strane druge kompanije ili prodaja svih ili dela naše imovine, možemo otkriti ili preneti vaše lične podatke kupcu.

Osim kao što je gore opisano, mi ne prodajemo niti delimo lične podatke ili osetljive lične podatke podnosioca zahteva za unakrsno-kontekstno oglašavanje.

9. Prekogranični prenos ličnih podataka

Po potrebi u vezi sa svrhama opisanim u ovom Obaveštenju o privatnosti, ograničeni članovi ljudskih resursa, finansija, pravnih i IT odeljenja i kontaktne tačke kompanije Take-Two ili povezane kompanije (tj. lica sa dodeljenom odgovornošću za usluge koje obavlja podnosilac zahteva) mogu pristupiti i na drugi način obrađivati lične podatke u Sjedinjenim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropi i drugim lokacijama delom njihovih radnih obaveza. Lični podaci se takođe mogu deliti sa pružaocima usluga, povezanim društvima, drugim članovima grupe kompanije Take-Two i ostalim trećim licima koja se nalaze u zemljama koje možda ne pružaju ekvivalentan nivo zaštite podataka. Kada prenosimo vaše lične podatke na međunarodnom nivou, preduzećemo odgovarajuće korake kako bismo osigurali da vaši lični podaci podležu odgovarajućim zaštitnim merama, uključujući upotrebu odobrenih standardnih ugovornih klauzula ili drugih zakonski ovlašćenih metoda za legitimizaciju takvog prenosa. Ako želite više informacija o međunarodnim prenosima podataka, obratite se na [email protected].

10. Uspostavljene bezbednosne mere predostrožnosti

Uspostavili smo razumne i odgovarajuće tehničke, administrativne, organizacione i fizičke mere bezbednosti koje su osmišljene da zaštite vaše podatke od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, korišćenja i modifikacije.

11. Zadržavanje

Čuvaćemo lične podatke koje prikupljamo o vama ne duže nego što je potrebno i u skladu sa našim zakonskim obavezama i legitimnim interesima.

 • Ako je vaša prijava ostvarila uspešan ishod i vi dobijete status zaposlenog, tamo gde je to dozvoljeno lokalnim zakonom, lični podaci koje prikupljamo tokom procesa prijave mogu da se prenesu u vaš personalni dosije i čuvaju u skladu sa praksama čuvanja podataka kompanije Take-Two i lokalnim zakonom.

 • Ako vaša prijava ne ostvari uspešan ishod, čuvaćemo vaše lične podatke da bismo vas kontaktirali (osim ako niste tražili od nas da to ne uradimo) u vezi sa bilo kojim drugim relevantnim mogućnostima za zapošljavanje koje mogu nastati kod kompanije Take-Two (i njenih povezanih društava) i da bismo zaštitili zakonska prava kompanije Take-Two, uključujući i u vezi sa zakonskim zahtevima, usklađenošću, regulatornim zahtevima i svrhama revizije. Čuvaćemo vaše lične podatke tokom perioda nakon što budete obavešteni da vaša prijava nije ostvarila uspešan ishod. Ako ne želite da budete obavešteni o budućim mogućnostima zapošljavanja, pošaljite imejl na [email protected], potvrđujući takvu želju.

Lokacija

Period

Australija

 1 godina

Belgija

 1 godina

Kanada

 2 godine

Čile

 3 godine

Kina

 3 godine

Češka Republika

 1 godina

Dubai

 3 godine

Finska

 1 godina

Francuska

 3 godine

Nemačka

 7 meseci

Mađarska

 3 godine

Indija

 3 godine

Irska

 1 godina

Izrael

 1 godina

Japan

 3 godine

Holandija

 1 godina

Novi Zeland

 1 godina

Srbija

 1 godina

Singapur

 1 godina

Južna Koreja

 1 godina

Španija

 3 godine

Švajcarska

 7 meseci

Tajvan

 1 godina

Turska

 1 godina

Ujedinjeno Kraljevstvo

 1 godina

Sjedinjene Američke Države

 3 godine

 • Kada ste nam dali saglasnost za obradu određenih informacija o jednakim mogućnostima, možemo da anonimizujemo i agregiramo ove informacije i čuvamo ih u takvom obliku koji vas lično ne identifikuje, u svrhu praćenja i poboljšanja procesa prijave i zapošljavanja.

12. Ažuriranja ovog Obaveštenja o privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovo Obaveštenje o privatnosti u bilo kom trenutku i dostavićemo odgovarajuće obaveštenje kada izvršimo bilo kakva značajna ažuriranja. Takođe možemo da vas obavestimo na druge načine s vremena na vreme o obradi vaših ličnih podataka.

13. Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti, obratite se na [email protected] ili službenik za zaštitu podataka.