Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve společnosti Take-Two

Naposledy aktualizováno: 26. června 2023

1. Úvod

Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Take-Two Interactive Software, Inc. a její přidružené společnosti (společně „společnost“, „společnost Take-Two“, „my“, „naše“, „nás“ v příslušných tvarech) zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Nejedná se o smlouvu a oznámení nevytváří žádná zákonná práva nebo povinnosti. Správcem vašich osobních údajů bude subjekt společnosti Take-Two, u kterého žádost o zaměstnání podáváte.

Oznámení o shromažďování osobních údajů: Přehled o tom, jaké informace shromažďujeme a proč, naleznete v oddílu Kategorie shromažďovaných údajůJak osobní údaje používáme. Informace o tom, jak uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů, včetně odhlášení z prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů, najdete zase v oddílu Vaše práva.

2. Co jsou to osobní údaje?

Pojem „osobní údaje“ v tomto oznámení o ochraně osobních údajů znamená informace, které vás identifikují, vztahují se k vám, popisují vás, lze je s vámi přiměřeně spojovat nebo by mohly být přiměřeně spojeny, přímo nebo nepřímo. Nezahrnuje agregované nebo anonymizované informace, které jsou uchovávány v podobě, kterou s vámi nelze spojit.

3. Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když se u nás ucházíte o pracovní pozici a během přijímacího řízení. V závislosti na místě to může zahrnovat informace, jako:

 • Identifikátory: Jméno, kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo), IP adresa a další podobné identifikátory.

 • Profesní informace a informace související se zaměstnáním: Vaši předchozí zaměstnavatelé, pozice a pracovní zkušenosti; odborná oprávnění, certifikáty nebo jiné kvalifikace; reference o zaměstnání nebo doporučení; výsledky testů, hodnocení nebo hodnocení potřebné k určení vhodnosti pro konkrétní roli; a jakékoli osobní informace, které se rozhodnete sdílet s námi při svém pohovoru nebo žádosti, jako: životopis, účty na sociálních sítích (např. profil na LinkedInu), preference pracoviště, vzorky kódů, pracovní povolení a imigrační požadavky nebo jiné podpůrné dokumenty.

 • Vzdělání a kvalifikace: vaše nejvyšší úroveň vzdělání, vzdělávací instituce, kterou jste navštěvovali, a kdy, tituly, certifikáty nebo jiné vzdělávací kvalifikace, dodatky k diplomu a reference.

 • Finanční informace: Mzda bonusy, benefity, náklady a akcie nebo akciové dotace.

 • Informace z webu: Například technické údaje o vaší návštěvě našich online služeb nebo analytické údaje týkající se vašeho používání a činnosti v rámci našich online služeb.

 • Audio/vizuální informace: jako jsou portfolia, sekvence a další videa a obrázky, které se s námi rozhodnete sdílet v rámci pohovoru nebo žádosti.

V případě potřeby můžeme také shromažďovat a zpracovávat citlivé osobní údaje pro omezené účely a v souladu s místními zákony:

 • Prověření údajů poskytnutých v žádosti o zaměstnání: Pokud to povolují platné právní předpisy, můžeme se rozhodnout provést ověření spolehlivosti v souvislosti s vaší žádostí, které může zahrnovat kontrolu úvěruschopnosti, ověření předchozích zaměstnání a vzdělání nebo výpis z trestního rejstříku.

 • Informace o rovných pracovních příležitostech: Když se rozhodnete je poskytnout, zahrnují věk, rasu, etnickou příslušnost, národnost, občanství, pohlaví, genderovou identitu, preferovaná zájmena, sexuální orientaci, víru, rodinný stav, status veterána, invaliditu nebo žádost o přizpůsobení. Tyto osobní údaje nebudou použity při rozhodování o přijetí do pracovního poměru, pokud to není výslovně povoleno zákonem.

 • Informace týkající se zdravotního stavu: například ukazatele zdravotní kontroly možné infekce, stav očkování a záznamy o něm, povolení nebo registrace pro vstup do kanceláře nebo na místo a jakékoli další informace nezbytné pro řízení zdravotních rizik nebo provedení přiměřených úprav.

4. Jak osobní údaje používáme

Osobní údaje, které shromáždíme během procesu náboru a když se u nás ucházíte o pracovní pozici, používáme, abychom mohli:

 • identifikovat vás jako možného kandidáta a zkontrolovat vaši žádost;

 • ověřit informace, které nám byly poskytnuty v souvislosti s vaší žádostí nebo které jsme získali z jiných zdrojů;

 • ověřit vaši způsobilost a vhodnost pro potenciální pozici nebo jiné možnosti u naší společnosti (například provádění hodnocení);

 • zkontrolovat imigrační stav včetně podpůrných žádostí o víza;

 • umožnit proces náboru a vedení pohovorů, včetně kroků před přijetím (například koordinování přizpůsobení a nákladů na cestování, poskytování fyzického a/nebo síťového přístupu a IT podpory a služeb);

 • komunikovat s vámi stav vaší žádosti nebo jiných příležitostí s námi, které by vás mohly zajímat;

 • vyhodnotit a zlepšit výkonnost a úspěch našeho procesu přijímání a najímání, plánování zdrojů a financí a správy;

 • podporovat rozmanitost pracoviště a podporovat diverzitu, začlenění a rovné pracovní příležitosti;

 • provádět interní šetření, audity, dodržování předpisů, řízení rizik, řešení problémů a bezpečnostních operací; a

 • dodržovat platné zákony, pravidla, předpisy, soudní řízení, donucovací opatření a vládní šetření, včetně těch, která se vztahují k daňovému vykazování a imigraci.

5. Zdroje shromažďovaných osobních údajů

I když výše uvedené osobní údaje často shromažďujeme přímo od vás, můžeme shromažďovat určité informace od referentů, personalistů, profesních stránek na sociálních sítích, z veřejně dostupných zdrojů a od poskytovatelů ověření spolehlivosti.

6. Právní důvody, na které při zpracování vašich osobních údajů spoléháme

Společnost Take-Two zpracovává vaše osobní údaje na základě několika právních důvodů v závislosti na jurisdikci, ve které se nacházíte, povaze informací a souvisejícím zpracování. Naše zpracování je například nezbytné, abychom mohli:

 • Prosazovat naše oprávněné zájmy například kontrolovat vaši žádost, komunikovat s vámi, chránit fyzické a síťové zabezpečení a předcházet podvodům a spravovat vaši žádost o zaměstnání u nás, včetně nabídky zaměstnání a dokončení kroků nezbytných k dalšímu pracovnímu vztahu.

 • Dodržovat právní závazek – například získání práva na práci v určitých jurisdikcích a uchovávání informací po stanovenou dobu, aby se vyhovělo místním zákonným požadavkům na vedení záznamů.

 • Podnikat kroky před uzavřením smlouvy s vámi nebo, je-li to vhodné, nezbytné pro řízení lidských zdrojů – například posoudit vaši žádost a vhodnost pro roli, posoudit jakékoli nároky na benefity, připravit zdroje nebo asistenci potřebnou pro jakoukoli potenciální roli.

Další právní základ, na který se spoléháme, je:

 • Souhlas V určitých zemích a některých omezených situacích se společnost Take-Two spoléhá na váš dobrovolný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nejsme schopni vaši žádost zpracovat. Pokud jste poskytli souhlas, můžete jej kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na níže uvedeném e-mailu.

7. Vaše práva

V závislosti na místě vašeho pobytu můžete mít určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Patří mezi ně:

 • Právo být informován: abyste věděli, jaké osobní údaje zpracováváme a proč.

 • Právo na přístup: abyste měli přístup ke svým osobním údajům nebo jejich kopii.

 • Právo na opravu: abyste mohli vyžádat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné.

 • Právo na výmaz: abyste za určitých okolností mohli požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud již není nutné pokračovat v jejich zpracování.

 • Právo vznést námitku: abyste mohli požádat o zastavení zpracování vašich osobních údajů, zejména pokud již neexistují dostatečné oprávněné důvody pro pokračování v takovém zpracování.

 • Právo na omezení zpracování: abyste mohli požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost: abyste za určitých okolností mohli požádat o přenos svých osobních údajů třetí straně.

Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit, obraťte se na místní oddělení lidských zdrojů / oddělení pro nábor nebo zašlete e-mail na adresu [email protected]. Za vyřízení vaší žádosti vám nebude účtován žádný poplatek, kromě případů, kdy je žádost zcela neopodstatněná nebo nepřiměřená (například pokud odešlete několik opakovaných žádostí). V takovém případě vám můžeme naúčtovat přiměřený poplatek na pokrytí našich administrativních nákladů. Také vás můžeme požádat o poskytnutí určitých informací, které nám pomohou ověřit vaši totožnost.

V závislosti na příslušných zákonech můžete mít také právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

8. Příjemci osobních údajů

 • Subjekty Take-Two: Vaše osobní údaje budou předány subjektu Take-Two, který inzeroval pozici, o kterou se ucházíte. Mohou být také sdíleny se společností Take-Two Interactive Software, Inc. a jejími pobočkami a sesterskými společnostmi ve Spojených Státech, Velké Británii, Evropě a dalších subjektech mimo váš region, pokud je to nezbytné pro oprávněné obchodní účely.

 • Poskytovatelé služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které pro nás naším jménem poskytují služby v oblasti lidských zdrojů a hostování dat, jako jsou například poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé služeb ověřování spolehlivosti nebo databázové služby HR. Budeme (i) provádět náležitou péči při výběru těchto externích poskytovatelů služeb a (ii) vyžadovat prostřednictvím vhodných smluvních opatření, aby takoví nezávislí poskytovatelé služeb udržovali dostatečná technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů a zpracovávali osobní údaje pouze podle pokynů společnosti Take-Two a pro žádné jiné účely.

 • Vládní nebo veřejné orgány: Společnost Take-Two může předávat vaše osobní údaje vládním agenturám, regulačním nebo jiným orgánům (například finančnímu úřadu nebo policii) nebo soudům, případně tam, kde to vyžadují nebo povolují platné právní předpisy (což může zahrnovat legální přístup k informacím ze strany zahraničních soudů, donucovacích orgánů nebo jiných vládních orgánů).

 • Prodej nebo fúze: Pokud zvažujeme změny v rámci společnosti, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej celého našeho aktiva nebo jeho části, můžeme vaše osobní údaje poskytnout nebo převést na kupce.

S výjimkou výše uvedených případů neprodáváme ani nesdílíme osobní údaje nebo citlivé osobní údaje uchazečů za účelem kontextové behaviorální reklamy.

9. Mezinárodní přenosy osobních údajů

K osobním údajům může mít přístup omezený počet členů HR, finančního, právního a IT oddělení a kontaktních osob ve společnosti Take-Two nebo přidružených společností (tj. osoby s přidělenou odpovědností za služby provedení uchazečem) v USA, Velké Británii a jiných regionech, pokud je to nutné pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a v souvislosti s jejich pracovními odpovědnostmi. Osobní údaje mohou být také předány poskytovatelům služeb, přidruženým společnostem, jiným pracovníkům skupiny společnosti Take-Two a dalším třetím osobám nacházejícím se v zemích, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany dat. V případě, že vaše osobní údaje předáváme do zahraničí, podnikneme příslušné kroky k zajištění toho, aby vaše osobní údaje byly předmětem vhodných bezpečnostních opatření, včetně použití schválených standardních smluvních doložek nebo jiných právně povolených metod k legitimizaci tohoto přenosu. Pro další informace o přenosu údajů do jiných zemí kontaktujte [email protected] .

10. Zavedená bezpečnostní opatření

Zavedli jsme přiměřená a vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření. Jsou navržena tak, aby vaše údaje chránila před nepovoleným přístupem, zpřístupněním, použitím a úpravami.

11. Uchovávání údajů

Osobní údaje, které o vás shromáždíme, budeme uchovávat nejdéle po dobu nezbytně nutnou a v souladu s našimi zákonnými povinnostmi a našimi oprávněnými zájmy.

 • Pokud je vaše žádost úspěšná a stanete se naším zaměstnancem, mohou být osobní údaje, které shromáždíme během procesu žádosti. přesunuty do vaší osobní složky a uloženy v souladu s postupy společnosti Take-Two pro uchování údajů a místními zákony.

 • Pokud vaše žádost nebude úspěšná, budeme vaše osobní údaje uchovávat, abychom vás kontaktovali (pokud jste nás nepožádali, abychom vás kontaktovali) ohledně jakýchkoli dalších relevantních pracovních příležitostí, které se mohou u společnosti Take-Two (a jejích přidružených společností) vyskytnout, a abychom chránili právní práva společnosti Take-Two, včetně v souvislosti s právními nároky, účely dodržování předpisů, regulatorních požadavků a auditů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu poté, co jste byli informováni o tom, že vaše žádost nebyla úspěšná. Pokud si nepřejete dostávat oznámení o dalších pracovních příležitostech, zašlete prosím e-mail na adresu [email protected] a tuto preferenci potvrďte.

Umístění

Období

Austrálie

 1 rok

Belgie

 1 rok

Kanada

 2 roky

Chile

 3 roky

Čína

 3 roky

Česká republika

 1 rok

Dubaj

 3 roky

Finsko

 1 rok

Francie

 3 roky

Německo

 7 měsíců

Maďarsko

 3 roky

Indie

 3 roky

Irsko

 1 rok

Izrael

 1 rok

Japonsko

 3 roky

Nizozemsko

 1 rok

Nový Zéland

 1 rok

Srbsko

 1 rok

Singapur

 1 rok

Jižní Korea

 1 rok

Španělsko

 3 roky

Švýcarsko

 7 měsíců

Tchaj-wan

 1 rok

Turecko

 1 rok

Spojené království

 1 rok

Spojené státy

 3 roky

 • Pokud jste nám dali svůj souhlas se zpracováním určitých informací o rovných příležitostech, můžeme tyto informace anonymizovat, agregovat a uložit v takové formě, která vás osobně neidentifikuje, za účelem sledování a zlepšování procesu žádostí o zaměstnání a náboru nových zaměstnanců.

12. Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli aktualizovat. V případě všech podstatných aktualizací vám poskytneme příslušné oznámení. Čas od času vás o zpracování vašich osobních údajů můžeme informovat také jinými způsoby.

13. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky v souvislosti s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese [email protected] nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů.